ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2023 “การทดสอบ”

เฉลยธรรมบัญญัติ 30:15-20 – (โมเสส) “จงดูเถิด ในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดี ความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่าน คือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติ และกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น  ถ้าใจของท่านหันเหไปและท่านมิได้เชื่อฟัง แต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนนิบัติพระนั้น ข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่า ท่านทั้งหลายจะพินาศเป็นแน่  ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดครองนั้น  ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิต เพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ ด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์ กระทำเช่นนั้นจะได้ชีวิตและความยืนนาน เพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม แก่อิสอัค…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 “เมื่อชีวิตยากลำบาก”

2 โครินธ์ 4:16-17 – เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้ พระเจ้าทรงแสนดีและทรงห่วงใยในความเจ็บปวดของเรามากพอที่จะแบ่งเบาความทุกข์ยากของเรา นี่คือแนวทางที่พระองค์ทรงเปิดเผยตนเองให้โลกเห็น พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ลงมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเพื่อรับความเจ็บปวด และสิ้นพระชนม์ ซึ่งเราแต่ละคนสมควรตาย ถูกแล้ว พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าทรงมาหาเรา และในพระองค์มีความสว่างไม่ใช่ความมืด (ดู 1 ยอห์น 1:4-7) นี่เป็นความสว่างที่แปลกและไม่ใช่ความสว่างที่ผู้คนเฝ้ารอคอยด้วยเช่นกัน แต่คือพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา กางเขนของพระคริสต์คือคำตอบจากพระเจ้าต่อคำถามของมนุษย์ที่เรามีว่า “ทำไมหรือพระเจ้า ทำไมต้องเป็นเรา ทำไมเราต้องพบกับเรื่องนี้” เมื่อบุคคลรู้จักพระคริสต์…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 “ถึงเวลาที่คุณต้องส่องสว่าง”

มัทธิว 5:14-16 – พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” การเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่เฉกเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นที่เริ่มต้นด้วยการสาดแสงแรกไปยังยอดเขาสูง จากนั้นลดหลั่นลงมาตามยอดหลังคาสูงต่างๆ และทั้งหุบเขา รวมถึงทั้งหมู่บ้าน และทั้งโลก คริสตศาสนาก็เคลื่อนไหวในทำนองนั้น ถ้าโลกอันสิ้นหวังนี้ต้องการแสงสว่างก็แสงนี้แหละ พระเจ้าทรงมีแสงใหม่ที่พร้อมในการส่องสว่างเข้าไปในชีวิตของคุณด้วยวันใหม่ที่มาจากเบื้องบน พระนามของพระองค์คือพระเยซู แสงแห่งรุ่งอรุณ พระบัญญัติเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าแห่งพระเจ้า และแสงแห่งแสงผู้ทรงรับคนที่ไม่มีใครรับให้เป็นชนชาติที่ได้รับการเลือกสรร ผู้ทรงนำคนที่ชีวิตจมดิ่งสู่ก้นบึ้งแล้วทรงทำให้เขาเป็นปุโรหิตหลวง ผู้ทรงนำคนที่ไม่เป็นที่ต้องการ ไม่มีใครว่าจ้าง ไม่ประสบความสำเร็จ…

Continue reading

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 “ความชอบธรรม”

มัทธิว 5:17-20 [พระเยซูตรัสว่า] “อย่า​คิด​ว่า​เรา​มา​เลิก​ล้างธรรม​บัญญัติ​และ​คำ​ของ​ผู้เผย​พระ​วจนะ เรา​มิได้​มา​เลิก​ล้าง แต่​มา​ทำ​ให้​สมบูรณ์​ทุก​ประการ เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ตราบ​ใด​ที่​ฟ้า​และ​ดิน​ดำรง​อยู่ แม้​อักษร​หนึ่ง​หรือ​ขีดๆ หนึ่ง​ก็​จะ​ไม่​สูญ​ไป​จาก​ธรรม​บัญญัติ จนกว่า​สิ่ง​ที่​จะต้อง​เกิด ได้​เกิดขึ้น​แล้ว เหตุ​ฉะนั้น ผู้ใด​ได้​ทำ​ให้​ข้อ​เล็กน้อย​สัก​ข้อ​หนึ่ง​ใน​ธรรม​บัญญัติ​นี้​เบา​ขึ้น ทั้ง​สอน​คน​อื่น​ให้​ทำ​อย่าง​นั้น​ด้วย ผู้​นั้น​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ผู้น้อย​ที่สุด​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ แต่​ผู้ใด​ที่​ประพฤติ​และ​สอน​ตาม​ธรรม​บัญญัติ ผู้​นั้น​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ใหญ่​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ เพราะ​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​ความ​ชอบธรรม​ของ​ท่าน ไม่​ยิ่ง​กว่า​ความ​ชอบธรรม​ของ​พวก​ธรรมาจารย์ และ​พวก​ฟาริสี ท่าน​จะ​ไม่​มี​วัน​ได้​เข้า​สู่​แผ่นดิน​สวรรค์​ ข้อสุดท้ายทำให้ข้าพเจ้ากลัวมาก “ถ้า​ความ​ชอบธรรม​ของ​ท่าน ไม่​ยิ่ง​กว่า​ความ​ชอบธรรม​ของ​พวก​ธรรมาจารย์ และ​พวก​ฟาริสี ท่าน​จะ​ไม่​มี​วัน​ได้​เข้า​สู่​แผ่นดิน​สวรรค์” เพราะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในจักรวาลว่าความชอบธรรมของข้าพเจ้าไม่มีค่าอะไรเลย ความชอบธรรมของข้าพเจ้ามีมากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีหรือเปล่า…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 “ความอ่อนแอ”

1 โครินธ์ 2:1-5 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เมื่อข้าพเจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลาย ด้วยถ้อยคำอันไพเราะหรือด้วยสติปัญญา เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆ ในหมู่พวกท่านเลย เว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็อ่อนกำลัง มีความกลัวและความหวาดหวั่นมาก คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญา แต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า “ทำไมพระเจ้าไม่ทรงส่งคนที่เหมาะสมกว่ามาทำงานนี้” ข้าพเจ้าคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรส่วนใหญ่ถามตนเองอยู่บ่อยครั้ง เมื่อพระเจ้าทรงเลือกที่จะก่อตั้งคริสตจักรผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามโดยใช้สามีของข้าพเจ้ากับข้าพเจ้านั้น ถ้าพูดอย่างมนุษย์ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราไม่ใช่คนที่เหมาะที่สุดสำหรับงานนั้น สามีของข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรมปีหนึ่งพร้อมกับพูดภาษาอังกฤษสำเนียงเวียดนามอีกด้วย ข้าพเจ้ามีอายุเพียง 22 ปีในขณะที่เป็นนักศึษาปริญญาโทเต็มเวลาพร้อมกับมีปัญหาสุขภาพมากมาย เราไม่มีเวลา เราไม่มีเงินทอง และเรามีประสบการณ์เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับงานที่เรากำลังจะทำ ทุกคนอาจมองดูเราและพูดได้ว่า “คุณเรียกพวกนี้ว่ามิชชันนารีเหรอ คุณบ้าหรือเปล่า”…

Continue reading