ธรรมชีวิตประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2021 “ให้เกียรติแด่ผู้ที่สมควรได้รับ”

ยอห์น 3:31ข – พระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง

เราอาศัยอยู่ในโลกที่ชอบตบไหล่ น่าเสียดายที่การดำเนินชีวิตและการวัดคุณค่าแก่ผู้คนขึ้นอยู่กับความสำเร็จและชื่อเสียงที่เรามี
ให้เราพิจารณายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ท่านเป็นนักเทศน์ที่มีพลังและมีอิทธิพล ท่านเป็นคนสำคัญมากในแผ่นดินของพระเจ้า ในระหว่างที่ทำพันธกิจท่านเป็นที่รู้จักของคนจำนวนมากที่ได้ยินถ้อยคำของท่านและรับบัพติศมาโดยท่าน คงเป็นเรื่องง่ายที่ท่านจะยึดติดกับชื่อเสียงและพึงพอใจกับการยกย่องที่ได้รับ

อย่างไรก็ตาม แทนที่จะมองไปยังเกียรติและชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของท่านเอง ยอห์นกลับรู้ว่ามีใครคนหนึ่งที่สำคัญกว่าตัวท่าน นั่นคือพระเยซูคริสต์ พระเมสสิยาห์ตามพระสัญญาของพระเจ้า ยอห์นรู้ว่าการรับใช้ที่ดีที่สุดต่อแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การให้ตัวท่านเองมาก่อน แต่ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อช่วยกู้คนบาปที่เห็นแก่ตัวทุกที่ทุกแห่ง

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคือ ตัวอย่างที่ดีเลิศสำหรับเราในการใช้ชีวิตคริสเตียนในโลกนี้ ท่านมีมุมมองที่ชัดเจนว่าผู้ใดที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา เมื่อเป็นพยานเกี่ยวกับพระเยซูท่านกล่าวว่า “พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง พระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง ผู้ที่มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลก และพูดตามอย่างโลก พระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง” (ยอห์น 3:30-31)

ยอห์นรู้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์และพันธกิจของพระองค์ ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าและพระผู้ช่วยโลกให้รอด พระเยซูทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง โดยความเชื่อในการทรงไถ่ที่เราได้รับโดยฤทธิ์อำนาจของพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งบนกางเขนแทนเรา ทำให้บาปของเราได้รับการอภัยโดยพระคุณของพระบิดา

เพราะทุกอย่างที่พระเยซูทรงกระทำ พระองค์เท่านั้นที่ควรคู่กับการถวายพระเกียรติและสรรเสริญของเรา

อธิษฐาน:  พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอทรงสอนเราถึงความถ่อมใจอย่างแท้จริงของพระวิญญาณ และขอทรงทำให้เราเหมือนยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาที่ประกาศถึงพระเมตตาและความรอดกับผู้ที่หลงหายในถิ่นทุรกันดาร อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณเคยนั่งอยู่ข้างหลังของใครบางคนที่มีความสำคัญมากกว่าคุณหรือไม่
  2. ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมายอมตามพระเยซูในด้านใดบ้าง
  3. เราแสดงอย่างไรว่าเรายกพระเยซูเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: June 11, 2021 — 2:46 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา