ธรรมชีวิตประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2021 “ต่อโลก”

มัทธิว 9:35-38 – พระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศข่าวประเสริฐ แห่งแผ่นดินของพระเจ้า ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”

พระคริสต์ทรงรักโลกของเรา อย่างที่โลกนี้เป็น เราพูดอยู่เสมอเกี่ยวกับแผ่นดินที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ว่าเป็น “แผ่นดินบริสุทธิ์” แท้จริง คงไม่เหมือนโลกทุกวันนี้ที่ไม่มีความบริสุทธิ์แต่อย่างใด สิ่งที่มีอยู่ทุกวัน คือ เรื่องน่าเศร้าสำหรับผู้คนอย่างที่เป็นอยู่ คนที่ไม่มีความสุขก็มองหาทางออกอย่างที่ทำกันอยู่ขณะนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินบริสุทธิ์ของเราตรัสว่า “ท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้หรือ ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มี” (มาระโก 13:2ข) องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร้องไห้กับโลกที่ทรงลงมาบังเกิด แต่ไม่ทรงสิ้นหวัง พระองค์ไม่ทรงบอกกลุ่มสาวกของพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลาย ไม่มีประโยชน์หรอก เราทำอะไรไม่ได้ ให้เราออกไปทำการเมื่อสถานการณ์เหมาะๆ ดีกว่า”

ไม่ใช่อย่างแน่นอน ไม่เคยมีความสิ้นหวังเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเมตตาประชาชน พระองค์ทรงประทานพระองค์เองเพื่อผู้คนที่ “ถูกทำร้ายและสิ้นหวัง” ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีพระเจ้าและไม่มีความหวังในโลก เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ไปถึงเขาเหล่านั้นในวันนี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว เรื่องราวนั้น คือ ข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ที่ในพระเยซูคริสต์มีการให้อภัยบาปทั้งสิ้น และการทรงไถ่สำหรับคนบาปทุกคนที่ยอมรับการอภัยซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นที่ทรงให้ได้ พระคริสต์ทรงเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่ และพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้ชีวิตใหม่แก่ผู้คนอย่างคุณและข้าพเจ้า จงวางใจในพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของคุณและรับการปกป้องจากการมุ่งร้าย ความโง่เขลาและไร้ประโยชน์แห่งชีวิตที่ไม่มีพระองค์

พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมา พระบุตรทรงกำลังเก็บเกี่ยวผลในโลกเก่านี้ของเราผ่านทางพันธกิจเมตตาของพระองค์ ซึ่งทำให้เกิดขึ้นได้โดยคนทุกประเภทที่มีใจให้กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้านของเขา เพราะเขามีใจให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า

นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา ผู้ซึ่งรู้จักพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในการเป็นผู้ติดตามและคนงานในทุ่งนาของพระองค์ นี่คือทิศทางที่พระเยซูคริสต์ทรงชี้ให้คุณและข้าพเจ้าปฏิบัติต่อโลก โลกที่พระองค์ทรงรัก โลกที่พระองค์ทรงเมตตา การที่โลกได้รู้จักกับพระเมตตาของพระองค์ผ่านทางคุณและข้าพเจ้านั้นมีความสำคัญ

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอให้แสงแห่งพระเยซูส่องผ่านข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

 คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณเคยเดินทางไปอิสราเอลหรือตะวันออกกลางหรือไม่ คุณอยากไปหรือไม่
  2. โลกนี้ดูเหมือน “มีอันตรายและสิ้นหวัง” มากกว่าเมื่อ 20 ปีก่อนหรือไม่ คุณคิดว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือไม่ดี
  3. มีวิธีการทำงานมากมายในทุ่งนาของพระเจ้า ตัวคุณทำงานนี้อย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: April 30, 2021 — 6:40 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา