ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2022 “ความมั่นใจที่เรามี”

2 โครินธ์ 5:14-15 – เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว และพระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย

คุณไม่จำเป็นต้องทดลองและวิจัยเพื่อพิสูจน์ฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ ทันทีที่คุณเป็นประชากรของพระองค์ ทันทีที่คุณคุกเข่าต่อหน้าพระองค์ และอธิษฐานตามคำอธิษฐานโบราณนี้ “พระองค์เจ้าข้า เพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้” (ลูกา 5:12ข) และในทันทีถ้ามีเสียงสะท้อนกลับคำตอบก็จะบอกว่า “ข้าพเจ้าจะหาย” (ลูกา 5:13ข) คุณจะมีพยานแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในชีวิตของคุณเอง คุณสามารถรู้ได้ก่อนแล้วว่าที่หน้าห้องขังพระผู้ช่วยให้รอดทรงชี้มาที่คุณและวิงวอนต่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าว่า “พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์เจ็บปวดเพื่อความผิดของเขา ข้าพระองค์ฟกช้ำเพื่อความอยุติธรรมของนาง”

คุณสามารถชื่นชมยินดีกับการประกาศจากสวรรค์ว่า “ถ้าผู้ใดทำบาป เราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้น และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย” (1 ยอห์น 2:1ข-2) ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเมื่อภาระบาปของคุณถูกยกออกไปแล้ว พระเยซูทรงตอบทุกคำอธิษฐานเพื่อให้ความเชื่อของคุณแข็งแกร่ง และเพื่อแนะนำการดำเนินชีวิตของคุณตามทางของพระเจ้ารวมทั้งทรงนำไปสู่ความรู้ที่สูงขึ้น

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกคุณให้ติดตามพระองค์ พระองค์ทรงนำบุตรของพระองค์ในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ (ดู มัทธิว 4:19, สดุดี 23:3) ถ้าคุณพยายามนำคนที่มีชีวิตบริสุทธิ์กว่า คนที่ดีกว่าหรือจริงกว่า ถ้าคุณต้องการหักโซ่ตรวจของความมึนเมา ต้องการหลบเลี่ยงจากความเป็นทาสบาปที่แอบซ่อนอยู่และความชั่วร้ายที่คอยกัดกินชีวิตก็ให้ขอความเข้มแข็งจากพระองค์ เพราะพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู13:5ข)

และนี่คือความมั่นใจที่คุณสามารถมีได้ คือ สิ่งที่ผู้เชื่อทุกที่ทุกแห่งได้รับโดยความรักที่มีความเชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำงานในชีวิตของเขา ซึ่งวันหนึ่งเมื่อคุณพบกับวิญญาณมืดที่รบกวนความสุขของมนุษย์ ความตายของคนที่รัก หรือการรอคอยความตายของชีวิตคุณเอง คุณสามารถรู้ด้วยความเชื่อใน “พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” (ยอห์น 1:29ข)

ข้าพเจ้าวางความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ต่อหน้าคุณแล้ว พระเจ้าไม่ทรงบังคับให้ใครรับความรอดเอาไว้ คุณสามารถต่อต้านพระผู้ช่วยให้รอดและปฏิเสธความรักของพระองค์ได้ คุณสามารถปฏิเสธพระองค์และพระพรที่ได้มาโดยพระโลหิตของพระองค์ แต่นับจากเวลานี้เป็นต้นไปคุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องความรักของพระคริสต์ และคำเชิญชวนให้เข้าสู่การยกโทษ ชีวิตนิรันดร์ และความสุขที่แท้จริงของพระองค์

ขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าแห่งพระคุณและพระเมตตานำคุณสู่ความจริงทั้งปวง

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอให้เราสวมกอดและไม่ผลักไสพระบุตรของพระองค์ที่ทรงลงมาช่วยเราให้รอด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณเคยมีคนที่เป็นปากเสียงแทนคุณเมื่อคุณต้องการหรือไม่ ขอให้แบ่งปันหากทำได้
  2. ความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอย่างไร
  3. มีใครหรือไม่ที่สามารถใช้คุณในฐานะเป็นปากเสียงแทนเขา

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.