ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2022 “มองเห็นอย่างชัดเจน”

มัทธิว 5:43-48 – [พระเยซูตรัส] “ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า จงรักคนสนิท และเกลียดชังศัตรู  ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน ทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม แม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน จะได้บำเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ เหตุฉะนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ”

พระเจ้าทรงเห็นอะไร ไม่น่าสงสัยในระหว่างชีวิตของพระองค์บนโลกนี้พระองค์ทรงเห็นเหมือนกับที่เราเห็นทุกๆ วัน คือ ผู้คนที่มีส่วนร่วมอย่างอบอุ่นกับบางคนในขณะที่เมินเฉยกับบางคน ความเจ็บปวดที่ใหญ่ที่สุดของโลกของเราซึ่งเป็นความเจ็บที่เลวร้ายที่สุดคือ การแสดงความคิดเห็นอย่างง่ายดายโดยใครก็ตามในหมู่พวกเราว่า “คนพวกนี้ไม่ใช่พวกเรา” ในประโยคนี้เราเห็นความเป็นคนแปลกหน้าที่เรามีต่อคนอื่น และปัญหาคือเราส่วนใหญ่เห็นด้วยกับท่าทีนั้นด้วยเช่นกัน

นี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรเป็น

ความหวังของโลกเราอยู่ในความรับผิดชอบของบุตรชายหญิงของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ซึ่งรู้จักความรักของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์โดยไม่ตัดใครสักคนออกไป พระบิดาของเราทรงอดทนและเมตตาต่อผู้คนซึ่งทำให้ความอดทนของพระองค์หมดไป และเป็นคนที่เราอาจคิดว่าไม่เหมาะที่จะได้รับความเมตตาจากพระเจ้าด้วย แต่เขาเป็นคนประเภทที่พระบิดาของเรายอมมอบชีวิตของพระองค์ให้แก่เขา เราอาจไม่ทำแบบนั้นด้วยตัวเราเอง (เราไม่ทำอย่างแน่นอน) แต่นั่นคือวิธีที่พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงทำ

และสรรเสริญพระองค์ที่ทรงทำ!

พระเจ้าทรงรักเราเหมือนบิดาคนหนึ่งสามารถรักได้ พระองค์ไม่เพียงแต่อวยพรเราด้วยสิ่งที่ดีเช่นให้แสงอาทิตย์และฝนเท่านั้น แต่พระองค์เสด็จมาหาเรา พระบิดาทรงส่งพระบุตรองค์เดียวชั่วนิรันดร์ของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาอยู่ท่ามกลางเราเพื่อมีประสบการณ์เหมือนๆ กับเรา ยิ่งไปกว่านั้น พระบิดาทรงส่งพระเยซูมาเพื่อตายแทนมนุษย์ พระองค์ทรงตายเพื่อคุณและข้าพเจ้า และการคืนพระชนม์ของพระเยซูจากการตายคือตราประทับยืนยันถึงความแน่นอนว่าเราได้รับการยกโทษ การชำระให้สะอาดโดยพระโลหิตของพระบุตรที่รักของพระเจ้า

ในพระเยซูพระบิดาทรงแสดงให้เราเห็นว่ากำแพงของความเป็นศัตรูที่ขวางกั้นถูกทะลายลง (ดู เอเฟซัส 2:14) พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์คงทำให้เราตาบอดสีเมื่อมาถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล พระคริสต์ทรงตายเพื่อคนหนึ่ง พระคริสต์ทรงตายเพื่อทุกคนโดยไม่ลำเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชัง ดังที่เปาโลกล่าวในพระคัมภีร์อีกตอนว่า “จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์” (กาลาเทีย 3:28)

ขอให้เราแต่ละคนเติบโตในความรักอย่างนี้เพื่อกันและกันด้วย

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอทรงเปิดตาของเราให้เห็นผู้คนอย่างที่พระองค์ทรงเห็นเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน   

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. ความรู้สึกว่าคุณอยู่ “นอกกลุ่ม” ของกลุ่มคนเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเลย เราสามารถพัฒนาการทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาได้รับการต้อนรับและเป็นที่ยอมรับได้อย่างไร
  2. ในข้อพระคัมภีร์ข้างต้น พระเยซูตรัสบางอย่างกับเราแต่ละคน คุณได้ยินพระองค์ตรัสอะไรกับคุณอย่างชัดเจน
  3. ในย่านที่คุณอยู่อาศัยเป็นอย่างไร คุณทำหน้าที่เพื่อนบ้านอย่างไรต่อผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.