ธรรมชีวิตประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2021 “แขนงแท้แห่งครอบครัวดาวิด”

เอเศเคียล 17:22-24
พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “เราเองจะเอาแขนงจากยอดสูงของต้นสนสีดาร์และปลูกไว้ เราจะหักกิ่งอ่อนของมันออกเสีย และเราเองจะปลูกมันไว้บนภูเขายอดสูง เราจะปลูกมันไว้บนภูเขาสูงของอิสราเอล เพื่อจะแตกกิ่งและบังเกิดผล และเป็นต้นสนสีดาร์ที่มีเกียรติ และนกทุกชนิดจะมาอาศัยอยู่ใต้มัน นกทุกอย่างจะมาทำรังอยู่ที่ร่มกิ่งของมัน และต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะทราบว่า เราคือพระเจ้ากระทำต้นไม้สูงให้ต่ำลง และกระทำต้นไม้ต่ำให้สูงขึ้น ทำต้นไม้เขียวให้แห้งไป และทำต้นไม้แห้งให้งามสดชื่น เราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้ว เราจะกระทำเช่นนั้น”

การอ่านจากหนังสือเอเศเคียลของเราเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้าเพิ่งทรงเล่าเรื่องคำอุปมาเกี่ยวกับคนหนึ่งที่หักเอาแขนงจากยอดสูงของสนสีดาร์มาปลูกจบไป บุคคลนั้นคือกษัตริย์ของบาบิโลนผู้ทรงนำเจ้าชายจากวงศ์วานของดาวิดแล้วตั้งให้เป็นผู้ปกครองสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในยูดาห์หลังจากที่บาบิโลนโจมตีจนได้ชัยชนะ แต่เจ้าชายที่รับหน้าที่เป็นเจ้าผู้ครองนั้นไร้ความเชื่อ ท่านไม่รักษาสัญญาที่ให้สัตย์ปฏิญาณไว้ และกบฎต่อกษัตริย์จนต้องสังเวยชีวิตของตน ส่วนประชาชนที่ท่านปกครองก็ลำบากยากเข็ญไปด้วย

ตอนนี้พระเจ้าตรัสเช่นกันว่าพระองค์จะทรงนำแขนงจากยอดสูงของต้นสนสีดาร์ เป็นบุตรที่มาจากวงศ์วานของดาวิด และพระองค์จะทรงปลูกขึ้นเพื่อพระองค์เอง และเจ้าชายพระองค์นี้จะไม่ดื้อรั้นหรือขาดความเชื่อ แต่พระองค์จะยิ่งใหญ่ในความเชื่อของพระองค์ และจะทรงเป็นร่มเงาให้กับทุกคนที่อยู่รอบๆ พระองค์ เหมือนต้นไม้ที่เหล่านกทั้งหลายมาทำรังอาศัยอยู่ด้วยความปลอดภัยที่สุด

ช่างเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าของเรา พระองค์ทรงเป็นบุตรแห่งครอบครัวของดาวิดที่พระเจ้าทรงสร้างและกระทำให้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่พระองค์แต่เห็นแก่ประชากรของพระเจ้าคือทุกคนที่มาพักอาศัยร่มเงาของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นความปลอดภัยและบ้านของเรา พระเยซูไม่ทรงกบฎต่อพระบิดา แต่ทรงทำทุกอย่างตามที่พระบิดาทรงบัญชา และนั่นกลายเป็นพรสำหรับเรา

เราเห็นความรักอันสัตย์ซื่อในหลายๆ ด้านของชีวิตพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เริ่มต้นชีวิตมนุษย์ในครรภ์ของนางมารีย์ พระองค์ทรงถือกำเนิดในความยากจนและเติบโตในชนบทห่างไกลโดยไม่มีใครรู้จักพระองค์หรือให้เกียรติยกย่องในความเป็นพระองค์ เราเห็นถึงความอดทน และการรับใช้ด้วยความรักของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสอนทุกคนที่มาหาพระองค์ ตลอดจนทรงรักษาโรคให้คนเหล่านั้น เราเห็นความเจ็บปวดและความตายของพระองค์เพื่อเราแม้พระองค์ไม่ทรงทำอะไรผิดเลยก็ตาม แต่ก็ทรงรับโทษที่สมควรเป็นของเราเพื่อให้เราเป็นไทจากโทษนั้น และเราเห็นในการคืนพระชนม์ของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงทำให้ชัดเจนว่าบุตรของดาวิดผู้นี้เป็นพระบุตรที่รักของพระเจ้าอย่างแท้จริงผู้ทรงทำทุกอย่างได้สมบูรณ์และทรงเป็นผู้ช่วยโลกให้รอด ความสัตย์ซื่อของพระองค์คือความปลอดภัย ชีวิต และความสุขของเรา

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสัตย์ซื่อต่อพระบิดาและต่อเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. คุณรู้จักใครที่เป็นคนสัตย์ซื่อมาก แม้ในยามที่เขาต้องเจ็บปวดก็ตาม
2. คุณลี้ภัยภายใต้ร่มเงาของพระเยซูและพบความปลอดภัยตลอดจนการเลี้ยงดูจากที่นั่นอย่างไร
3. คุณคิดว่าแนวคิดเรื่องความเชื่อและความสัตย์ซื่อมีความเกี่ยวโยงกันอย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: June 8, 2021 — 1:42 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา