ธรรมชีวิตประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2021 “นำมามอบไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการอธิษฐาน”

โคโลสี 4:2

จงอุทิศตัวในการอธิษฐาน จงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณ

การรู้ว่าเราสามารถมาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า และแบ่งปันความห่วงใยของเรากับพระองค์ได้นั้นถือเป็นสิ่งที่ให้กำลังอย่างมาก นี่คือพระเจ้าที่เรามีและนี่คือความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา ในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ การติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าคือ หัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีกับประชากรของพระองค์

พูดสั้นๆ ก็คือ การอธิษฐานเป็นการติดต่อสื่อสาร การอธิษฐานเป็นการมาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าและการพูดคุยกับพระองค์อย่างตรงไปตรงมา อย่างใส่ใจ และอย่างให้เกียรติ การอธิษฐานของเราทำให้ข้อเสนอของเราเป็นที่รับรู้ต่อพระพักตร์พระเจ้า (ดูฟีลิปปี 4:6) การอธิษฐานของเราต้องกระทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ (ดู 1เธสะโลนิกา 5:16-18) การอธิษฐานของเราต้องนำมาถวายแด่พระเจ้าในเวลาที่มีการขอบพระคุณและในเวลาแห่งความทุกข์ ในยามเจ็บป่วยและในยามที่สุขภาพดี และเหนือสิ่งอื่นใด ต้องนำมาถวายด้วยความเชื่อ

เรารู้ว่าโดยความเชื่อในการเสียสละ การตาย และการคืนพระชนม์ของพระเยซูเราได้รับความรอดจากความบาปของเรา และด้วยการไถ่นี้เราจึงได้รับการเปลี่ยนสภาพให้เป็นบุตรของพระเจ้า ในฐานะบุตรของพระเจ้าเราสามารถร้องทูลพระบิดาของเราได้ทุกเวลา ในทุกที่ทุกแห่ง และภายใต้ทุกสถานการณ์

ดังนั้น การอธิษฐานจึงเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าเหมือนที่เราพูดคุยกับมิตรสหาย แน่นอน คุณมีความต้องการ ความกลัว และความชื่นชมยินดี โดยคำอธิษฐานง่ายๆ และด้วยการตกลงใจของคุณ จงขอบคุณพระเจ้าสำหรับความชื่นชมยินดีของการดำเนินชีวิตที่พระองค์ทรงมอบให้กับคุณ จงขอบคุณพระองค์สำหรับสุขภาพที่แข็งแรง สำหรับผู้คนที่อยู่ในชีวิตของคุณ และสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์ จงบอกความกลัวและบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณเจ็บปวดและเจ็บใจกับพระเจ้า จงหลั่งน้ำตาต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระองค์จะทรงเล้าโลมคุณ พระองค์จะอวยพรคุณและประทานสันติสุขแก่คุณแม้ในยามยากลำบาก

อย่าลืมสิ่งที่พระเยซูทรงเตือนให้เราจดจำไว้ (เหมือนที่พระองค์ทรงเตือนให้สาวกรุ่นแรกจำไว้) นั่นคือ “เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​” (ยอห์น 14:27)

บทเพลงแห่งศตวรรษที่ 19 บทหนึ่งกล่าวไว้เป็นอย่างน่าฟังว่า “มีสหายเลิศคือพระเยซู ผู้ทรงแบกบาปทุกข์ของเรา มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า จงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า”

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งสวรรค์ ขอบคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งการอธิษฐานที่ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถบอกถึงความห่วงใยทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นที่รับรู้ต่อพระพักตร์พระองค์ โปรดทรงเตือนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้และทรงได้ยินคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายในทุกเวลาและทุกสถานที่ที่เราทั้งหลายทูลต่อพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณคิดว่าพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานทุกเรื่องของเราหรือเปล่า ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพียงใดก็ตาม
  2. คุณคิดว่า คำว่า “จงเฝ้าระวัง” ด้วยการอธิษฐานกับการขอบพระคุณหมายถึงอะไร
  3. คุณมีแนวโน้มที่จะอธิษฐานเฉพาะในยามที่ทุกสิ่งราบรื่น หรือเฉพาะในยามที่ทุกสิ่งสร้างปัญหาให้กับคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: June 2, 2021 — 8:09 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา