ธรรมชีวิตประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2021 “ความสุขยินดีมีแก่ชาวโลก”

สดุดี 98:7-9 ให้ทะเลคำรน กับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทะเลนั้น พิภพ และบรรดาผู้อาศัยอยู่ในนั้น ให้กระแสน้ำตบมือของมัน ห้บรรดาเนินเขา ร้องเพลงด้วยความชื่นบานด้วยกัน เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรม

แม้เรายังอยู่ห่างไกลจากเทศกาลคริสต์มาส แต่สดุดีบทนี้คือแรงบันดาลใจให้กับบทเพลง “ความสุขยินดีมีแก่ชาวโลก” ถ้อยคำของสดุดีที่ว่า “ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า… พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม” (สดุดี 98:4ก,9ข) เป็นแรงบันดาลใจให้กับถ้อยคำคล้ายกันที่ว่า “ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี เพราะมีราชาประสูติ” เราเฉลิมฉลองการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูด้วยบทเพลงนี้ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่าบรรดาเนินเขาร้องเพลงด้วยความยินดีเมื่อพระเยซูมาบังเกิดหรือไม่ แต่บางทีในคืนคริสต์มาสคืนแรกบรรดาเนินเขาที่อยู่รอบเบธเลเฮมคงทำให้เสียงร้องสรรเสริญของเหล่าทูตสวรรค์ดังก้องกังวานเมื่อมีการประกาศข่าวดีกับบรรดาผู้เลี้ยงแกะ

พระธรรมสดุดีเตือนเราให้ทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองได้เสด็จเข้ามาในโลก บางทีบรรดาเนินเขาร้องเพลงด้วยความยินดีเพื่อสัมผัสกับฝีพระบาทของพระผู้สร้างของตน เรารู้ว่าทะเล (กาลิลี) ที่คำรนพร้อมจะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ที่ว่า “จงสงบเงียบซิ” (มาระโก 4:39ข) เราจะได้ยินแม่น้ำจอร์แดนปรบมือเมื่อพระองค์เสด็จลงไปในน้ำเพื่อรับบัพติศมาหรือไม่ กระนั้น แม้ในขณะที่พระธรรมสดุดีบทนี้หวนคิดถึงการบังเกิดของพระเยซู พระธรรมสดุดีบทนี้ก็ชื่นชมยินดีกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เช่นกัน พระธรรมสดุดีกล่าวถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้จะเสด็จมาพิพากษาแผ่นดินโลก เมื่อพระเยซูบังเกิดที่เบธเลเฮ็มพระองค์ไม่ได้เสด็จมาในฐานะผู้พิพากษาของเรา “เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:17)

พระเยซูไม่ได้มาเพื่อพิพากษาหรือลงโทษโลก พระองค์เสด็จมาเพื่อถูกพิพากษา ถูกลงโทษแทนมนุษย์ทุกคนในโลก พระองค์ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่กางเขน ซึ่งพระองค์ทรงรับโทษแห่งความตายที่เราสมควรได้รับ เราไม่จำเป็นต้องกลัวการพิพากษาที่จะมาถึงเพราะพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซู ความบาปของเราได้รับการยกโทษและถูกชำระล้างให้หมดไปในพระโลหิตของพระเยซู แต่การพิพากษากำลังมาถึงและพระเจ้าทรงสั่งให้มีการกลับใจ “เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้” (กิจการ 17:31ก) มนุษย์ที่พระองค์ทรงเลือกไว้คือพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรผู้เป็นขึ้นมาและผู้ทรงครอบครองซึ่งฤทธานุภาพทั้งสิ้นเป็นของพระองค์

พระเยซูกำลังเสด็จมาเพื่อ “พิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรม” สิ่งทรงสร้างเองก็ “เพียรคอยท่า” วันเวลาเมื่อพระผู้สร้างและผู้พิพากษาสรรพสิ่งเหล่านี้จะเสด็จกลับมาและปลดปล่อยตนให้รอด “จากอำนาจแห่งความเสื่อมสลาย” (โรม 8:19ก,21ข) ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าทะเลจะคำรน (ด้วยความยินดี) แม่น้ำจะปรบมือของตน และบรรดาเนินเขาจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เราเองก็อยากจะปรบมือและร้องเพลงและคำรนด้วยเช่นกัน ใช่ไหม เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเสด็จมาพิพากษาโลกเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันที่เคยถูกพิพากษาและถูกลงโทษเพื่อเห็นแก่ความรอดของเรา เราจะปรบมือและร้องเพลงเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงครอบครองและด้วยถ้อยคำของเพลงคริสต์มาสที่เราคุ้นเคยที่ว่า “พฤษาไร่นา ภูเขาลำธาร” ก็จะ“ประสานสำเนียงยินดี”

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพระองค์เพียรรอคอยวันแห่งการเสด็จกลับมาของพระองค์พร้อมกับสิ่งทรงสร้างทั้งปวง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. คุณเคยไปในสถานที่บางแห่งที่ดูเหมือนว่าธรรมชาติกำลังร้องเพลงในบางแง่มุมบ้างหรือไม่
2. ทำไมบรรดาเนินเขาจึง “ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน” ในการเสด็จมาพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
3. คุณเคยรู้สึกว่าตนเอง “เพียรคอยปรารถนา” การเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: May 2, 2021 — 11:26 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา