เทศกาลทนทุกข์ ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2023 “ไม่อาย”

ข้อพระคัมภีร์: ในเวลาที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเบธานี ในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อน ขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกระยาหารอยู่ มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์ แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์ พวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นก็ไม่พอใจ จึงว่า “เหตุใดจึงทำให้ของนี้เสียเปล่า น้ำมันนั้นถ้าขายก็ได้เงินมาก แล้วจะแจกให้คนจนก็ได้” พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า “กวนใจหญิงนี้ทำไม เขาได้กระทำการดีแก่เรา ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอแต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไป ซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายเรา เขากระทำเพื่อการศพของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า การซึ่งหญิงนี้ได้กระทำจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆ ที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพ” (มัทธิว 26:6-13)

ข้าพเจ้าสงสัยว่ามารีย์คาดหมายว่า ผู้คนจะทำให้เธอได้อายหรือไม่ เมื่อเธอชโลมน้ำมันหอมลงบนพระเศียรของพระเยซูเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ (ยอห์นบทที่ 12 บอกอย่างชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้คือ มารีย์พี่สาวของลาซารัส ซึ่งเธอมีเหตุผลที่ดีที่จะแสดงความขอบคุณต่อพระเยซู) เธอกำลังคิดอยู่เรื่องเดียว นั่นคือ ฉันจะแสดงให้พระเยซูเห็นได้อย่างไรว่าฉันรักพระองค์มากแค่ไหน และไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่สำคัญกับเธอ เธอไม่สนใจด้วยซ้ำว่าคนอื่นจะมองอย่างไร

และพระเยซูกำลังคิดถึงอะไร เมื่อพระองค์ทรงยอมให้ชีวิตของพระองค์อยู่บนแท่นบูชาแห่งกางเขน พระองค์ทรงกำลังคิดว่าพระองค์ทรงรักพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มาเพียงใด พระองค์ทรงรักเราซึ่งพระองค์ทรงช่วยให้รอดมากแค่ไหน การสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์เป็นของขวัญแห่งความรักที่จะช่วยเราทุกคนให้รอด ความอายไม่ใช่สิ่งสำคัญ

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความรักของพระองค์ช่วยข้าพระองค์เมื่อคนอื่นทำให้ข้าพระองค์อับอาย อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
• คุณเคยทำสิ่งใดอย่างเจาะจงเพื่อแสดงให้บางคนเห็นว่าคุณรักเขา
• ผู้คนเคยทำให้คุณอับอายสำหรับบางสิ่งที่ดีบ้างหรือไม่
• พระเยซูทรงช่วยคุณอย่างไรเมื่อคุณรู้สึกอับอายหรือขายหน้า

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.