Tag: devotion

ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2021 “พระสิริดำรงเป็นนิตย์”

สดุดี 104:31-33 – ขอพระสิริของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิตย์ ขอพระเจ้าทรงเปรมปรีดิ์ในบรรดาพระราชกิจของพระองค์ ผู้ทรงทอดพระเนตรโลก มันก็สั่นสะท้าน ผู้ทรงแตะต้องภูเขา มันก็มีควันขึ้นมา ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใด ข้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้า ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้า

ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021 “พระเจ้าแห่งพระสิริ พระองค์ทรงซื้อเรา”

“พระเจ้าแห่งพระสิริ พระองค์ทรงซื้อเราด้วยพระโลหิตและชีวิตของพระองค์ ไม่ทรงรังเกียจผู้หลงหาย นั่นทรงเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ และด้วยการให้เปล่า พระพรประดังมาดั่งเม็ดทรายต่อผู้ไม่สำนึกบุญคุณและมารร้าย ด้วยพระหัตถ์อันกรุณาของพระองค์ “นับเป็นเกียรติยิ่งใหญ่พระทรงให้ ต่อความจำเป็นของเราผู้ต้อยต่ำ ในการรับโทษทัณฑ์อันลี้ลับของพระองค์ ‘พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อข้าพระองค์’ เป็นไปได้หรือ โอเจ้านายผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงลดองค์ลงมามอบให้ จากความจนและขัดสนของพระองค์ทรงบอกว่า ‘จงให้ตามที่เราให้แก่เจ้า’” พระเจ้าแห่งพระสิริคือ พระเจ้าแห่งความเอื้ออารีและพระคุณ เราเห็นหลักฐานของความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในโลกรอบๆ ตัวเรา ของประทานด้วยใจกว้างขวางของพระผู้สร้างสำหรับทุกคน แม้กระทั่ง “คนที่ไม่สำนึกพระคุณและมารร้าย” “พระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตก แก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” (มัทธิว 5:45ข) แม้เราจะเป็นคนบาปและกบฎซึ่งไม่สมควรได้รับความเอื้อเฟื้อเช่นนั้น แต่เราก็ยังได้รับของขวัญจาก “พระหัตถ์อันกรุณา” ของพระองค์ ของประทานอย่างใจกว้างเช่นนั้นหล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกนี้ แต่พระเจ้าแห่งพระสิริทรงให้เรามากไปกว่านั้น พระหัตถ์อันกรุณาของพระเจ้าไม่ทรงหวงพระบุตรไว้ แต่ทรงประทานพระองค์ให้เราทุกคน พระเยซูทรงเต็มพระทัยสละชีพของพระองค์ “ทรงเสียสละอย่างยิ่งใหญ่” เพื่อบาปของโลก พระโลหิตที่หลั่งบนกางเขนเพื่อ “ผู้หลงหาย” ทั้งหมด พระพรแห่งการยกโทษและชีวิตนิรันดร์เป็นของประทานจากพระคุณของพระเจ้าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระเยซู จากพระหัตถ์อันกรุณาของพระเจ้าเราได้รับสิทธิพิเศษในการแบ่งปันกับคนอื่นในสิ่งที่เราได้รับมา เราประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซู รวมทั้งความหวังแห่งความรอดผ่านทางความเชื่อในพระนามของพระองค์ เราไม่เพียงแต่แบ่งปันข่าวพระพรชั่วนิรันดร์เท่านั้น แต่เรายังมีโอกาสแบ่งปันพระพรทางโลกที่เราได้รับอีกด้วย พระหัตถ์อันกรุณาของพระเจ้าทรงให้ “เกียรติยิ่งใหญ่” แม้กระทั่งต่อความพยายามในการให้ที่เล็กน้อยที่สุดของเรา ใน “โทษทัณฑ์อันลี้ลับ ‘พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อข้าพระองค์’” พระเจ้าผู้ทรงให้กลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงรับ […]

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2021 “การรวมตัวกัน”

