ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2022 “ได้รับการเลือกและอวยพร”

สดุดี 33:10-12 – พระเจ้าทรงให้การปรึกษาของชาติต่างๆ เปล่าประโยชน์ พระองค์ทรงให้แผนงานของชนชาติทั้งหลายไร้ผล คำปรึกษาของพระเจ้าตั้งมั่นคงเป็นนิตย์ พระดำริในพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุขคือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์

ผู้เขียนสดุดีพูดถึง “คำปรึกษาของชาติต่างๆ” และ “แผนการของผู้คนเหล่านั้น” เราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการรายงานข่าวประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายของนักการเมือง แผนการของผู้นำเผด็จการหรือแผนทางการทหารเพื่อการปกครองหรือป้องกัน การปกครองของประชาชาติต่างๆ ด้วยแผนการของเขาโดยคิดว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ “พระเจ้าทรงให้การปรึกษาของชาติต่างๆ เปล่าประโยชน์ พระองค์ทรงให้แผนงานของชนชาติทั้งหลายไร้ผล” เพราะพระองค์ทรงมีแผนการของพระองค์เอง พระเจ้า “พระองค์ทรงกระทำประชาชาติให้ใหญ่โต และพระองค์ทรงทำลายเสีย พระองค์ทรงขยายบรรดา ประชาชาติ และทรงนำเขาทั้งหลายไปเป็นเชลย” (โยบ 12:23) ผู้ปกครองปกครองเพราะพระเจ้าทรงอนุญาต “เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอำนาจนั้น พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น” (โรม 13:1ข) พระเจ้าทรงสามารถทำให้แผนการของมนุษย์ไร้ผล แต่ไม่มีใครสามารถทำลายแผนการหรือพระประสงค์ในการช่วยให้รอดของพระองค์ได้เลย พระเจ้าทรงรักโลกและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นค่าไถ่บาปของคนทุกชาติ

เมื่อพระเยซูพระเมสสิยาห์เสด็จมา ประชาชาติวางแผนต่อต้านผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ด้วยการสมรู้ร่วมคิดกันซึ่งถูกเปิดเผยออกตามแผนการของพระเจ้า นั่นคือความหายนะของการทรยศสู่ความล้มเหลวและถูกทำนายไว้แล้วโดยผู้เขียนสดุดีเมื่อหลายศตวรรษก่อนหน้านั้น “เหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏ ทำไมชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันเปล่าๆ” (สดุดี 2:1) กษัตริย์เฮโรด ปอนทิอัส ปีลาต และผู้นำศาสนาของอิสราเอลร่วมกันต่อต้านพระเยซู พระองค์ถูกลงโทษประหารด้วยการตรึงที่กางเขน แต่ทั้งหมดนี้สำเร็จตามแผนการซึ่งพระเจ้า “พระดำริของพระองค์ได้กำหนด ตั้งแต่ก่อนมาแล้วให้เกิดขึ้น” (กิจการ 4:28ข) จากนั้นในวันที่สามหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูตามคำปรึกษานิรันดร์ของพระเจ้าแล้ว พระบุตรทรงคืนพระชนม์จากความตายและได้รับการยกย่องให้ครอบครองในฐานะกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวงและเจ้านายเหนือเจ้านาย

ผู้เขียนสดุดีมีความปีติยินดีในพระพรที่พระเจ้าทรงประทานแก่คนอิสราเอลโบราณซึ่งเป็นชนชาติแห่งพันธสัญญาของพระองค์ พระเมสสิยาห์ทรงบังเกิดท่ามกลางเขาและพันธสัญญาของพระเจ้าก็สำเร็จในพระเยซู พระเจ้าทรงสร้างเพื่อพระองค์ผ่านทางพระบุตรที่ “ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ” (1 เปโตร 2:9ก) นี่ไม่ใช่ชาติหรืออาณาจักรทางโลก อาณาจักรเหล่านั้นรุ่งเรืองและล่มสลายตามพระบัญชาของพระเจ้า แต่ประชาชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการอวยพรและมีความยั่งยืนนี้ได้รับการเลือกสรรโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อในพระเยซู ทุกคนที่วางใจในพระเยซูล้วนเป็นผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัม เป็นทายาทตามพันธสัญญาของพระเจ้า ในฐานะประชากรของพระเจ้าเราได้รับการเรียกให้เป็นชาติที่บริสุทธิ์และแยกออกไปเพื่อประกาศการกลับใจและการยกโทษในพระนามพระเยซูแก่บรรดาประชาชาติ นั่นคือแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นแผนการที่จะมีชัยชนะเพราะ “คำปรึกษาของพระเจ้าตั้งมั่นคงเป็นนิตย์ พระดำริในพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์”

อธิษฐาน: ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ให้วางใจในแผนการและพระสัญญาของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. รัฐบาลแห่งชาติทำสิ่งต่างๆ ด้วยความขลาดกลัวตลอดเวลา และนี่ก็เป็นการทดสอบความเชื่อของเรา เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงรับผิดชอบแม้เมื่อเราเห็นสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นทั่วโลก
  2. พระเจ้าทรงทำการอย่างไรผ่านทางรัฐบาลเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ
  3. คุณเคยคิดจะลงเลือกตั้งหรือไม่ เพราะอะไร

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.