Category: Uncategorized

“Equipping The Saints” (พยัคฆภูมิพิสัย17-6-2017)

พยัคฆ 4

Equipping The Saints การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ วันที่ 17 มิถุนายน 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ได้ร่วมมือร่วมใจกับคริสตจักรท้องถิ่น จัดการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ที่คริสตจักรพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

“Equipping The Saints” (มหาสารคาม 20-5-17)

123

Equipping The Saints / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจกับคริสตจักรท้องถิ่น จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ที่คริสตจักรแห่งพระสิริมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

“Listener Gathering ” (เพราะคุณคือที่รัก)

LG 11

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “เพราะคุณคือที่รัก”  ขึ้นที่ คริสตจักรร่วมพระคุณ บางบอน กรุงเทพฯมหานครและสถานีวิทยุ Good News Radio F.M.101.25 MHz.  ภายใต้ชื่องานว่า “เพราะ…รัก”   มี อาจารย์ ชุมพล  คุ้มพันธ์แย้ม  เป็นนักจัดรายการวิทยุ ระหว่างเวลา 16.30-18.30 น.ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2017

“Equipping The Saints” (คจ.มันจงไทยโพธาราม)

ETS ราชบุรี

29 เมษายน 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ( Equipping The Saints) โดยจัดขึ้นที่คริสตจักรมันจงไทยโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งมีพี่น้องจาก 6 คริสตจักรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย

“YOUTH CHALLENT (YC2017)”

yc

YOUTH CHALLENT (YC2017) องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์พันธกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ค่ายสัมมนา YOUTH CHALLENGE (YC2017) หัวข้อค่าย “ตามพระทัย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2017 วังรีรีสอร์ท จ. นครนายก เป็นโอกาสอันดีที่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้พบปะพูดคุย แนะนำพันธกิจต่างๆที่ทางองค์การฯได้ดำเนินอยู่กับเยาวชนหนุ่มสาวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบู๊ทพันธกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนหนุ่มสาวหันมามีส่วนร่วมในการถวายตัวหรือมีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจแห่งการรับใช้มากขึ้น

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme