Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพโครงการแว่นตา

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หน่วยงานคริสเตียน และคริสตจักรท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ โดยใช้หลักการการสำแดงความรักผ่านการกระทำไปสู่เพื่อนมนุษย์ ผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาจิตใจในโครงการต่างๆ

“Equipping The Saints” (คจ.บ้านร่มเกล้า 1 อ.พบพระ จ.ตาก)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2017 ณ คริสตจักรบ้านร่มเกล้า1 อ.พบพระ จ.ตาก

“Equipping The Saints” คจ.สามัคคีธรรมบ้านคา

Equipping The Saints สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2017 ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

“Equipping The Saints” (คจ.ครบุรี)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักร ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2016 เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา