กิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “รายการคลายกังวล” / LG

ในวันที่ 23 มีนาคม 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างพร้อมด้วยนักจัดรายการวิทยุรายการ “คลายกังวล” ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ พร้อมกับการประชาสัมพันธ์และเยี่ยมเยียนพบปะผู้ฟังรายการวิทยุ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ฟังรายการวิทยุกับนักจัดรายการและทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง โดยมีชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “คลายกังวล” ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ 2 FM.89.25 MHz. จ.นครราชสีมา ระหว่างเวลา 13:30 ถึง 15:30 น. ในงานประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง และของรางวัลอีกมากมาย อีกทั้งการได้รับฟังข้อคิดหนุนใจเกี่ยวกับชีวิตจากนักจัดรายการเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วย

Continue reading

“การอบรมเพื่อการประกาศ ครั้งที่ 6/2023-2024”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาส ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับคริสตจักรคลองจั่น  เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร  ในการจัดอบรรมสัมมนาเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และหนุนใจให้พี่น้องภายในคริสตจักร ให้เข้ามามีส่วนรับใช้ และพร้อมที่จะออกไปประกาศเป็นพยานร่วมกับศิษยาภิบาลและผู้รับใช้มากขึ้น และเพื่อนำผู้คนมาถึงความรัก ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ตามพระมหาบัญชาที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงมอบหมายให้บรรดาคริสตจักรและสาวกของพระองค์ได้กระทำตาม ในการประกาศและเป็นพยานฝ่ายพระองค์เพื่อผู้คนให้มาถึงความรอดในพระเจ้ามากขึ้น อันเป็นหน้าที่ของบรรดาสาวกของพระองค์ทุกคน  ซึ่งในระหว่างกิจกรรมเต็มไปด้วยพระพรและความกระตือรือร้น เป็นการเอง การมีส่วนร่วม ของบรรดาพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างดี -ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มารู้จักและปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องในการอบรมหนุนใจเพื่อการประกาศพระคริสต์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอวยพรและทรงนำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จผลเป็นอย่างดี -ขอบคุณ ศจ.อนันต์…

Continue reading

พบปะผู้ฟังรายการวิทยุ “เพราะคุณคือที่รัก” วปถ.9 AM 1080 KHz. นครสวรรค์

ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างพร้อมด้วยนักจัดรายการวิทยุ “เพราะคุณคือที่รัก” ได้เดินทางไปยังตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และพบปะผู้ฟังรายการวิทยุ ระหว่างผู้ฟังรายการวิทยุกับผู้ดำเนินรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย อ.ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ วปถ.9 AM 1080 KHz. นครสวรรค์  นอกจากนี้ทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้นำกิ๊ฟเซ็ทประกอบด้วยหนังสือเลิฟบุ๊ค ใบประชาสัมพันธ์รายการ และกระเป๋าเอนกประสงค์ไปมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และในกิจกรรมยังได้มีการจับรางวัลเพื่อมอบเป็นพิเศษแก่ผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทางทีมงานและนัดจัดรายการวิทยุ ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานีวิทยุ วปถ.9 AM 1080 KHz….

Continue reading

“กิจกรรมวันเด็ก 2 (Youth)”

ในวันที่ 9 มกราคม 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรราชกิจ จังหวัดเลย เข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนหทัยคริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กและการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและเรียนรู้ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ในระหว่างเวลา 08:30 – 12:00 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในวัยเด็กที่ควรจะเป็นตามแบบคริสตชน พร้อมกับการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กโดยตรง โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมละครใบ้ เรื่องหัวใจพองโต พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม จากนั้นได้นำเด็กๆ อธิษฐานขอพระพรสำหรับครอบครัว คุณครู และชีวิตส่วนตัว…

Continue reading

“กิจกรรมวันเด็ก 1 (Youth)”

ในวันที่ 8 มกราคม 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรราชกิจ จังหวัดเลย เข้าไปจัดกิจกรรมวันเด็กแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนหฤทัยคริสเตียน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กและการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและเรียนรู้ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ในระหว่างเวลา 08:30 – 12:00 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในวัยเด็กที่ควรจะเป็นตามแบบคริสตชน พร้อมกับการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กโดยตรง โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมละครใบ้ เรื่องหัวใจพองโต พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม พร้อมกับการมอบกิ๊ฟเซ็ทจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างที่ได้จัดเตรียมไปมอบให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกิจกรรมในวันนี้จัดเป็น…

Continue reading