ธรรมชีวิตประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2021 “พระคริสต์ พระวาทะของพระเจ้าที่รับสภาพเป็นมนุษย์”

“พระคริสต์ พระวาทะของพระเจ้าที่รับสภาพเป็นมนุษย์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื้อสายของอับราฮัม แสงสะท้อนพระสิริของพระบิดา พระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบ พระเจ้า ‘เราเป็น’ ผู้ยิ่งใหญ่ พระคริสต์ผู้เป็นความสว่าง พระองค์ส่องสว่างอย่างไร้เทียมทาน ความสว่างและชีวิตที่พระองค์ทรงนำมาให้ทุกคน ทรงส่องสว่างวิถีของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ โปรดประทานพระคุณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อให้ฟังเสียงเรียกของพระองค์

“พระคริสต์ ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย พระคริสต์ ผลแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตาย พระคริสต์ ชีวิตและการเป็นขึ้นมา พระคริสต์ ผู้เป็นศรีษะของคริสตจักร คำสรรเสริญ การขอบพระคุณ และการเชิดชู ขอให้พระบิดาและพระวิญญาณและพระคริสต์ได้รับการนมัสการอย่างไม่สิ้นสุดชั่วนิรันดร์”

อัครทูตเปาโลกล่าวกับทิโมธีว่า “จงประพฤติตามแบบแห่งคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้า…จงมอบคำสอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน ไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย” (2 ทิโมธี 1:13ก; 2:2) เมื่อคำสอนเท็จคุกคามแบบแผนแห่งพระคำที่ถูกต้อง ผู้นำคริสตจักรในยุคแรกพบปะกันเพื่อสร้างความชัดเจนให้กับความจริงของพระคัมภีร์ที่ได้รับสืบทอดมา ผลจากการประชุมพบปะและเป็นการตอบโต้ครูสอนเท็จที่อ้างว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าแท้นั้นทำให้เราประกาศยืนยันในถ้อยคำของสภาแห่งไนซีนที่ว่าพระเยซูทรงเป็น “พระเจ้ากำเนิดมาจากพระเจ้า แสงสว่างจากแสงสว่าง พระเจ้าแท้จากพระเจ้า”

บทเพลงของเรายกย่องพระลักษณ์ของพระเยซูด้วยการยกมาจากพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงเป็น “พระวาทะของพระเจ้าที่ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์” พระวาทะที่เป็นมนุษย์ พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัมและเป็นลูกหลานของอับราฮัม พระเยซูตรัสว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ” (ยอห์น 4:24ก) ดังนั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีลักษณะแบบไหน พระองค์ทรงคิดอย่างไรกับพวกเรา เพื่อค้นหาคำตอบ เราต้องมองดูที่พระเยซูเท่านั้น เพราะพระองค์ทรงเป็น “พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์” (ฮีบรู 1:3ก)

พระเยซูทรงเป็น “พระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบ พระเจ้า ‘เราเป็น’ ผู้ยิ่งใหญ่” พระนาม “เราเป็น” เปิดเผยกับโมเสสเมื่อพระเจ้าทรงกระทำการด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพื่อปลดปล่อยคนอิสราเอลให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสในอียิปต์ พระเยซูทรงชี้ให้เห็นว่าพระนามนั้นหมายถึงพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิด” (ยอห์น 8:58ข) พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสด้วยพระราชกิจแห่งฤทธิ์อำนาจ ด้วยพระราชกิจแห่งฤทธิ์อำนาจที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนแอและความถ่อมใจ พระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของความบาปและความตาย “พระคริสต์ผู้เป็นความสว่าง” ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์ในวันแห่งความมืดมิดด้วยการถวายชีวิตของพระองค์ให้เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบเพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา ด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตาย “เพื่อส่องสว่างอย่างไร้เทียมทาน” พระเยซูทรงเป็น “ผลแรกของการเป็นขี้นมาจากความตาย” เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เราจึงเป็นขึ้นมาด้วย เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ พระองค์ทรงเป็น “เหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นมาและมีชีวิต” (ยอห์น 11:25ข)

พระเยซูตรัสว่า “เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย เป็นปฐมและเป็นอวสาน” (วิวรณ์ 22:13) พระองค์ทรงเป็นปฐมกาล สิ่งสารพัดถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ เหมือนที่เราประกาศไว้ในหลักข้อเชื่อของอัครทูตว่าประวัติศาสตร์ของโลกปัจจุบันนี้จะถูกนำมาสู่อวสานเมื่อพระองค์เสด็จมา “พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย” เรารู้จักพระองค์ในหลายพระนาม แต่จนกว่าวันอันยิ่งใหญ่นั้นเราจะร้องออกพระนามของพระองค์ในคำอธิษฐานโดยใช้พระนามที่เรารักว่า เสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้า

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูเจ้า ในพระองค์ข้าพระองค์มีการยกโทษและมีพระสัญญาที่แน่นอนและมั่นคงเรื่องชีวิตนิรันดร์ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. พระคัมภีร์ของคุณมีเครื่องมือพิเศษอื่นๆ หรือไม่ เช่น หัวข้อ ลำดับเหตุการณ์ ข้อมูลด้านโบราณคดี เป็นต้น คุณใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่า
2. การที่พระเยซูตรัสว่า พระองค์คืออัลฟาและโอเมกา สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับคุณหรือไม่
3. หลักข้อเชื่อต่างๆ มีประโยชน์อะไรบ้างกับคุณ (เช่น หลักข้อเชื่อของอัครทูต หลักข้อเชื่อไนซีน หลักข้อเชื่ออาธานาเซียน)

© : Lutheran Hour Ministries

 

Updated: May 2, 2021 — 7:47 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา