ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2022 “การรักษากฎเกณฑ์”

ลูกา 17:11-19 – เมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์จึงเสด็จเลียบระหว่างแคว้นสะมาเรีย และกาลิลี เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกล และส่งเสียงร้องว่า “เยซูนายเจ้าข้า โปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด” เมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่า “จงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด” เมื่อกำลังเดินไป เขาทั้งหลายก็หายสะอาด ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้น เมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง และกราบลงที่พระบาทของพระเยซู โมทนาพระคุณของพระองค์ คนนั้นเป็นชาวสะมาเรีย ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “มีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน ไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้” แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ” ข้าพเจ้าชื่นชอบชายคนนี้จริงๆ…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2022 “ไม่มีการเบี่ยงเบน”

2 ทิโมธี 2:1-4, 11ข-13 – เหตุฉะนั้น บุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ จงมอบคำสอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย จงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือน ด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ… คือถ้าเราตายกับพระองค์ เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ ถ้าเรามีความอดทน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริง พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริง เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้ คุณเคยเป็นทหารเกณฑ์หรือเปล่า ข้าพเจ้าไม่เคย แต่สามีเคยสมัยสงครามเวียดนาม เขาขับเครื่องบินให้กองทัพเวียดนามและเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าเขาต้องจดจ่อที่งานของเขา การเสียสมาธิจะไม่ปลอดภัย ทหารหนุ่มคนหนึ่งขับเครื่องบินเพียงลำพังจากสนามบินตันสนนุตแล้วลืมให้ความสนใจต่อจุดสังเกตต่างๆ เขาจึงหลงทางในท้องฟ้า การถูกเบี่ยงเบนความสนใจในฐานะคริสเตียนสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022 “ความทุกข์ยาก”

นางรูธ 1:1, 3-6, 14ข-19ก – ในสมัยเมื่อผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้น เกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดิน มีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอับ คือตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคน ชายคนนั้นชื่อเอลีเมเลค ภรรยาชื่อนาโอมี บุตรสองคนชื่อมาห์โลนและคิลิโอนเป็นชาวเอฟราธาห์มาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ เขาทั้งหลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่น แต่เอลีเมเลคสามีของนางนาโอมีสิ้นชีวิตเสีย ทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสอง บุตรชายสองคนนี้ ก็ได้หญิงชาวโมอับมาเป็นภรรยา คนหนึ่งชื่อโอรปาห์อีกคนหนึ่งชื่อรูธ เขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณสิบปี แล้วมาห์โลนและคิลิโอนทั้งสองคนก็สิ้นชีวิต หญิงคนนั้นก็ต้องเปล่าเปลี่ยวเพราะเหตุสามีและบุตรชายทั้งสองของนางต้องล้มหายตายจากไป แล้วนางนั้นพร้อมกับลูกสะใภ้ทั้งสองก็จะออกเดินทางจากแผ่นดินโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินโมอับนั้นนางได้ยินข่าวว่า พระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์ และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลาย … โอรปาห์ก็จุบลาแม่ผัว แต่รูธยังเกาะแม่ผัวอยู่ นาโอมีจึงว่า “ดูซิ พี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขา…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022 “เราจดจำ”

สดุดี 111:3-4 – พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและมีเกียรติ และความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ พระองค์ได้ทรงให้พระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำ พระเจ้าทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณา หลายครอบครัวต้องการความมั่นใจว่าความทรงจำบางอย่างของเขาได้รับการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อๆ ไป เรื่องราวและเหตุการณ์ถูกเก็บไว้ในภาพถ่าย วิดีโอ และบันทึกส่วนตัว ประสบการณ์ที่มีค่าของครอบครัวบอกเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีบทเรียนแห่งความชื่นชมยินดี ความหวังและความเข้มแข็ง  มีหลายอย่างที่สามารถเรียนรู้ได้จากอดีต พระเจ้า “ทรงให้พระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำ” พระองค์ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์ พระราชกิจอันยิ่งใหญ่และพระสัญญาของพระองค์ถูกส่งต่อโดยถ้อยคำจากปากและการบันทึกในพระคัมภีร์ที่ได้รับการดลใจ ในที่สุดเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ตรัสผ่านพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระวาทะที่เป็นมนุษย์ พระเยซูทรงสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมายังสาวกของพระองค์ นี่เป็นราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เราเข้าใจทุกอย่างที่พระเยซูทรงกระทำและสั่งสอน “แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำการผ่านทางพระคำเพื่อให้เราจดจำสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ เราศึกษาบันทึกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำให้เรา “ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022 “น้ำพระทัยของพระเจ้าดีเลิศเสมอ”

“น้ำพระทัยของพระเจ้าดีเลิศเสมอและจะสำเร็จตลอดกาล และผู้คนที่วางใจในพระองค์จะได้รับพร พระองค์ไม่มีวันละทิ้งเขา พระองค์ทรงช่วยเขาอย่างแท้จริงในยามขัดสน พระองค์ทรงตักเตือนเขาด้วยความอดกลั้น ผู้คนที่พึ่งพิงพระเจ้า (ผู้เป็นมิตรสหายของเขา) จะไม่ถูกปล่อยให้สิ้นหวัง “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทูลขอ โอ โปรดฟังคำวิงวอนของข้าพระองค์ ขออย่านำเอาความโปรดปรานนี้ไปจากข้าพระองค์ เมื่อซาตานทำให้ข้าพระองค์ระทมทุกข์อย่างเจ็บปวด เมื่อถึงยามนั้นโปรดอย่าให้ข้าพระองค์หวั่นไหว โอ โปรดปกป้องข้าพระองค์ไว้เป็นอย่างดี โปรดปัดเป่าความกลัวของข้าพระองค์ โปรดทำให้พระดำรัสอันสัตย์ซื่อของพระองค์สำเร็จ ที่ว่า ทุกคนที่เชื่อโดยพระคุณจะได้รับคำตอบต่อคำอธิษฐานของเขา” “น้ำพระทัยของพระเจ้าดีเลิศเสมอ” เรารู้ดี แต่เราอาจไม่เชื่อในเรื่องนี้อย่างหนักแน่นเท่ากับที่เราควรเชื่อเสมอไป แต่กระนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงสอนเราให้อธิษฐานว่า “ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10ข) ไม่เพียงแต่เราต้องอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาเท่านั้น แต่เราควรพูดถึงน้ำพระทัยของพระองค์ในการพูดรายวันของเราด้วยเช่นกันในเมื่อเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต…

Continue reading