“มาระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเรากันเถอะ”

ขอเชิญรับฟังพระธรรมหนุนใจเพื่อระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่วันพุธที่ 2 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2022เวลา 13:00 น.

Continue reading

“กิจกรรมวาเลน์ไทน์”

วันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ มิได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนหนุ่มคนสาวที่นิยมบอกรักกันในปัจจุบันนี้ แท้จริงแล้วทุกคนสามารถสำแดงความรักต่อกันและกันได้เสมอโดยมิได้จำกัดเพศ วัย ตำแหน่ง หรือสถานะ และมิได้จำกัดไว้เฉพาะความรักระหว่างคนหนุ่มกับคนสาวเท่านั้น และความรักก็สามารถสำแดงออกมาเป็นการกระทำได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มองเห็นคุณค่าของความรักในทุกรูปแบบ เพราะพวกเรารู้ว่าแหล่งที่มาของความรักนั้นเกิดมาจากพระเจ้า ดังนั้น ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ดำเนินการจัดบู๊ทกิจกรรม “วันวาเลนไทน์” ในวันที่ 11 และ14 กุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประกาศและสำแดงความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่พี่น้องที่ได้สัญจรผ่านบู๊ทกิจกรรม โดยได้มอบกิ๊ฟเซ็ทดอกกุหลาบและหนังสือ “LOVE BOOK นิยามแห่งความรัก” แก่ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอพระคุณและความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานลงมาเหนือชีวิตจิตใจของพี่น้องที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และคนไทยทุกคน เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รู้จักความรักแท้ในพระเจ้าและมีความรักที่ถูกต้องคือรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองด้วยเถิด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

ประมวลภาพ
โครงการแว่นตา

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หน่วยงานคริสเตียน และคริสตจักรท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ โดยใช้หลักการการสำแดงความรักผ่านการกระทำไปสู่เพื่อนมนุษย์ ผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาจิตใจในโครงการต่างๆ

Continue reading

“Equipping The Saints” คจ.สามัคคีธรรมบ้านคา

Equipping The Saints สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2017 ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

Continue reading