“มาอธิษฐานตอบรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าด้วยปากและด้วยใจของเรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า
คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด โรม 10:9

ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงชำระล้างความผิดบาปของข้าพระองค์ได้ มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำการอภัยโทษมาถึงข้าพระองค์ได้ มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำการคืนดีของข้าพระองค์กลับไปสู่พระเจ้าพระบิดา มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระเจ้าแก่ข้าพระองค์ได้ และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ชีวิตนิรันดร์บนแผ่นดินของพระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาเพื่อถ่อมกายใจลงต่อหน้าพระองค์เพื่อยกย่องนมัสการพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เดียวในชีวิตจิตใจของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระองค์ และขอพระองค์ทรงนำและเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เสมอไป ข้าพระองค์รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจในพระองค์ อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.