พระคริสต์ผู้นำทางชีวิต

ชื่อ คุณนิตยา คำผาลา

ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290

คุณนิตยา เมื่อก่อนชอบไปวัดฟังธรรมเป็นประจำ เมื่อมีโอกาสได้เปิดฟังรายการวิทยุ “คลายกังวล” “เพื่อคุณกำลังใจ” และ “เพราะคุณคือที่รัก” ทางสถานีวิทยุเพื่อสาธารณะคริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ FM 105.50 MHz. จึงมีโอกาสติดตามรับฟังเป็นประจำ เพราะฟังแล้วรู้สึกสบายใจ และอยากรู้จักกับพระเจ้าจึงได้ติดต่อมายังทีมงาน เพื่อขอรับบทเรียนทางไปรษณีย์ และเธอได้เรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน จากการที่ได้เรียนบทเรียนเธอมีความเข้าใจมากขึ้น เธอกล่าวว่า “รายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ฟังแล้วทำให้มีความสุขมากขึ้น ดิฉันจึงอยากรู้จักกับพระเจ้า จึงได้สมัครเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ ช่วยให้ดิฉันเข้าใจความเป็นมาของชีวิต และรู้ว่าจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ดิฉันสนใจอยากเรียนรู้ให้มากขึ้น และจะติดตามพระเยซูคริสต์ต่อไป” เธอได้รับการหนุนใจจากทีมงานและได้แนะนำคริสตจักรของพระเจ้าอำนาจเจริญ และทีมงานได้ร่วมมือกับคริสตจักรในการติดตาม เพื่อเธอจะได้รับการเสริมสร้างในฝ่ายจิตวิญญาณและมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ซึ่งเธอได้มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้า และได้ศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเติม เธอมีความสุขมากขึ้น เพราะมีพระเจ้าคอยนำทางในชีวิตของเธอ เธอมีโอกาสที่จะได้รับบัพติศมาในโอกาสต่อไป

คุณนิตยา ฝากอธิษฐานเผื่อในการศึกษาพระวจนะ ขอพระเจ้าประทานความเข้าใจ และการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณด้วย

Comments are closed.