ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2023 “สิ่งที่เกี่ยวกับความเมตตา”

มัทธิว 9:9-13 – ครั้นพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไป ก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป เมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกระยาหารอยู่ในเรือน มีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆ หลายคน เข้ามาร่วมสำรับกับพระเยซู และกับพวกสาวกของพระองค์ เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้ว ก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีตเล่า” เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ ท่านทั้งหลายจงไปเรียนคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจ ที่ว่า เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา ด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต” ข้าพเจ้าคิดว่าจริงๆ แล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่เรามีในการประกาศพระกิตติคุณทุกวันนี้ก็คือ เรากลัวจะแปดเปื้อน เราต้องการให้เพื่อนๆ และคนในครอบครัวมีความเชื่อในพระเยซู…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2023 “ของประทานแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า”

โรม 4:13, 20ข-25 – เพราะว่าพระสัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมและผู้สืบเชื้อสายของท่านที่ว่า จะได้ทั้งพิภพเป็นมรดกนั้นไม่ได้มีมาโดยพระบัญญัติ แต่มีมาโดยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อ…แต่ท่าน (อับราฮัม) มีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า  ท่านเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้  ด้วยเหตุนี้เอง พระเจ้าทรงถือว่า ความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมของท่าน  แต่คำว่า “ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของท่าน” นั้น มิได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียว แต่สำหรับพวกเราด้วย จะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราที่เชื่อในพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าของเราให้ฟื้นขึ้นจากความตาย คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตาย เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม ความชอบธรรม หมายถึง…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2023 “ดีกว่าทองคำ”

สดุดี 119:71-72 – ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ สำหรับข้าพระองค์ พระธรรมแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ ก็ดีกว่าทองคำและเงินพันๆ แท่ง คนจำนวนมากหวังว่าจะพบกับแผนการ “รวยเร็ว” บางคนเข้าแถวรอคอยหลายชั่วโมงเพื่อซื้อลอตเตอรี่ ใครจะรู้ บางทีเฟอร์นิเจอร์เก่าให้ห้องเก็บของอาจมีค่ามหาศาลก็ได้ ผู้เขียนสดุดีไม่ได้ต้องการของเก่าที่ล้ำค่าหรือลอตเตอรี่ ท่านมีทรัพย์สมบัติแล้ว สำหรับท่านแล้วพระบัญญัติของพระเจ้า พระคำและคำสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นดีกว่า “ทองคำและเงินพันๆ แท่ง” ทรัพย์สมบัติแห่งสวรรค์นี้งดงามมากซึ่งผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับท่านที่ยอมลำบากเพื่อจะได้เรียนรู้พระบัญญัติของพระเจ้ามากขึ้น ท่านอธิบายว่า “ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่น แต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์” (สดุดี 119:67) เมื่อศัตรูของท่านโกหกเกี่ยวกับท่าน ในความสิ้นหวังนั้นท่านหันหน้าหาพระเจ้าและพระคำของพระองค์ แทนที่จะหาทางแก้แค้นท่านหาทางเชื่อฟังกฎของพระเจ้า…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์”

“บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์! แม้บางครั้งความมืดบัง ทำให้ตาคนบาปเรานี้ไม่อาจเห็นรัศมี แต่พระองค์ยังเป็นอยู่ ไม่มีใครเทียบเทียมได้ สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดช ความรัก ความไร้ราคี” “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุด ราชกิจพระองค์สำแดงอำนาจในจักรวาล บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ ผู้ทรงรักชาวโลกา ปรากฏเป็นสามนั้น คือ พระเจ้าเดียวกัน” “พระเจ้าทรงครอบครอง … เมฆและความมืดทึบอยู่รอบพระองค์” (สดุดี 97:1-2) ความมืดบังองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระคัมภีร์บอกเราว่าแสงก็บังพระองค์ไว้ด้วย พระเจ้าทรงอยู่…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 “มีความหมายสำหรับคุณและข้าพเจ้า”

ยอห์น 6:37 – [พระเยซูตรัส] “สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” พระเยซูทรงให้สัญญาพิเศษนี้ในแคว้นกาลิลีที่ถูกดูหมิ่น การทำพันธกิจกับประชาชนของพระองค์ในส่วนที่มากกว่าคือ การให้เวลากับเมืองที่โดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง โดยพลเมืองเยรูซาเล็มที่ภาคภูมิใจหลีกเลี่ยงพื้นที่นี้เหมือนโรคระบาด ในกาลิลีที่มีคนลูกผสมซึ่งคนยิวไม่ยอมรับ แต่พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ และทรงเทศนาอันทรงพลังที่สุดที่นี่ พระองค์อาจเคยปรากฎตัวต่อหน้าซีซาร์ในโรม นักวิชาการในเอเธนส์ หรือผู้นำคริสตจักรที่มีชื่อเสียงในเวลาเยรูซาเล็ม แต่พระองค์ทรงเน้นให้คุณและข้าพเจ้าเห็นว่า ทรงมา “เพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด” (ลูกา 19:10ข) และนั่นคือ พระองค์ทรงเป็นเพื่อนแท้ของคนบาป (ดู โรม 3:23) พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อเราทรงเสาะหาผู้คนเพื่อสั่งสอน ปลอบโยนและช่วยผู้คนที่ใครๆ รังเกียจให้รอด…

Continue reading