ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022 “สูญเสียและได้รับ”

ลูกา 9:57-62 – เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไป มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระองค์เสด็จไปทางไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้น” พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ” พระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่า “จงตามเรามาเถิด” แต่คนนั้นทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ก่อน” พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด แต่ส่วนท่าน จงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า” อีกคนหนึ่งทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไป แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อน” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้ว หันหน้ากลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า”

เมื่ออ่านตอนนี้ของพระกิตติคุณลูกาก็รู้สึกเจ็บปวด สามคนบอกว่าเขาจะติดตามพระเยซู เป็นข่าวดีใช่ไหม แต่ดูซิว่าพระเยซูทรงตอบเขาว่าอย่างไร ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นลบ

อะไรกำลังเกิดขึ้นตรงนี้ พระเยซูทรงต้องการให้เข้าใจชัดเจนว่าผู้ที่ติดตามพระองค์จะต้องเสียสละ แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ทุกคนมีความท้าทายของตนเอง ดังนั้น พระองค์จึงเตือนคนแรกว่าเขาจะมีชีวิตที่ไร้บ้านและไม่มีความสะดวกสบาย เขาแน่ใจหรือไม่ว่าจะติดตามพระเยซูภายใต้สถานการณ์เหล่านั้น

แล้วชายคนที่สองล่ะ ดูเหมือนว่าบิดาของเขาไม่ใช่เพิ่งเสียชีวิต หรือเพราะอะไรเขาจึงอยู่ในที่สาธารณะในเวลาเช่นนั้น แต่เขาอาจหมายถึง “ขอให้รอจนกว่าบิดาของข้าพระองค์จากโลกนี้ไปแล้วข้าพระองค์จะมีบ้านที่อบอุ่น แล้วข้าพระองค์ก็พร้อมติดตามพระองค์ไป”

แต่พระเยซูไม่ทรงอนุญาตสิ่งนี้คือ เงินทอง ความปลอดภัย และความมั่นคง สิ่งเหล่านี้ไม่ควรอยู่ระหว่างเรากับพระเยซู

จากนั้นก็มีบุคคลที่สาม เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตครอบครัวของบุคคลนี้ เขามาจากครอบครัวที่แตกแยกหรือไม่ หรืออย่างไร อย่างหนึ่งที่เราสามารถแน่ใจได้คือ พระเยซูไม่ทรงต้องการคนติดตามพระองค์ด้วยใจครึ่งๆ กลางๆ ถ้าครอบครัวขวางระหว่างเรากับพระเยซู เราจะต้องตัดสินใจ

แต่นั่นคือความจริงมิใช่หรือ การติดตามพระเยซูหมายถึงการเดินในหนทางที่ลำบากและเจ็บปวดบางครั้ง และพระเยซูทรงต้องการเราให้เข้าสู่หนทางของพระองค์ด้วยสายตาที่เปิดกว้าง

แต่มีอะไรอีกมากในการเป็นคริสเตียน ถ้าการติดตามพระเยซูเป็นเพียงความเจ็บปวดและสูญเสีย แล้วใครจะทำ แต่ไม่สำคัญว่าเราจะสูญเสียอะไรบ้างเพราะเราได้รับพระเยซู

นี่คือพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงสร้างคุณในครรภ์มารดาของคุณก่อนที่ใครๆ เห็นคุณ นี่คือผู้ที่รักคุณและเรียกคุณตั้งแต่เริ่มแรก พระองค์ทรงรู้จักคุณทั้งชีวิต นี่คือผู้ที่รู้ว่าคุณอาจล้มลงในบาป ประสบความยากลำบากและเสียหาย ตลอดจนรู้สึกผิด และอับอาย และทรงไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นจบเรื่องราวของคุณ พระองค์จึงทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อปกป้องคุณ

พระเยซูทรงเห็นค่าที่พระองค์ต้องชดใช้สำหรับความรักที่มีต่อคุณ พระองค์ทรงเห็นหนาม ตะปู และกางเขน พระองค์ทรงรู้ว่าจะต้องเดินผ่านความมืดเข้าสู่ความตายเพื่อเห็นแก่คุณ แล้วจะทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง พระเยซูทรงเห็นค่าที่พระองค์ต้องจ่ายเพื่อให้ได้คุณมา แล้วพระองค์ทรงถูพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมกับตรัสว่า “นั่นเป็นเรื่องดี ให้เราทำเลย” และพระองค์ทรงดีใจ

สำหรับพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่เต็มไปด้วยความรักเช่นนั้น อะไรบ้างที่คุณยินดีลำบาก

อธิษฐาน: พระเยซูที่รัก ข้าพระองค์ดีใจที่เป็นสาวกของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ลำบากเพื่อเห็นแก่พระองค์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณรู้สึกว่าคำสอนนี้ยากหรือไม่ เพราะอะไร
  2. ขอให้เล่าเหตุการณ์ที่คุณประสบความลำบากเพราะคุณติดตามพระเยซู
  3. มีเรื่องอะไรพิเศษที่คุณจำได้ว่าคุณถูกทดลองให้ล้มเลิกความเชื่อ และพระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณอย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.