Category: ธรรมชีวิตประจำวัน

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2021 “ส่งออกไปด้วยพระพรของพระเจ้า”

“ส่งออกไปด้วยพระพรของพระเจ้า เพื่อประกาศถึงความเชื่อแท้ของเรา ประชากรของพระเจ้าจากที่พำนักของพระองค์ลาจากไป อาหารมื้อค่ำจบลงแล้ว โอ บัดนี้จะขยายออกไป ผลแห่งการปรนนิบัตินี้ในทุกคนที่เชื่อ เมล็ดพันธุ์แห่งคำสอนของพระองค์ออกไปถึงวิญญาณจิตที่ตอบรับ จะเบ่งบานในการประพฤติเพื่อพระเจ้าและเพื่อทุกคน พระคุณของพระองค์เชิญชวนเรา ความรักของพระองค์ผูกพันเราเป็นหนึ่งเดียว เพื่อทำงานให้กับแผ่นดินของพระเจ้าและสนองตอบต่อการทรงเรียกของพระองค์” “ข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิด” (สดุดี 122:1) ผู้เขียนสดุดีชื่นชมยินดีที่จะอยู่ร่วมกับผู้เชื่อเพื่อนมัสการและพวกเราก็เช่นเดียวกัน บทเพลงของเรา (ซึ่งปกติมักร้องในช่วงปิดการนมัสการ) เตือนเราให้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่ต้อนรับซึ่งได้แก่พระนิเวศของพระเจ้า “พระคุณของพระองค์เชิญชวนเรา” ด้วยพระคุณของพระเจ้าเราได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับพี่น้องชายหญิงของเราในพระคริสต์เพื่อนมัสการ พิธีบัพติศมาเตือนเราให้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์และการชำระล้างด้วยน้ำและพระคำที่นำเราเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์ “เมล็ดพันธุ์แห่งคำสอนของพระองค์” ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งพระคำ ถูกปลูกลงไปในชีวิตของเราผ่านคำเทศนาและการอ่านพระคัมภีร์ เราร่วมกันประกาศถึง “ความเชื่อแท้ของเรา” ในถ้อยคำแห่งหลักข้อเชื่อทางประวัติศาสตร์ของคริสตจักร “อาหารมื้อค่ำจบลงแล้ว” เราได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารมื้อค่ำอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการรับเอาพระกายและพระโลหิตของพระองค์ที่ทรงมอบให้และหลั่งไหลออกมาเพื่อการยกโทษความผิดบาปของเรา ในมื้ออาหารอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเราผูกพันเป็นหนึ่งเดียวในการสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและกับพระผู้ช่วยให้รอดของเรา สุดท้าย เราถูก “ส่งออกไปด้วยพระพรของพระเจ้า” ด้วยถ้อยคำขอพระพรอันคุ้นเคยและเล้าโลมใจที่ว่า “ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน ขอพระเจ้าทรงเงยพระพักตร์ของพระองค์เหนือท่าน และประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน ดังนั้นแหละให้เขาประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอล และเราจะได้อวยพรแก่เขาทั้งหลาย” (กันดารวิถี 6:24-27) พระเจ้าทรงวางพระนามและพระพรของพระองค์ไว้บนเราเหมือนที่พระองค์ทรงมอบพระนามของพระองค์ไว้บนชนชาติอิสราเอลเมื่อนานมาแล้ว ความรักของพระเจ้าผูกพันเราเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเรากราบลาจากที่พำนักของพระเจ้าไป (บางทีอาจมีความสุขในระหว่างทางกับการสามัคคีธรรมด้วยกาแฟและโดนัท) ขั้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น บทเพลงของเราวางเส้นทางไว้ต่อหน้าเรา เราอธิษฐานขอให้ผลของการปรนนิบัติจะขยายออกไปในชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันเพื่อสรรเสริญพระผู้ช่วยให้รอด สิ่งที่เราได้รับในช่วงการนมัสการ บัดนี้เรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา เมล็ดพันธุ์แห่งพระคำถูกหว่านลงไปในดินดีของ […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2021 “ความมั่งคั่งไพบูลย์ที่แท้จริง”