สดุดี 122:1 – ข้าพเจ้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิด” เมื่อไปคริสตจักรวันอาทิตย์ ข้าพเจ้าได้รับการย้ำเตือนว่า ตัวเองเป็นหนึ่งในคนบาปที่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่เรา พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคนไม่เว้นแม้ข้าพเจ้า เมื่อพระองค์ทรงทนความเจ็บปวดที่กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐ พระองค์ทรงทำเช่นนั้นเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป เมื่อครอบครัวของข้าพเจ้ารวมตัวกันนมัสการเราได้รับการย้ำเตือนถึงการสละพระชนม์ของพระคริสต์ เรารู้ด้วยเช่นกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความตาย และการฝังพระคริสต์ในอุโมงค์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเกือบสองพันปีก่อน ในโรม 6:5 บอกว่า “เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย” พระสัญญาที่ยิ่งใหญ่นี้ทำให้เรามีความหวังในชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหา พระคริสต์ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์และทรงเป็นขึ้นมา ด้วยความเชื่อเราได้เข้าร่วมกับพระองค์และคุณจะเป็นขึ้นมาด้วยเช่นกัน แท้จริงจิตวิญญาณของคุณฝังอยู่ในพระองค์และความหวังแห่งพระสิริเปลี่ยนการตอบสนองของคุณต่อปัญหาประจำวันที่คุณเผชิญ ในโคโลสี 3:1-4 กล่าวว่า “ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย” เห็นหรือไม่ว่า พระเจ้าทรงต้องการให้คุณและครอบครัวของคุณรู้จักกับสันติสุข พระองค์ทรงต้องการให้คุณมีความสุขกับพระพรแห่งการยกโทษของพระองค์สำหรับบาปที่รบกวนความสงบสุขในบ้านของคุณ พระองค์ทรงต้องการให้คุณรู้ว่าความหวังแห่งการคืนพระชนม์ของพระคริสต์สามารถนำความหวังเข้ามาในชีวิตครอบครัวของคุณ เมื่อเรารวมตัวกันเพื่อนมัสการเรายังคงเฉลิมฉลองอีสเตอร์อย่างต่อเนื่อง แต่ความชื่นชมยินดีนี้ไม่ได้สงวนไว้เพื่อครอบครัวเท่านั้น แต่เพื่อคุณด้วย หากคุณเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อย่าเพิ่งเอาตัวเองออกไปจากสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึง ถ้าคุณเป็นม่ายหรือหย่าร้างก็อย่าตัดตัวเองออกไป ถ้าคุณไม่เคยแต่งงานก็อย่าคิดว่าตัวคุณไม่เกี่ยว เราต่างเป็นคนบาปด้วยกันทั้งสิ้น เราต้องการเห็นการใช้ความเชื่อในชีวิตประจำวันของเรา เราได้ยินการพูดเกี่ยวกับศาสนาและเราก็ถามอย่างสุภาพว่า “นี่จะนำมาใช้กับเราได้อย่างไร” คำตอบคือ พระสิริแห่งการคืนพระชนม์ของพระคริสต์มีไว้สำหรับเราทุกคน เรื่องนี้ยังคงอยู่ในเนื้อหาของการให้อภัยและความหวังซึ่งเราแต่ละคนได้รับประสบการณ์เมื่อเรามาอยู่รวมกัน นักประพันธ์เพลงที่ชื่อ […]

ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2021 “ของประทานอันเลิศ”

ยากอบ 1:17–18: “ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” หลายปีก่อนข้าพเจ้ากับเพื่อนๆ เดินทางไปประเทศกัวเตมาลาในอเมริกากลาง ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของคริสตจักรของเรา ความทรงจำหลายอย่างของข้าพเจ้าจากการเดินทางครั้งนี้คือ ประเทศนี้เต็มไปด้วยภูเขาไฟ เสื้อผ้าสีสดใส และรอยยิ้มต้อนรับของผู้คน ข้าพเจ้าเห็นเหล็กเส้นตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป เหล็กเส้นหมายถึงเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้ปูนที่ก่อมีความแข็งแรง ปกติคุณจะไม่เห็นเหล็กเส้นเพราะมันถูกออกแบบให้หลบอยู่ในปูนซิเมนต์เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว แต่ในกัวเตมาลามีบ้านเรือนและอาคารแทบทุกแห่งเต็มไปด้วยเหล็กเส้นเป็นสนิมโผล่ออกมาจากการก่อสร้างที่ไม่เสร็จ ผนังสี่ด้านกำลังรอหลังคา บ้านชั้นเดียวที่คาดหวังว่าจะสร้างชั้นสอง จากมุมมองของคนจากอเมริกาเหนืออย่างข้าพเจ้าทำให้ทั้งชุมชนดูเหมือนยังสร้างกันไม่เสร็จ คนจากอเมริกาเหนือที่เดินทางไปทำพันธกิจในประเทศกำลังพัฒนามักรู้สึกหงุดหงิดกับความไม่เสร็จสิ้นนี้ เราชอบเห็นสิ่งที่สำเร็จแล้ว เราต้องการถ่ายภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราสร้าง บ่อน้ำที่เราทำ และโครงการที่เรามอบให้ การไปทำพันธกิจในระยะสั้นนี้ช่วยเราในการทำความเชื่อให้เป็นรูปธรรม แต่นี่ก็อาจทำให้เราเข้าใจผิดว่าการทำพันธกิจของเรานั้นสำเร็จ ในพระคัมภีร์ที่เราอ่านเราได้ยินจากจดหมายของยากอบด้วยวลีที่ว่า “ของประทานอันเลิศ” ซึ่งแปลว่า “สมบูรณ์” อาจแปลว่า “เสร็จแล้ว” นี่เป็นคำแห่งความหวังสำหรับเรา เป็นการเตือนเราว่าพระเจ้าพระบิดาของเราไม่เพียงแต่มอบของประทานที่ดีเลิศ แต่เป็นของประทานที่สมบูรณ์ แม้ว่าโครงการทรงสร้างของพระเจ้ายังไม่เสร็จ แม้ว่าเรายังคงรอคอยการเสด็จมาของพระเยซู แม้ว่าแผ่นดินของพระเจ้ายังไม่มาอย่างเต็มรูปแบบ และพระประสงค์ของพระเจ้ายังไม่สำเร็จสมบูรณ์บนแผ่นดินโลกเหมือนบนสวรรค์ แต่เราก็วางใจว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงทำให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อนจากกัวเตมาลาอธิบายเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ไม่เสร็จซึ่งข้าพเจ้าเห็นที่นั่นว่า เพราะความยากในการกู้เงินเพื่อสร้างบ้าน ดังนั้น ผู้คนจึงอดออมเท่าที่สามารถทำได้ สร้างเท่าที่สร้างได้ในขณะเดียวกันก็รอคอยด้วยความคาดหวัง ตอนแรกที่ข้าพเจ้าเห็นเหมือนเป็นความขี้เกียจหรือฝีมือก่อสร้างที่ไร้คุณภาพ ผนังกำแพงบ้านที่เปิดและไม่มีหลังคารวมทั้งเหล็กเส้นเป็นสนิมที่โผล่อยู่ด้านบนล้วนเป็นโครงการที่เต็มไปด้วยสัญญา เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความหวัง นั่นเป็นภาพที่ดีของวิธีการที่ผู้ติดตามพระเยซูสามารถทำการดีร่วมกับเพื่อนบ้านต่อไปที่บ้านของเรา เราไม่ต้องทำงานหนักภายใต้ภาพลวงตาที่ว่าการทำโครงการให้สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับเรา […]

ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2021 “เวลาเงียบ”

มาระโก 9:30-32 – พระองค์กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่นั่น ดำเนินไปในแคว้นกาลิลี แต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ผู้ใดรู้ ด้วยว่าตอนนี้พระองค์ตรัสพร่ำสอนสาวกของพระองค์ว่า “บุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคน และเขาจะประหารชีวิตท่านเสีย เมื่อฆ่าแล้ว ในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่” แต่ถ้อยคำนี้เหล่าสาวกหาเข้าใจไม่ ครั้นจะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจ นี่เป็นหนึ่งในหลายเรื่องของชีวิตพระเยซูที่ไม่ได้รับความสนใจ ไม่ว่าจะในภาพยนตร์หรือหนังสือ ซึ่งเข้าใจไม่ยาก พระเยซูทรงพยายามไม่ให้ใครรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหน เพื่อว่าพระองค์จะไม่ถูกรุมล้อมด้วยคนนับพันๆ ที่ต้องการให้พระองค์รักษาโรคและขอความช่วยเหลืออื่นๆ พระองค์ทรงต้องการจดจ่อกับสิ่งที่ทรงสั่งสอนสาวก และดูเหมือนจะเป็นบทเรียนที่ยากคือ “บุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคน และเขาจะประหารชีวิตท่านเสีย เมื่อฆ่าแล้ว ในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่” ข้าพเจ้าสงสัยว่าเวลานี้สาวกรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่ เขาคุ้นเคยกับการเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์รายวัน และเคยชินกับคำอุปมาที่ท้าทายตลอดจนการสนทนาที่ปลุกเร้า แม้กระทั่งศัตรูของพระเยซูก็เข้าร่วมในความตื่นเต้นกับพระองค์ แต่บัดนี้ ไม่มีแล้ว มีแต่ความลับ คำสอน และเงาของกางเขน แต่เวลานี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขา ในอีกไม่กี่เดือนนี้เขาจะถูกปล่อยให้แบกรับพระกิตติคุณของพระเยซูไปจนวันตาย เขาจะต้องเฝ้าดูพระเยซูทนทุกข์บนกางเขน สิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์จากความตาย ในที่สุดเขาเริ่มเข้าใจเหตุผลทั้งหมดที่พระองค์เสด็จมา และของประทานแห่งการให้อภัยที่น่าอัศจรรย์ ความปิติยินดี และชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ทรงมีชัยเพื่อเรา แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการสอน และการสอนเรื่องนี้เขาต้องการเวลาที่เงียบสงบกับพระเยซูเป็นอันดับแรก คุณก็อาจมีประสบการณ์ความเงียบในชีวิตด้วยเช่นกัน มันดูเหมือนไม่มีอะไรนอกจากความน่าเบื่อ และคุณคิดถึงการเปลี่ยนแปลง หรือดูเหมือนจะเป็นความลำบากซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด ทุกอย่างยากเกินไป คุณไม่ทราบว่าเพราะอะไร และคุณพร้อมที่จะให้จบสิ้นแล้วเดินหน้าต่อไปอีกขั้นหนึ่ง ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์นี้ และคิดว่าคุณก็มีด้วยเช่นกัน แต่ในระหว่างเวลาที่เงียบนั้นพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เราเติบโตในพระองค์ […]

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา