“Equipping The Saints”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ
30 เมษายน 2016 ณ คริสตจักรใจสมานรังสิต จ.ปทุมธานี
เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น
-ทำไมต้องประกาศ
-ประกาศ อะไร
-ประกาศกับใคร
-วิธีนำสู่การประกาศ การต้อนรับและมิตรภาพ
-การใช้สื่อเพื่อการประกาศและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

anigif ETS รังสิต

*ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี
*ขอบคุณอาจารย์วีระยุทธ ต่างใจเย็น ศิษยาภิบาลคริสตจักรใจสมานรังสิต ที่ประสานงานจนกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จเป็นอย่างดี
*ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
*ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการออกไปประกาศและเป็นพยานอย่างเกิดผลมากมายเพื่อนำคนมาถึงความรัก ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์

Comments are closed.