เอเฟซัส 3:7-9 – ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้ และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึก ซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวง สังเกตดูความถ่อมใจที่อัครทูตเปาโลเกริ่นไว้ในคำสัญญานี้เมื่อท่านเรียกตนเองว่า “เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด” เมื่อเราทบทวนดูการรับใช้อย่างกล้าหาญและเสียสละตนเองเพื่อพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว เรารู้สึกว่าท่านเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กระนั้น เปาโลจำได้ว่าก่อนที่ท่านมารู้จักพระคริสต์ท่านเคยข่มเหงคริสตจักรและดูหมิ่นพระผู้ไถ่ของท่านอย่างไรบ้าง และบัดนี้ท่านรับรู้ถึงความบาปของตน ท่านยืนยันว่าท่านเป็น “คนเล็กน้อยที่สุด” ในบรรดาผู้คนที่อยู่ในสมาคมแห่งความเชื่อ โอ ขอพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นคนถ่อมใจและสำนึกผิดเช่นกันด้วยเถิด แม้เราจะถูกยุแหย่จากเสียงของผู้คนมากมายเกินกว่าที่จะเอ่ยถึงได้เพื่อให้คิดเกี่ยวกับตัวเองเกินขนาดที่ควรจะคิดก็ตาม แต่ขอให้เราปฏิเสธเสียงเรียกร้องที่จะนำไปสู่การยกย่องตนเอง ตรงกันข้าม ขอให้เราระลึกถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงคุกเข่าลงล้างเท้าของพวกสาวกของพระองค์แม้พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ จงใคร่ครวญดูพระองค์ผู้ทรงมุ่งหน้าสู่กางเขนแห่งความทารุณอย่างสมัครใจและไม่หวั่นไหวเพื่อคุณและเพื่อข้าพเจ้า ด้วยการถูกลบหลู่ว่าเป็นคนนอกคอก พระเยซูทรง “ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง” (อิสยาห์ 53:3ก) ในเมื่อพระองค์ทรงอดทนกับสิ่งนี้เพื่อเรา ขอให้เราปรับตัวเองที่จะรักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราก่อน (ดู 1 ยอห์น 4:19) และในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในพระคริสต์ ขอให้เราพูดแทนพระองค์ด้วยเช่นกัน เปาโลบอกชาวเอเฟซัสเกี่ยวกับ “พระคุณ” ที่ท่านได้รับเพื่อให้ประกาศ “ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้ และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึก ซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้า” คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาของความไพบูลย์ใช่หรือไม่ ใช่ แต่ไม่ใช่ความไพบูลย์ในแบบที่โลกหยิบยื่นให้ ณ จุดนี้โลกไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของคริสเตียน สิ่งที่เรามีในพระคริสต์ยิ่งใหญ่เกินกว่าความฟุ้งเฟ้อแบบชั่วครู่ชั่วยามของโลกมาก พระเจ้าทรงมอบทรัพย์สมบัติแก่เราในพระบุตรของพระองค์ […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2021 “เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่ราบรื่น”

ดาเนียล 6:22 – (ดาเนียลทูลว่า) “พระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงห์ไว้ มันมิได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาท เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า ข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระราชา ข้าพระบาทมิได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาทด้วย” พระคัมภีร์ข้อนี้นำเราไปอยู่ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ในชีวิตของดาเนียล ความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของท่านเอง แม้ในยามที่ท่านเผชิญหน้ากับกรามที่น่ากลัวของสิงโต ดาเนียลก็มั่นใจว่าพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อของบรรพบุรุษของท่าน ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่เปิดทะเลแดง พระเจ้าแห่งพันธสัญญาที่สำเร็จเป็นจริง จะทรงเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองท่าน การเผชิญหน้ากับสิงห์โตก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับดาเนียล ท่านไม่ใช่ผู้วิเศษที่มีอำนาจเหนือสิงห์โตหรือสั่งให้มันหายวับไปได้ ท่านเป็นคนที่มีความเชื่อและแหล่งที่มาของความมั่นใจของท่านมาจากพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ความกลัวของการสูญเสียชีวิตของเราสามารถทำให้เรายอมจำนน ลืมหลักการและค่านิยม และแม้กระทั่งความเชื่อของเราได้ เมื่อเผชิญหน้ากับภาวะที่ตัดสินใจไม่ถูกระหว่างชีวิตในโลกนี้กับชีวิตในโลกหน้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซู สิ่งนี้จะให้มุมมองพิเศษสำหรับเรา พระเยซูตรัสว่า “เพราะ​ถ้า​ผู้ใด​จะ​ได้​สิ่งของ​สิ้น​ทั้ง​โลก​แต่​ต้อง​เสียชีวิต​ของ​ตน ผู้​นั้น​จะ​ได้​ประโยชน์​อะไร หรือ​ผู้​นั้น​จะ​นำ​อะไร​ไป​แลก​เอา​ชีวิต​ของ​ตน​กลับคืน​มา” (มัทธิว 16:26) ดาเนียลไว้วางใจในพระเจ้า ซึ่งไม่เพียงแต่รับประกันชีวิตบนโลกนี้ของท่านเท่านั้น แต่ยังทำให้ท่านได้รับความนับถือจากกษัตริย์ดาริอัส และมีความเป็นไปได้ที่ผู้คนทั้งอาณาจักรจะยอมรับ และนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวด้วยเช่นกัน ในเรื่องนี้กษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงออกกฤษฎีกาว่า “เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่ทรง​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์ แผ่นดิน​ของ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย และ​ราช​อาณาจักร​ของ​พระ​องค์​จะ​ดำรง​จนถึง​ที่สุด ​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​และ​ช่วย​ให้​พ้น​ภัย ​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​หมาย​สำคัญ​และ​การ​อัศจรรย์​ใน​ฟ้า​สวรรค์​และ​บน​พื้น​พิภพ​พระ​องค์​คือ​พระ​ผู้ช่วย​ดาเนียล​ให้​รอดจาก​ฤทธิ์​ของ​สิงห์” (ดาเนียล 6:26ข-27) พระเจ้าผู้ทรงปิดปากของสิงห์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับพระเจ้าผู้ทรงเปิดอุโมงค์และทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์คือกำลังของเราในเวลาของความอ่อนแอ และเป็นแหล่งแห่งความหวังของเราในยามที่เราสิ้นหวัง ไม่ว่าชีวิตของคุณจะเผชิญกับอะไรอยู่ก็ตาม พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์และความกลัวของคุณ จงไว้วางใจในพระองค์ พระองค์ไม่เคยล้มเหลว พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง และพระองค์ทรงเข้าใจทุกสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ และมีใครเล่าจะรู้ดีไปกว่าพระเยซู ซึ่งเป็นผู้ที่มีสภาพเหมือนกับเรา […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2021 “ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลก”

