” TCLC Youth Camp 2016″
(Day 2)

วันที่ 2 ของค่ายอนุชนลูเธอรั่น ในหัวข้อ ” STAND FIRM” ยังคงเต็มไปด้วยพระคุณและพระพรอย่างมากล้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

anigif Camp 3

-เริ่มด้วยการศึกษาพระวจนะยามเช้า
-สามัคคีธรรมด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน
-นมัสการ
-เรียน ” STAND FIRM” # 2
-Team Building
– 5 นิ้วเพื่อการประกาศ
-เกมมันๆ
-นมัสการ
-เทศนา
-ข้อคิดก่อนนอน
เชื่อว่าทุกอย่างในวันนี้จะทำให้อนุชนได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันข้างหน้าต่อไป

 

Comments are closed.