ธรรมชีวิตประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2021 “โดยน้ำและพระโลหิต”

1 ยอห์น 5:1, 4-8 – ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้า และผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด ผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย… เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก ใครเล่าชนะโลก ไม่ใช่คนอื่น คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง นี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำสิ่งเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง มีพยานอยู่สามประการด้วยกัน คือพระวิญญาณ น้ำ และพระโลหิต และพยานทั้งสามนี้สอดคล้องกัน

นี่เป็นข้อพระคำที่แปลก “นี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิต” มาโดยน้ำและพระโลหิตหมายความว่าอะไร ฟังดูลึกลับและออกจะน่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้มีความสำคัญ ยอห์นกล่าวว่าน้ำและพระโลหิตเป็นพยานร่วมกันกับพระวิญญาณ ทั้งสามเป็นพยานถึงความจริงเดียวกัน

แล้วความจริงนั้นคืออะไร คือพระเยซูคริสต์เสด็จมา พระองค์คือพระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เรารู้และเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในใจของเรา พระองค์ทรงประทานความเชื่อในพระเยซูแก่เรา เราเข้าใจในเรื่องนั้น

แล้วน้ำล่ะ ทรงมาโดยน้ำหมายถึงอะไร

เราอาจค้นหาได้จาก ยอห์น 3:5ข-6 เมื่อพระเยซูทรงบอกนิโคเดมัสว่า “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” น้ำในที่นี้หมายถึงการเกิดฝ่ายร่างกาย และใครที่เคยให้กำเนิดบุตรคงรู้ว่ามีน้ำจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการให้กำเนิด ทารกเข้ามาในโลกนี้ด้วยน้ำ และทารกได้รับการห่อหุ้มด้วยน้ำเมื่ออยู่ในครรภ์ของแม่

พระเยซูทรงมาโดยน้ำวิธีนี้หรือไม่ ใช่ซิ พระองค์ประสูติจากแม่ที่เป็นมนุษย์ชื่อนางมารีย์และทรงเหมือนบุตรของคนทั่วไป พระองค์ไม่ทรงแสร้งทำเป็นมนุษย์ ไม่ทรงเป็นวิญญาณอย่างเช่นมนุษย์ปลอม แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงคลอดออกมาโดยน้ำเหมือนกันกับเรา

แต่พระองค์ทรงเป็นมากกว่านั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมาโดยพระโลหิต พระโลหิตแห่งไม้กางเขนของพระองค์ ไม่ใช่เพียงแค่การประสูติของพระเยซูเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอด แต่ความตายและการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ด้วย พระเยซูทรงรับเอาความตายและการเกิดของเรา ยิ่งไปกว่านั้นทรงรับเอาความตายของเราไว้กับพระองค์และทรงแบกรับบาปเพื่อเรา กางเขนไม่ทำให้เราเกิดความเชื่อหรือภาพลวงตาตามที่บางคนจินตนาการ พระเยซูทรงเจ็บปวดจริง ทรงหลั่งพระโลหิตจริง ทรงสิ้นพระชนม์จริง และพระโลหิตของพระองค์กลายเป็นชีวิตของเรา

สิ่งเหล่านี้คือพยานของความเป็นพระเยซู และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อช่วยเราให้รอด นั่นคือ พระวิญญาณ น้ำ และพระโลหิต การจดจำสามสิ่งดังกล่าวทำให้เราไม่สงสัยว่าพระเยซูคือใคร พระองค์ทรงเป็นพี่ชายของเรา ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และทรงเป็นพระเจ้าของเรา

อธิษฐาน: พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. คุณมีบัตรอะไรที่ทำให้ผู้คนรู้ว่าคุณเป็นใครและทำงานอะไร
2. คุณเห็นอะไรเกี่ยวโยงกับบัพติศมาในพระเยซูผู้ทรงมาโดยน้ำ
3. คุณเห็นความเกี่ยวโยงอะไรของอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับการเสด็จมาโดยพระโลหิตของพระองค์

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: May 2, 2021 — 11:30 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา