ประมวลภาพโครงการแว่นตา

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หน่วยงานคริสเตียน และคริสตจักรท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ โดยใช้หลักการการสำแดงความรักผ่านการกระทำไปสู่เพื่อนมนุษย์ ผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาจิตใจในโครงการต่างๆ

Updated: December 28, 2017 — 3:44 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา