ประมวลภาพ
โครงการแว่นตา

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หน่วยงานคริสเตียน และคริสตจักรท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ โดยใช้หลักการการสำแดงความรักผ่านการกระทำไปสู่เพื่อนมนุษย์ ผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาจิตใจในโครงการต่างๆ

Comments are closed.