ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2022 “ความดีทั้งปวง”

สดุดี 16:1-2 – ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ นอกเหนือพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย”

อะไรที่ถือว่า “ดี” ในชีวิต เราคงจะมีรายการยาวมากรวมถึงชีวิตเองด้วย แน่นอนว่าสุขภาพดีก็ดี รวมทั้งครอบครัว เพื่อน บ้าน การงาน อาหารและทรัพย์สิน แต่ผู้เขียนสดุดีอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์” ถ้าเรามีมากมายซึ่งเป็นเรื่องดีในชีวิตแล้วเราต้องการให้พระเจ้าทรงพิทักษ์เราจากอะไร ทำไมเราต้องการสถานที่ซึ่งปลอดภัยเป็นที่ลี้ภัยอีก

เรารู้แน่นอนเช่นเดียวกับที่ดาวิดผู้เขียนสดุดีรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเป็นสิ่งดี เช่น สุขภาพอาจเสื่อมโทรมไป ความป่วยไข้รุนแรงและความตายอาจพรากสมาชิกครอบครัวและเพื่อนไป เราอาจตกงานและบ้านเสียหายหรือถูกทำลาย สิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปในรายการด้วยความเสียใจในการสำนึกผิดคือ บันทึกการทำบาปที่ยาวเหยียดของเรา รวมทั้งการไม่เชื่อฟังและดื้อดึงกับพระคำและหนทางของพระเจ้า ด้วยความเป็นห่วงถึงความดีทางโลกเหล่านี้และมารในโลกนี้เปาโลจึงเตือนเราว่า “ระบอบของโลกนี้กำลังล่วงไป” (1 โครินธ์ 7:31ข) เรารู้ว่าวันแห่งการพิพากษาจะมาถึง วันนั้นพระเยซูจะเสด็จมาเพื่อทำให้รายการทุกอย่างของโลกนี้จะจบสิ้นไป

เรามีความดีที่ยั่งยืนโดยไม่วันตายในพระเยซู เรามีความดีแห่งสันติสุขนิรันดร์กับพระเจ้าและการยกโทษบาปของเรา รายการความดีชั่วนิรันดร์ของเราครอบคลุมไปถึงชัยชนะเหนือความตายและหลุมฝังศพผ่านทางการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระเยซู เรามีความดีแห่งความรักของพระเยซูและชีวิตในการทรงอยู่ด้วยของพระองค์ตลอดไป จากเหตุผลนี้เราจึงอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีกับผู้เขียนสดุดีว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ นอกเหนือพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย”

เมื่อทุกอย่างที่เราคิดว่าดีจางหายไปแล้ว พระเยซูคือที่ปลอดภัยของเรา ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา เราจะไม่พรากจากพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5) เมื่อแขนงที่มีชีวิตและออกผลแยกออกจากแหล่งที่มาหรือกิ่งมันก็จะตาย เราไม่มีอะไรดีที่ยั่งยืนถ้าไม่มีพระเยซู เราเชื่อมต่อกับเถาองุ่นแท้ผ่านทางการบัพติศมา เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูและในพระองค์เราเกิดผลซึ่งเป็นผลดีคือความรักและการรับใช้คนอื่นๆ ในพระนามของพระองค์ ผลดีนี้ไหลจากเถาองุ่นแท้ของเรา ผ่านทางเราไปสู่โลก พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านก็เป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 15:8) เพราะพระพรต่างๆ ที่เราได้รับทั้งในโลกนี้และชั่วนิรันดร์ เราจึงสรรเสริญและถวายเกียรติต่อพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ทุกอย่างดีเพราะพระองค์ดี

อธิษฐาน: องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ถวายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรทุกประการทั้งในโลกนี้และนิรันดรกาล อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. อะไรที่เป็นทรัพย์มีค่าที่สุดของคุณ
  2. การเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในการสูญเสียสิ่งของในโลกอย่างไร
  3. จงยกตัวอย่างของการเกิดผลของคริสเตียนเพื่อพระเจ้า

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.