เทศกาลทนทุกข์ ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 “การสมัครใจ”

ข้อพระคัมภีร์: ครั้นถึงเวลาพลบค่ำ พระองค์ประทับร่วมสำรับกับสาวกสิบสองคน เมื่อรับประทานกันอยู่ จึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเรา” ฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นัก ต่างคนต่างทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ” พระองค์ตรัสตอบว่า… บุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ ว่าด้วยพระองค์นั้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ ถ้าคนนั้นมิได้บังเกิดมา ก็จะดีกว่า” ยูดาสที่ได้อายัดพระองค์ทูลถามว่า “อาจารย์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่านว่าถูกแล้ว” (มัทธิว 26:20-23ก, 24-25)

บางคนกำลังจะทรยศพระเยซู นั่นเป็นสิ่งที่ชัดเจนแม้จะไม่มีคำพยากรณ์ก็ตาม ใครก็ตามที่สร้างศัตรูอย่างที่พระเยซูสร้างจะต้องถูกฆ่าตายในที่สุด และศัตรูเหล่านั้นพร้อมที่จะจ่ายเงินทองเพื่อให้เข้าถึงพระเยซู ไม่ช้าไม่นานหนึ่งในสาวกของพระองค์ก็รับเงินมา

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ายูดาสปฏิเสธ ถ้าเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเปโตรหรืออันดรูว์หรือพี่น้องคนหนึ่งของพระเยซู ชื่อของยูดาสไม่ได้อยู่ในคำพยากรณ์ของพระคัมภีร์เดิม เขาสมัครใจสำหรับงานนี้

แล้วสำหรับผู้คนที่พูดว่า “แต่การกระทำของยูดาสก็ส่งผลลัพธ์ในทางที่ดีไม่ใช่หรือ” นั่นเป็นข้อแก้ตัวที่ฟังขึ้นหรือเปล่า ไม่เลย เพราะมีผู้คนมากมายในโลกซึ่งยินดีอย่างยิ่งที่จะทำสิ่งใดก็ตามที่ความชั่วล่อลวงให้เราทำ การสมัครใจที่จะทำสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ผิด และเป็นความโง่เขลาอย่างชัดเจน

ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงสมัครใจที่จะทำสิ่งตรงกันข้าม พระองค์ทรงทราบสิ่งที่พระองค์ทรงกำลังกระทำอย่างชัดเจน เมื่อพระองค์ทรงยอมให้พระองค์เองถูกทรยศ ถูกทรมาน และถูกฆ่า พระองค์ทรงเลือกสิ่งนี้โดยรู้ว่าสิ่งนี้จะช่วยผู้คนที่พระองค์ทรงรัก (คุณกับข้าพเจ้า) ให้รอด

อธิษฐาน: พระเยซูเจ้า โปรดทรงรักษาจิตใจของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
• ข้อแก้ตัวสำหรับการทำความชั่วแบบใดบ้างที่คุณเคยได้ยินมา
• ข้อแก้ตัวเหล่านี้ฟังขึ้นหรือเปล่า
• พระเยซูทรงเป็นอาสาสมัครหรือเป็นผู้ถูกเกณฑ์ ทำไมคุณจึงคิดเช่นนั้น

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.