ธรรมชีวิตประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2021 “ตามรอย”

สดุดี 1:1-3
ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น

เมื่อเด็กๆ เล่นเกม “ตามผู้นำ” เขาต้องตามผู้นำทุกอย่างและเลียนแบบการกระทำของผู้นำ อาจจะเป็นการกระโดดขาเดียว กระโดดข้าม หรือปรบมือ เด็กทุกวัย (รวมทั้งผู้ใหญ่) มักทำเลียนแบบเกมนี้ในชีวิตจริง ลูกๆ อาจทำอาชีพอย่างเดียวกับพ่อแม่ ทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็เหมือนกันที่พยายามปรับชีวิตของตนตามคนที่เขาชื่นชม

ต้นแบบที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแนวทาง แต่ผู้เขียนสดุดีเขียนถึงคำตักเตือนเพื่อบอกเราว่ามีคนบางจำพวกที่เราต้องไม่ทำตามคือคนชั่ว คนบาป และคนชอบเยาะเย้ย คนแบบนั้นจะนำเราออกห่างไกลจากพระเจ้าและทางของพระองค์ แต่เราก็ยังล้มลงในความบาปบ่อยๆ เราเข้าร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยในการล้อเลียนคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรา เราฟังคำแนะนำที่ล่อลวงของคนชั่วและอาจพบว่าเราเองนั่งอยู่ในวงสนทนาของคนที่นำเราเข้าสู่การทำบาป แทนที่จะตามผู้นำเหล่านั้นให้เราชื่นชมยินดีในคำสอนของพระเจ้าและเดินในทางชอบธรรมของพระองค์ตามพระบัญชาของพระองค์ที่ทรงวางไว้เบื้องหน้าเรา เราตามพระเยซูผู้นำและพระผู้ช่วยให้รอดของเราซึ่งทรงชื่นชมในพระบัญญัติของพระเจ้าและยินดีทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของพระองค์

พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และทรงเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดาจึงทรงยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อคนชั่ว คนบาปและคนที่ชอบเยาะเย้ย รวมทั้งเราทุกคน พระเยซูทรงถูกทรยศและส่งต่อไปอยู่ในมือของคนบาป ผู้คนเยาะเย้ยล้อเลียนที่พระองค์ทรงอ้างว่าเป็นพระคริสต์ คนเหล่านั้นท้าทายพระองค์ให้เอาตัวรอดจากการถูกตรึงบนกางเขน แต่แม้ในเวลาที่พระองค์ต้องทนทุกข์พระเยซูทรงจดจ่อในคำสอนของพระคัมภีร์ดังที่ทรงร้องตามที่เขียนไว้ในสดุดีว่า “พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย เหตุใด” (สดุดี 22:1ก)

องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเราทรงแบกบาปของเราที่เราดำเนินอยู่ในทางของคนบาป คนเยาะเย้ย และทำตามคำแนะนำของคนชั่ว พระองค์ทรงเจ็บปวดในการรับโทษประหารชีวิตซึ่งเราสมควรได้รับ “พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1 เปโตร 2:24 ) บาปของเราได้รับอภัยผ่านทางความตายแห่งการทรงไถ่ของพระเยซู เราได้รับการกู้ช่วยให้มีชีวิตใหม่ในพระเยซูเพื่อเดินในทางของพระองค์และชื่นชมยินดีในพระคำของพระองค์

พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเรียกพระองค์เองว่า “เถาองุ่นแท้” (ยอห์น 15:1ก) และพระองค์ทรงเป็นลำต้นแห่งชีวิตเพื่อเรา ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะไหลออกมาจากใจของเราเหมือนน้ำธำรงชีวิต (ดู ยอห์น 7:38-39) โดยพระคุณของพระเจ้าเราเกิดผลของพระวิญญาณเมื่อเรา “ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ” (กาลาเทีย 5:25ข) เราจำเริญด้วยความรักและการรับใช้ผู้อื่น เราเป็นบุคคลที่มีความสุข

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซู โดยทางความตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ได้รับพระพร ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ได้เป็นพรต่อคนอื่นๆ ด้วยเถิด อธิษฐานในพระนามพระองค์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. ใครคือแบบอย่างหลักของคุณ และเขามีอิทธิพลต่อคุณในเรื่องใดมากที่สุด
2. บุคคลหนึ่งจะชื่นชมยินดีในพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไร
3. เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นอย่างไร ไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือไม่ก็ตาม

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: June 7, 2021 — 2:13 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา