ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2022 “ไม่มีทะเล”

วิวรณ์ 21:1 – ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้ว และทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว

พระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้ข้าพเจ้าหยุดชะงักเสมอ ไม่มีทะเลหรือ ทำไมไม่มีทะเลในสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ ข้าพเจ้าสารภาพว่ารู้สึกไม่สบายใจกับแนวคิดนี้ ข้าพเจ้าเติบโตใกล้กับมหาสมุทรแปซิฟิก และคิดถึงฟองคลื่นที่เกาะข้อเท้า ปูตัวเล็กๆ สีน้ำตาลที่ขุดรูตามหาดทราย ฟ้าสีน้ำเงินเข้มเมื่อดวงอาทิตย์ตกเหนือเกลียวคลื่นแล้วดาวดวงแรกก็ปรากฎเด่น พระเจ้าไม่ทรงให้มีมหาสมุทรในแผ่นดินใหม่ของพระองค์ได้อย่างไรกัน

แต่บางทีข้าพเจ้าอาจเข้าใจผิดเมื่อตีความพระคัมภีร์ข้อนี้ตามตัวอักษรมากไป แท้จริงแล้วหนังสือวิวรณ์ส่วนใหญ่อาจเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ในพระคัมภีร์โดยรวม และจากหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มเรื่องสวรรค์ใหม่และโลกใหม่คงเป็นเรื่องยากสำหรับยอห์นในการอธิบายให้เราเข้าใจ ยอห์นพยายามอธิบายถ้อยคำที่พระเจ้าทรงสื่อสารกับท่าน และท่านกำลังบรรยายถึงสถานที่ซึ่งไม่มีในขณะนั้น เป็นสถานที่ซึ่งเราไม่เข้าใจจริงๆ จนกว่าเราจะอยู่ที่นั่นแล้ว จึงมีโอกาสสูงที่เรากำลังทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์

ดังนั้น เราจึงควรคิดถึงเรื่องนี้ผ่านทางสายตาของยอห์น ทะเลมีความหมายอะไรต่อยอห์น สำหรับกลุ่มคริสเตียนเริ่มต้นแล้วทะเลหมายถึงการแยกออกจากกัน ยอห์นถูกเนรเทศ คณะผู้ปกครองลงโทษท่านโดยให้ไปอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อปัทมอส เพื่อนๆ ทั้งหมดและญาติพี่น้องอยู่อีกฝั่งของทะเล คริสตจักรที่ท่านรักและเขียนถึงในวิวรณ์ 1-2 อยู่ที่นั่น บนแผ่นดินที่ไกลออกไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเล ทะเลคือคุกของยอห์น เป็นสถานที่กักขังท่าน เพราะทะเลท่านจึงทำได้เพียงแค่จินตนาการถึงผู้คนที่ท่านรัก

ถ้าเราคิดถึงทะเลว่าเป็นเหมือนการแยกออกจากกัน เราเข้าใจได้เป็นอย่างดี ใช่ไหม หลังจากสองปีของการเกิดโรคระบาด เรารู้จักความเจ็บปวดของการโดดเดี่ยวและว้าเหว่ได้ดี สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าอย่างแน่นอน หนึ่งในหลายๆ เรื่องที่พระเยซูทรงมาทำให้ถูกต้องคือ ความเป็นคนแปลกหน้าของพระเจ้าและของกันและกัน ความสัมพันธ์ที่แตกหัก ซึ่งเสื่อมสลายโดยบาปและมาร พระเจ้าตรัสแต่เริ่มแรกว่า “ไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียว” (ปฐมกาล 2:18ข) แล้วพระองค์ก็ทรงสร้างหญิงขึ้นมาอีกคนหนึ่ง

ไม่เป็นการดีที่เราทุกคนจะอยู่ตามลำพัง ติดกับอยู่ในความเศร้าโศก ยากลำบาก เสียใจ และบาป ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงส่งพระเยซูพระบุตรที่รักของพระองค์ลงมาเพื่อเป็นคนหนึ่งในท่ามกลางเรา และทรงนำเรากลับไปสู่ครอบครัวของพระเจ้าอีกครั้ง พระเจ้าทรงต้องการให้เรากลับบ้านไปกับพระองค์ในฐานะบุตรที่รักของพระองค์ ไม่ใช่ถูกเนรเทศไปยังเกาะที่ห่างไกลผู้คนซึ่งไร้ผู้คนที่รักเราและไม่มีใครให้เรารัก นั่นคือ เหตุผลที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ เพื่อทำลายมารซึ่งแยกเราจากพระเจ้าและจากกันและกัน แล้วทรงนำเราให้อยู่รวมกันในแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งก็จะไม่มีความเหงาและการแยกออกจากกัน มีแต่เพียงความรักเท่านั้น

อธิษฐาน: ขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์โดดเดี่ยวว้าเหว่ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณทำอะไรเมื่อคุณรู้สึกโดดเดี่ยว/เหงา
  2. พระเจ้าทรงช่วยคุณอย่างไรในเวลาที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว้าเหว่
  3. พระเจ้าทรงใช้คุณให้ประกาศกับใครบางคนที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.