ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2022 “การได้ยินจากพระเจ้า”

ยอห์น 16:12-15 – [พระเยซูตรัส] “เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลาย แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเรา เหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า พระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย”

คุณเคยได้ยินคนพูดว่า “ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ยินเสียงพระเจ้าพูดคุยกับข้าพเจ้า หวังว่าพระองค์จะบอกข้าพเจ้าว่าต้องทำอะไรบ้าง” ผู้คนจำนวนมากรู้สึกอย่างนั้น และแน่นอนว่า พระเยซูทรงรู้ว่าเราต้องการคำแนะนำและความรู้สึกผูกพันกัน

ข้อพระคัมภีร์วันนี้พระเยซูทรงกำลังพูดกับสาวกของพระองค์ เป็นคืนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขน และทุกคนในเวลานั้นกำลังเดินไปที่สวนเกทเสมนี พระเยซูทรงบอกเขาถึงถ้อยคำสุดท้ายของพระองค์ซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายที่พระองค์ทรงพูดในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องรู้เมื่อออกไปสู่โลกและเริ่มปลูกคริสตจักรของคริสเตียน

แต่แน่นอนว่า เวลาที่เหลืออยู่มีไม่มากแล้ว เพียงสองชั่วโมงก่อนที่พระเยซูทรงถูกจับ และสาวกไม่พร้อมที่จะได้ยินหลายอย่างที่พระเยซูทรงต้องการบอกเขา ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เข้าใจจนกว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์จากความตายอีกครั้ง บางเรื่องอาจทำให้เขาหวาดกลัว เช่น การพบว่ามีกี่คนที่ยอมอุทิศชีวิตของตนเพื่อเห็นแก่พระเยซู

ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงสัญญาว่าจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังเขา พระวิญญาณจะรู้ว่าเมื่อใดควรสอนสาวกของพระเยซูในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องรู้ พระองค์จะช่วยเขาให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เขาไม่เข้าใจในเวลานี้ เช่น ความหมายของการถูกตรึงของพระเยซู ของประทานแห่งการคืนพระชนม์ และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตรีเอกานุภาพ และพระองค์จะทรงช่วยเขาให้ทำในสิ่งที่ทำได้ เช่น รู้ว่าต้องพูดอะไรเมื่อถูกดำเนินคดีในศาล และเวลาที่มีอันตรายแก่ชีวิตเพราะเขาติดตามพระเยซู

ไม่เพียงแต่สาวกเท่านั้นที่ได้รับของประทานนี้ พระเยซูทรงสัญญาว่าจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังเราด้วยเช่นกัน พระวิญญาณทรงทำงานภายในเรา ทรงให้เรามีความเชื่อในพระเยซู และทรงแสดงให้เราเห็นวิธีการที่เราจะติดตามพระองค์ พระองค์ยังทรงเตือนเราในสิ่งที่พระเยซูตรัส นี่คือ เหตุผลสำคัญสำหรับเราที่จะอ่านหรือฟังพระคัมภีร์ เพราะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานกับเรามากขึ้น พระองค์ทรงเตือนเราถึงสิ่งที่เราเรียนรู้ไปแล้วด้วย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า คือ ของประทานที่วิเศษสำหรับเรา พระเจ้าเองที่อาศัยอยู่ในเรา ทรงช่วยเราให้รู้และวางใจในพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์เพื่อช่วยกู้เรา เราไม่ได้อยู่ตามลำพัง เรามีพระเจ้าที่ทรงสถิตในเรา และเราสามารถวางใจในพระองค์เพื่อทรงจูงมือเรา สอนเรา นำเรา และดูแลเรา พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ พระเจ้าองค์เดียว และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราก็เป็นรักเดียวกัน คุณได้รับความรักนั้นทุกๆ วัน

อธิษฐาน: พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. เมื่อมีใครบางคนที่คุณรักต้องจากบ้านไป คุณรักษาความใกล้ชิดกับคนนั้นอย่างไร
  2. คุณสามารถประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านั้นกับความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าหรือไม่
  3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณเมื่อคุณลำบากหรืออยู่ในภาวะวิกฤตอย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.