ธรรมชีวิตประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2021 “วิกลจริต”

มาระโก 3:20-21, 31-35 และประชาชนก็มาประชุมกันอีก จนพระเยซูและสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้ เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้น เขาก็ออกไปเพื่อจะกันพระองค์ไว้ ด้วยเขาว่า “พระองค์วิกลจริตแล้ว” … เวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอก แล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์ และประชาชนก็นั่งอยู่รอบพระองค์ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “นี่แน่ะท่าน มารดาและพวกน้องชายของท่านมาหาท่านคอยอยู่ข้างนอก”  พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้องของเรา” พระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบนั้นแล้วตรัสว่า “นี่เป็นมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระเจ้า ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา”

นี่เป็นเรื่องเล็กๆ ที่มีความแปลกในชีวิตของพระเยซู มารดาและน้องๆ ของพระองค์ได้ยินเกี่ยวกับพันธกิจที่พระองค์ทรงกระทำไม่ว่าจะเป็นการเทศนา การรักษาโรค หรือการทำการอัศจรรย์ต่างๆ พวกเขากังวลและหวั่นกลัวในสิ่งที่ได้ยินมา  เพราะนี่ไม่ใช่พระเยซูที่เขารู้จัก ด้วยเหตุนี้ เขาจึงรีบเร่งออกไปเอาตัวพระเยซูกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะเขาพูดกันว่า “พระองค์วิกลจริต”

ญาติมิตรของพระองค์เข้าใจผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น พระเยซูไม่ได้เสียสติ แต่พระองค์ทรงทำสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาทรงต้องการให้พระองค์ทำ แม้จะดูแปลกๆ สักนิด แต่พระองค์ก็ทรงรับได้

แต่สิ่งหนึ่งที่คนเหล่านั้นไม่ผิดคือ อาการวิกลจริตเกิดขึ้นได้แม้กับผู้เชื่อ หรือแม้กระทั่งบุตรที่รักของพระเจ้า เราบางคนมีอาการซึมเศร้า วิตก หรืออารมณ์แปรปรวน เราบางคนทรมานจากโรคย้ำคิดย้ำทำ หรือโรคจิตเภท และเราบางคนก็เสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้

แต่เรายังคงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

เราคือคนที่ได้รับการบัพติศมาเข้าสู่ความทุกข์ยาก ความตาย และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู เราคือคนที่พระองค์ทรงสลักชื่อของพระองค์ไว้ว่าเป็นของพระองค์ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เราจะอ่อนแอก็ตาม ไม่มีโรคทางกายหรือจิตใจที่สามารถทำลายสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ในเรา และถ้าวันหนึ่งเราจำชื่อของพระเยซูไม่ได้หรือจำไม่ได้ว่าพระองค์ทรงทำอะไรให้เรามาบ้าง พระเยซูก็ยังทรงอยู่ที่นั่นเพื่อเรา พระองค์ทรงอุ้มเราไว้ในพระหัตถ์ที่มีรอยแผลซึ่งทรงถูกตรึงบนกางเขนเพื่อเรา ไม่มีใครหรือสิ่งใดดึงเราไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้เลย

และเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย สิ่งที่เราสูญเสียไปจะได้รับการรื้อฟื้นคืนมา ไม่มีสิ่งใดกักเราไว้จากความรักของพระเจ้าได้ไม่ว่าเวลานี้หรือตลอดไป

อธิษฐาน:  พระบิดาที่รัก ขอทรงอวยพรและช่วยเหลือคนที่ข้าพระองค์กำลังคิดถึงซึ่งกำลังมีอาการทางจิต ขอทรงเล้าโลมและเสริมกำลังให้คนนั้น และช่วยข้าพระองค์ให้สำแดงความรักของพระองค์ต่อเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณรู้สึกแปลกใจหรือไม่ที่รู้ว่าพระเยซูเองก็ถูกสงสัยว่าเป็นคนวิกลจริต
  2. คุณเคยมีอาการทางจิตหรือไม่ ซึ่งทำให้คุณสามารถพูดไปเรื่อยๆ โดยไม่มีอะไรเป็นความลับ
  3. คริสเตียนที่มีความเจ็บป่วยทางจิตซึ่งสามารถมีพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นเป็นห่วงเรื่องความเชื่อของเขา อะไรที่คุณพบว่ามีความอุ่นใจเมื่อคุณรู้จักพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: June 2, 2021 — 8:01 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา