ธรรมชีวิตประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2021 “แม้เรารู้สึกเป็นภาระ”

2 โครินธ์ 5:1-10 – เพราะเรารู้ว่า ถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสีย เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และตั้งอยู่เป็นนิตย์ในสวรรค์ เพราะว่าในร่างกายนี้เรายังครวญคร่ำอยู่ มีความอาลัยที่จะสวมที่อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์ เพื่อว่าเมื่อเราสวมแล้ว เราก็จะมิได้เปลือย เพราะว่าเราผู้อาศัยในร่างกายนี้จึงครวญคร่ำเป็นทุกข์ มิใช่เพราะปรารถนาที่จะอยู่ตัวเปล่า แต่ปรารถนาจะสวมกายใหม่นั้น เพื่อว่าร่างกายของเราซึ่งจะต้องตายนั้นจะได้ถูกชีวิตอมตะกลืนเสีย แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำไว้กับเรา เหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอ รู้อยู่แล้วว่า ขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้ เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเราดำเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น เรามีความมั่นใจ และเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้ เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดี เราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชั่ว

ข้าพเจ้ารู้ว่า “เพราะในเรือนดินคือกายนี้ของเราจะเสื่อมสลายไป” คุณก็คงรู้ด้วยเช่นกัน เราพยายามเท่าที่สามารถทำได้เพื่อหยุดยั้งผลกระทบจากความแก่ชรา ความปวดและอาการบาดเจ็บที่เข้ามาเยือนเราจากไหนก็ไม่ทราบได้ สิ่งที่เคยง่าย ไม่ต้องใช้สมองมากตอนนี้กลับต้องวางแผนไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะเจ็บข้อต่อซ้ำเมื่อวานจากการเอี้ยวตัวผิดทาง แขกที่ไม่น่าต้อนรับนี้เตือนเราทันที และบางครั้งก็ทำให้เราแปลกใจว่าในที่สุดแล้วเราก็ต้องตาย

แต่พระคัมภีร์ชี้ไปยังวันที่จะไม่เป็นแบบนี้อีกตลอดไป

พระคัมภีร์บอกเราว่าสิ่งที่เป็นมตะและเน่าเปื่อยซึ่งผ่านพ้นไปตามกาลเวลาจะถูก “ชีวิตอมตะกลืนเสีย” นี่คือความหมายของการรับการทรงไถ่ ซึ่งไม่ใช่จากร่างกายที่เสื่อมสลายที่แสดงให้เห็นสัญญาณของ “ความทรุดโทรม” แต่มาจากการทับถมของบาปของเรา พระเยซูทรงทำเช่นนี้คือ “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาป ของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์” (เอเฟซัส 1:7)
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีกำลังใจในเวลานี้ แม้เราจะคร่ำครวญในปัจจุบัน แต่เราก็มีชีวิตต่อไปโดยพระคุณของพระเจ้า แม้เราจะรู้สึกมีภาระด้วยกายนี้ แต่เราก็มีความมั่นใจในพระเจ้าเพราะเปาโลเขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)

โดยความเชื่อในพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ทำให้พระเจ้าพระบิดาทรงประทานชีวิตใหม่แก่เราในเวลานี้และสืบไปเป็นนิจ “พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำไว้กับเรา”

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอทรงสร้างเราและใจของเราให้สดใหม่ด้วยพระวิญญานบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อการดำเนินชีวิตแต่ละวันเพื่อพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. อะไรที่คุณสังเกตเห็นเป็นอย่างแรกเกี่ยวกับตัวคุณเองที่มาจากอายุที่มากขึ้น (ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะแบ่งปันหรือไม่)
2. คุณคิดว่าอะไรคือความหมายของสิ่งที่ต้องตายจะถูก “ชีวิตอมตะกลืน”
3. คุณอยู่อย่างมีกำลังใจในความเชื่อของคุณได้อย่างไรในขณะที่ชีวิตจริงอาจยากที่จะทนได้

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: June 9, 2021 — 4:32 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา