“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงระลึกถึงผู้คนที่สิ้นเนื้อประดาตัวกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขา – สดุดี 102:17 โมทนาสรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด แต่พระองค์มิทรงดูถูกผู้คนที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตแม้เขาเองจะสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของตนเองหลงเหลืออยู่เลย พระองค์ยังคงทรงสนพระทัยและใส่ใจในคำร้องทูลอธิษฐานของเขาอยู่เสมอ แม้ผู้คนเหล่านั้นจะถูกกล่าวหา ถูกดูหมิ่น ดูแคลน ถูกเยาะเย้ย และถูกมองว่าว่าไร้ค่า แต่ในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงมองไปที่จิตใจ ทรงมองไปที่หัวใจของผู้คนเป็นสำคัญว่าเขาผู้นั้นมีจิตใจเป็นเช่นใด ผู้คนเหล่านั้นยังเชื่อวางใจในพระองค์อยู่เหมือนเดิมเฉกเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ยังคงทรงมีความรักมั่นคงต่อทุกคนมิเสื่อมคลาย ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงเมตตาระลึกถึงพี่น้องของข้าพระองค์ที่กำลังเผชิญกับความสูญสิ้นทุกสิ่งหมดแล้วทุกอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวจะด้วยเหตุใดก็ตาม พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงตอบคำร้องทูลของเขาเมื่อเขาเข้ามาร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยความหวังใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยได้ พระองค์เจ้าข้า ขอการเริ่มต้นใหม่ ขอพระองค์ทรงประทานหนทางใหม่ และขอพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ ขอพระองค์ทรงประทานสิ่งดีใหม่แก่พี่น้องของข้าพระองค์เหล่านี้ที่เขาจะมีอย่างเพียงพอและพอดีสำหรับชีวิตในแต่ละวันด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องเราจากโรคระบาดที่มากับฤดูฝนกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า เพราะท่านได้ทำให้พระยาห์เวห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่พักพิงของท่าน ไม่มีเหตุร้ายใดๆ จะเกิดแก่ท่าน ไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่าน – สดุดี 91 : 9-10 ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ขอพระองค์ทรงปกป้องประชากรของพระองค์จากโรคภัยที่เกิดขึ้นในฤดูฝน และขอพระองค์ทรงปกป้องประชากรของพระองค์จากภัยพิบัติที่มากับธรรมชาติทั้งวาตภัยและอุทกภัย ขอทรงคุ้มครองให้รอดปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ จากสัตว์พิษสัตว์ดุร้ายทุกชนิด ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงนำและประทานสันติภาพในการดำเนินชีวิตแก่ประชากรของพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลและเข้ามาอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ ขอทรงให้ฤดูฝนปีนี้เป็นฤดูแห่งความชื่นบานใจ เป็นฤดูแห่งความปลอดภัย มีความร่มเย็นในชีวิต และเป็นฤดูแห่งการเจริญเติบโตทั้งชีวิตจิตวิญญาณแก่ประชากรของพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานความเพียรในการรอคอยแก่เรากันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู – ยากอบ 5:7 สรรเสริญโมทนาพระคุณพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความอดทนนาน โดยเฉพาะความอดทนนานต่อความผิดและความบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงรอคอยการกลับใจ การสารภาพบาป การยอมรับความช่วยเหลือ และการอวยพระพรจากพระองค์ทุกวันเวลาที่ผ่านมาและผ่านไป พระองค์มิทรงเบื่อหน่ายการรอคอยการกลับไปหาพระองค์ของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้เช่นกันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างในชีวิต รอคอยพระคุณพระพรของพระองค์ที่จะมาถึงชีวิต พระองค์เจ้าข้า ในระหว่างที่ข้าพระองค์รอคอยอยู่นั้นขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานความอดทนและประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเพียรรอคอยได้จนถึงวันเวลาของพระองค์ที่จะทรงเทพระพรลงมายังชีวิตได้ด้วยเถิด ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้ล้มลง หยุดลง หรือล้มเลิก แต่จะมีกำลังในการรอคอยพระองค์ด้วยความเพียร ด้วยความหวังใจ และด้วยความอดทนจนถึงวันแห่งพระพร ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราอภัยและยกโทษต่อกันและกันเหมือนอย่างพระเยซูกันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราว่า แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน – มัทธิว 6:15 ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ในสังคมปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างเห็นแก่ตัวและความรักที่เคยมีต่อกันและกันได้เยือกเย็นลงจางหายไปกลับกลายเป็นความรุนแรง การชิงดีชิ่งเด่นหมายเอาแต่ชัยชนะโดยไม่สนใจ ไม่ใส่ใจความถูกต้องดีงาม ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมอันดีงาม มีแต่การแก้แค้น อาฆาตมาดร้าย หมายเอาชีวิต ไม่มีความเสียสละ เห็นในส่วนดีของคนอื่น และไม่มีการอภัยซึ่งกันและกัน ข้าแต่พระเจ้า โดยพระทัยพระองค์พระองค์มิได้ทรงถือโทษข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ที่ได้กระทำผิดต่อพระองค์ ทรยศไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ พระองค์ก็ยังคงทรงรักและให้อภัยแก่ข้าพระองค์พร้อมกับการรอคอยการกลับมาสู่ความรักของพระองค์เสมอ ข้าแต่พระเจ้า ด้วยเหตุแห่การให้อภัยของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย ในเวลานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดนำจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเรียนรู้ในการให้อภัย การยกโทษ และการคืนดีในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิด อันเป็นการกระทำตามพระทัยอันประเสริฐของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

มาอธิษฐานเผื่อสถาบันครอบครัวด้วยกันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าทรงกล่าวไว้ว่า เพราะเราเลือกเขาแล้ว เพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลาน และครอบครัวที่สืบมา ให้รักษาพระมรรคาของพระเจ้า โดยทำความชอบธรรมและความยุติธรรม เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วให้แก่อับราฮัม – ปฐมกาล 18:19 สรรเสริญ สรรเสริญพระเจ้า พระผู้ทรงสร้างและทรงแต่งตั้งสถาบันครอบครัวให้เป็นสถาบันแรกของมนุษย์ เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความรักความผูกพันในทุกๆ ด้านแห่งชีวิต โดยมีพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้มีหลายสาเหตุและหลากหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความห่างเหินแตกแยกขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพ่อแม่ลูก หรือระหว่างพี่น้อง และบรรดาเครือญาติ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา จนเกิดเป็นครอบครัวเชิงเดี่ยวมากขึ้น จนในหลายๆ คน หลายๆ ชีวิตได้แยกตัวออกไปจากครอบครัวเพื่อดำเนินชีวิตโดยลำพัง ข้าแต่พระเจ้า…

Continue reading