” TCLC Youth Camp 2016″
(Day 3)

กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายแต่ทั้งหมดก็ยังคงส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องความเชื่อเพื่อนำไปใช้เพื่อยืนหยัดในการดำเนินชีวิต “STAND FIRM” ซึ่งประกอบไปด้วย

-พระคำยามเช้า
-นมัสการ
-STAND FIRM # 3
-Team Building

anigif Camp 4

-Beach Game
-เทศนา
-แคมป์ไฟ
-ข้อคิดก่อนนอน

anigif Camp 4-1
เชื่อว่าการหล่อหลอม เรียนรู้ จะทำให้เยาวชนสามารถยืนหยัดและยืนยันความเชื่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตได้เป็นอย่างดี

Comments are closed.