ยอห์น 17:11-19 – บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้น ข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาพวกเขา ผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกแห่งความพินาศ เพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรม แต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลก เพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม ข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้ว และโลกนี้ได้เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใด ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้น ข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขา เพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกัน ในตอนที่คุณเป็นเด็กพ่อแม่ของคุณเคยเล่น “เกมล่าสัตว์ประหลาด” กับคุณก่อนนอนบ้างหรือไม่ คือตอนที่พ่อแม่ของคุณมองลงไปใต้เตียง ในตู้เสื้อผ้า ด้านหลังประตู ในห้องแต่งตัว และในทุกซอกทุกมุมที่เด็กคิดว่าน่าจะมีสัตว์ประหลาดแฝงตัวอยู่ สิ่งนั้นทำให้คุณรู้ว่าคุณปลอดภัยเพราะคุณพ่อคุณแม่เพิ่งตรวจดูและคุณสามารถเข้านอนโดยไม่ต้องกังวล พระเยซูทรงกำลังทำสิ่งที่คล้ายคลึงกันในคำอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในตอนนี้ นี่เป็นคืนก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระองค์และพระองค์กำลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงมอบฝากคนเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าพระบิดาโดยรู้ว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเขาแม้ในยามที่พระเยซูทรงมุ่งไปสู่กางเขนเพื่อทนทุกข์ สิ้นพระชนม์ และถูกฝัง นี่เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวสำหรับพวกสาวก และแม้หลังจากการคืนพระชนม์ ทุกสิ่งจะไม่มีวันเหมือนเดิมกับตอนที่เขาเห็นพระเยซูทรงเดินอยู่กับเขาแบบตัวเป็นๆ และจับต้องได้ทุกๆ วัน พระเยซูทรงต้องการให้พวกสาวกรู้ว่าพระองค์ทรงวางแผนนี้เอาไว้ เขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระองค์ทรงจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้ว สาวกจะปลอดภัย ไม่มีอะไรที่หลุดลอดสายพระเนตรของพระองค์ […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2021 “ไม่น่าเชื่อ”

1 ยอห์น 5:9-12 – ถ้าเรายังรับพยานหลักฐานของมนุษย์ พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่า เพราะว่าพยานหลักฐานของพระเจ้านั้น คือพระองค์ได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัว ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา เพราะเขามิได้เชื่อคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต แต่บางครั้งก็ยากที่จะเชื่อ เมื่อถึงวันที่เราเศร้า เสียใจ สับสน หรือผิดหวัง และสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าทรงให้สัญญากับเราดูเหมือนจะหายวับไปเหมือนควัน: “เพราะว่าได้ทรงยกบาปของท่านแล้ว ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์”(1 ยอห์น 2:12ข) “ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:12ก) “สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เรา จะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย”(ยอห์น 6:37). “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข”(มัทธิว 11:28) “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย”(ยอห์น 11:25-26ก) “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”(ยอห์น 3:16) เรารู้ว่าข้อความเหล่านี้เป็นความจริงเพราะพระเจ้าตรัสไว้และเราเชื่อพระองค์ แต่บางครั้งเราไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง  เราถูกทับถมด้วยปัญหาของเรา และขอให้เราสารภาพว่า […]

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา