ธรรมชีวิตประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2021 “ไม่ใช่พลเมืองชั้นสอง”

กิจการ 10:34-36a, 39b-47 – ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่า พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด แต่คนใดๆ ในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์ และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ เรื่องที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอล คือทรงประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์… พระองค์นั้นเขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้ ในวันที่สาม พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนม์และทรงให้ปรากฏ มิใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทั่วไป แต่ทรงปรากฏแก่เราพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อน คือทรงปรากฏแก่พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงสั่งให้เราทั้งหลายประกาศแก่คนทั้งปวง และเป็นพยานว่า พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า ทุกๆ คนที่เชื่อถือในพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์” เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้น ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุหนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้า คือที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า “ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้”

นับเป็นเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้าเป็นคนผิวขาวคนแรกๆ ที่เด็กชาวเวียดนามในคริสตจักรของเราเคยเห็น เมื่อเด็กเหล่านั้นเห็นหน้าข้าพเจ้า ปฏิกิริยาของเขาก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมทุกครั้งไป ตอนแรก เขาจะทำหน้าเบะหน้าย่นเหมือนกำลังจะร้องไห้ จากนั้นเขาจะยื่นมือออกมาจับที่จมูกที่โด่งมากของข้าพเจ้าและเขาจะดึงจมูกของข้าพเจ้า

พวกเราทุกคนหัวเราะ แต่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะคุณกำลังอยู่ในท่ามกลางผู้คนที่แตกต่างจากคุณ คนเหล่านั้นจะทำอะไรกับคุณ คนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือคนร้าย คุณไว้ใจเขาได้หรือเปล่า คนเหล่านั้นเป็นคนจริงๆ หรือเปล่า

เปโตรเจอปัญหานี้เช่นกัน (แต่เป็นปัญหาแบบผู้ใหญ่) เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งท่านไปเยี่ยมโครเนลิอัสผู้เป็นทหารโรมและครัวเรือนของเขา ก่อนมาถึงจุดนี้ เปโตรอาศัยอยู่ในหมู่คริสเตียนชาวยิว แต่ตอนนี้พระเจ้าทรงกำลังวางแผนที่จะนำบุคคลภายนอกจำนวนมากเข้ามาเพื่อทำให้คนเหล่านั้นเป็นบุตรชายและบุตรสาวของพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระเยซูเหมือนกับที่พระองค์ทรงทำกับชาวยิว เปโตรจะใช้วิธีการใดเพื่อโน้มน้าวให้คริสเตียนชาวยิวที่ท่านเคยอยู่กับเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทำเช่นนั้นจริงๆ ที่ว่า ผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงเหมือนพวกเขาและคนเหล่านั้นไม่ใช่กลุ่มผู้เชื่อที่เป็นพลเมืองชั้นสอง

พระเจ้าใช้วิธีการของพระองค์ เมื่อเปโตรบอกคนเหล่านั้นเกี่ยวกับพระเยซู พระเจ้าทรงเตรียมวันเพ็นเทคอสขนาดย่อมไว้สำหรับผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นเหมือนกับวันเพ็นเตคอสแรกที่ผู้เชื่อชาวยิวเคยเห็นในตอนเริ่มต้น ดังนั้นจึงใช้เวลาไม่นานนักก่อนที่คริสตจักรใหม่จะยอมรับการทำงานของพระเจ้า “พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่ จนได้ชีวิตรอดด้วย” (กิจการ 11:18ข)

แล้วคุณล่ะ แน่นอนมีคนบางกลุ่มที่เป็นเหมือนคนต่างชาติสำหรับคุณเช่นกัน เช่น ผู้คนที่มีสีผิวต่างจากคุณ หรือพูดคนละภาษากัน หรือมีธรรมเนียมแตกต่างจากคุณ หรือกินอาหารที่แตกต่างจากคุณ คุณอาจรู้สึกตื่นกลัวเกี่ยวกับการอยู่ในท่ามกลางคนเหล่านั้น แต่พระเจ้าทรงเรียกคนเหล่านั้นเข้ามาในแผ่นดินของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ด้วยเช่นกัน พระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนเหล่านั้นผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาของพระองค์เหมือนกับคุณเช่นกัน ถ้าคนเหล่านั้นยังไม่ได้ยินได้ฟังถึงพระองค์ เขาจำเป็นต้องได้ยินถึงพระองค์ด้วยเช่นกัน

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ด้วยวิธีนี้ด้วยเถิดถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะตื่นกลัวก็ตาม
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. คุณมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่แตกต่างจากคุณบ้างหรือไม่
2. คุณใช้วิธีการใดที่จะสำแดงความรักต่อคนเหล่านั้น
3. ข้าพเจ้าเชื่อว่าคุณเป็นหนี้ชาวต่างชาติบางกลุ่มที่นำพระกิตติคุณมาประกาศกับคุณและชนชาติของคุณ คนต่างชาติกลุ่มนั้นคือใคร

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: May 2, 2021 — 11:28 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา