เทศกาลทนทุกข์ ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023 “กำลัง”

ข้อพระคัมภีร์: ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ในคืนวันนี้ท่านทุกคนจะทิ้งเรา ด้วยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เราจะประหารผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั้น จะกระจัดกระจายไป แต่เมื่อทรงให้เราฟื้นขึ้นมาแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน” ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “แม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ ข้าพระองค์จะทิ้งก็หามิได้เลย” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ในคืนวันนี้ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” เปโตรทูลพระองค์ว่า “ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย” เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคน (มัทธิว 26:31-35)

เป็นการง่ายที่จะคิดว่าเราเข้มแข็งกว่าที่เราเป็น ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเปโตรคิดว่าตนกำลังพูดถึงความจริงสูงสุด และจะไม่มีวันทอดทิ้งพระเยซูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม แต่เมื่ออันตรายที่แท้จริงเกิดขึ้นเขาก็สูญเสียความกล้าของตนไป

สิ่งนี้เป็นข้อเตือนใจที่ดีสำหรับข้าพเจ้าที่จะไม่พึ่งพิงตนเอง ถ้าเปโตรและสาวกทั้งหมดใช้เวลากับพระเยซูถึงสามปี แต่ก็ยังแตกกระเจิงไปภายใต้แรงกดดัน อะไรคือสิ่งที่จะรับประกันให้กับข้าพเจ้า ไม่มีเลย เว้นแต่พระเยซูเอง พระองค์คือกำลังและความช่วยเหลือของเราทั้งหลาย

พระเยซูตรัสว่า “เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5ข) สถานะตามธรรมชาติของเราคือความอ่อนแอ แต่โดยการทนทุกข์ การสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูทรงรวบรวมเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์ไว้เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระกายของพระองค์ บัดนี้เรามีกำลังของพระองค์ ความกล้าของพระองค์ และพระปัญญาของพระองค์ไว้พร้อมสำหรับเราเมื่อเราต้องการ ขอให้เราทูลขอ

อธิษฐาน: องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก โปรดอยู่ในข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์พบปัญหา ตลอดเวลาอย่างแท้จริง อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
• จงบอกถึงการรับมือกับสถานการณ์หนึ่งที่คุณต้องอาศัยความกล้า
• คุณค้นพบความกล้าด้วยวิธีใดเมื่อคุณพบปัญหา
• ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูส่งผลกระทบต่อพระองค์อย่างไรเมื่อพูดถึงความกลัวและความกล้า

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.