ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 “การนำเราเข้าใกล้”

อิสยาห์ 40:25-26 – เจ้าจะเปรียบเรากับผู้ใดเล่า ซึ่งเราจะเหมือนเขา จงแหงนหน้าขึ้นดูว่าผู้ใดสร้างสิ่งเหล่านี้ พระองค์ผู้ทรงนำบริวารออกมาตามจำนวนเรียกชื่อมันทั้งหมด โดยอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเพราะพระองค์ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง จึงไม่ขาดไปสักดวงเดียว

อิสยาห์ 40 เป็นบทที่ไม่ธรรมดาเลยในพระคัมภีร์ นอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าแล้วก็ยังคอยเตือนข้าพเจ้าว่าบาปของเราแยกเราออกจากพระผู้สร้างของเราอย่างไร ขอให้ย้อนคิดถึงข้อพระคัมภีร์ข้อแรก “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:1) จากพระธรรมข้อแรกพระคัมภีร์นำคุณและข้าพเจ้าให้ประหลาดใจในความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงสร้าง ด้วยเหตุนี้อิสยาห์ 40:26 จึงบอกว่า “จงแหงนหน้าขึ้นดูว่า ผู้ใดสร้างสิ่งเหล่านี้”

ดังนั้น ขณะที่เราทึ่งกับการทรงสร้างของพระเจ้า เรารู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญเลยและจินตนาการได้ว่าชีวิตของเราเป็นแค่จุดเล็กๆ ในจักรวาล และเป็นบาปอีกครั้งที่เราทำให้ตัวเองเป็นคนแปลกหน้ากับพระผู้สร้างของเรา

แม้พระเจ้าทรงเรียกสิ่งอื่นๆ ให้เกิดขึ้นโดยพระคำของพระองค์ แต่โดยส่วนตัวแล้วพระเจ้าทรงสร้างพ่อแม่คู่แรกของเราตามพระฉายาของพระองค์ แต่เมื่ออาดัมและเอวาล้มลงในความบาป เมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระคำของพระองค์ เขาทำตัวแปลกแยกจากพระผู้สร้างของเขา ปฐมกาล 3:8, 10 กล่าวว่า “เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้น ให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า…และชายนั้นทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัว เพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัวเสีย” และเมื่อเขาทำตัวห่างเหินจากพระผู้สร้างของเขา เขาก็กลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันและกัน

นั่นจึงเป็นเหตุให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญและจินตนาการว่าเราเป็นจุดเล็กๆ ที่ไม่มีความหมายในจักรวาล เราสูญเสียพระฉายาของพระเจ้า คุณและข้าพเจ้าต้องการรับการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ พระผู้ไถ่ของคุณ พระผู้สร้างของคุณ และเป็นพระผู้สร้างอีกครั้ง พระองค์ทรงถูกส่งมายังโลกนี้โดยพระบิดาของพระองค์ ความตายของพระองค์บนกางเขนก็เพราะบาปของคุณและของข้าพเจ้า การคืนพระชนม์ของพระองค์และพระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ รวมทั้งพระวิญญาณของพระองค์ที่ทรงให้ไว้ในพระคำของพระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เมื่อคุณวางใจพระเยซูคริสต์และพระคำของพระองค์ พระฉายาของพระเจ้าก็เริ่มสร้างขึ้นใหม่ในตัวคุณ

ดังนั้น สำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อ จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลก็แคบลงไปสู่พระบุตรของพระเจ้า เปาโล กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ปรากฏในพระพักตร์ของพระคริสต์” (2 โครินธ์ 4:6) เวลานี้เราสามารถมองเห็นอิสยาห์ 40 ผ่านทางเลนส์แห่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและความเมตตา ซึ่งเสด็จเข้ามาในโลกของเราเพื่อเราจะได้รู้จักกับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์อย่างแท้จริง

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงนำเราเข้าใกล้พระองค์ผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. อะไรที่คุณเห็นในธรรมชาติแล้วทำให้คุณรู้ว่าตัวเองช่างไม่มีความสำคัญเสียจริงๆ
  2. ทำไมอาดัมเปลือยกายและรู้สึกกลัวเมื่อเขาได้ยินพระเจ้าทรงเดินอยู่ในสวน (ดู ปฐมกาล 3)
  3. ทำไมเราไม่ต้องซ่อนตัวจากพระเจ้าเพราะบาปของเรา

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.