“มาอธิษฐานทูลขอสันติสุขจากพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” ยอห์น 20:29 ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ผู้คนจำนวนมากต่างก็พยายามแสวงหาความสุขในชีวิต เพราะในปัจจุบันนี้สภาพชีวิตของผู้คนตกอยู่ในสภาวะแห่งความสับสนวุ่นวายไร้ที่พึ่งพิง ต่างคนต่างดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด ต้องทำงานหนัก ต้องต่อสู้กับแรงกดดันทั้งฝ่ายร่างกายคือปากท้องและความเป็นอยู่ จนกระทบมาสู่ความกดดันในฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณจนไม่สามารถมีความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้ ข้าแต่พระเจ้า ความสุขแท้นั้นมีในพระองค์เท่านั้น และพระองค์ทรงพร้อมประทานให้แก่ทุกคนที่แสวงหาและเชื่อวางใจในพระองค์ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงประทานสันติสุขแท้นี้ให้แก่พี่น้องของข้าพระองค์และข้าพระองค์ด้วยเถิด ที่ข้าพระองค์จะพบได้ในพระองค์เมื่อคนเหล่านั้นและข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงจูงเราเดินไปในทุกๆ วันกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า…พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้าน เมื่อได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้น และวางพระหัตถ์บนเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสถามว่า “เจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่” มาระโก 8:23 ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงนำประชากรของพระองค์เสมอ พระองค์เจ้าข้า การดำเนินชีวิตในโลกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย เพราะในแต่ละวันข้าพระองค์ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ มากมายทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี เผชิญสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตวิญญาณ เผชิญกับศัตรูผู้จ้องทำลายหมายปองเอาชีวิตของข้าพระองค์ และบางครั้งข้าพระองค์ก็สับสนจนไม่แน่ใจว่าจะเดินต่อไปอย่างไรได้ ข้าพระองค์เป็นเหมือนคนที่มืดบอดมองไม่เห็นว่าทางที่ถูกต้องและปลอดภัยคือทางใด พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดทรงนำทรงจูงข้าพระองค์ให้ดำเนินไปในทางของพระองค์และขอพระองค์ทรงเปิดตาของข้าพระองค์ทั้งตาฝ่ายกายและตาฝ่ายจิตวิญญาณได้มองเห็นอย่างชัดเจนด้วยเถิดว่าทางของพระองค์นั้นคือทางใด ข้าพระองค์กราบทูลและทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าประทานสันติสุขแก่เราเมื่อเราเชื่อในพระองค์กันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า…พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” ยอห์น 20:29 ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือจิตใจของทุกคน เพราะพระองค์ทรงหยั่งรู้จิตใจภายใน ไม่มีสักสิ่งเดียวซ่อนไปจากพระพักตร์ของพระองค์ได้ พระองค์เจ้าข้า ในโลกนี้พยายามสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็น หากไม่เห็นด้วยตาก็จะไม่เชื่อและไม่กระทำตาม พระองค์เจ้าข้า แท้จริงทุกคนนั้นมีข้อจำกัดในการมองเห็น มีข้อจำกัดในการฟัง เพราะไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นและรับฟังทุกสิ่งในโลกใบนี้ได้ด้วยตาและหูที่มีอยู่ได้ทั้งหมด พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงเปิดตาใจของข้าพระองค์ที่จะเชื่อในพระองค์แม้บางสิ่งที่ตาของข้าพระองค์ไม่สามารถมองเห็นได้ ขอให้จิตใจของข้าพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์ อันเป็นความแน่ใจในสิ่งที่ข้าพระองค์หวังไว้ และเป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง และขอพระองค์ให้ความเชื่อเช่นนี้ของข้าพระองค์ได้รับความสุขและมีสันติสุขภายในจิตใจของข้าพระองค์ตามที่พระองค์ทรงประทานให้ตลอดไป ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้านำทางเราทุกๆวันกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า… ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา สุภาษิต 16:9 สาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุด พระเจ้าแห่งวันเวลา พระเจ้าผู้ทรงครอบครอง พระองค์เจ้าข้าในทุกๆวันข้าพระองค์มีหน้าที่การงานและสิ่งที่ต้องกระทำมากมายเหลือเกิน จนในบางครั้งบางเวลาข้าพระองค์ก็สับสนจนไม่ทราบว่าจะต้องกระทำการงานใดก่อนหลัง หรือสิ่งใดที่ควรกระทำสิ่งใดไม่ควรกระทำ และในหลายๆสิ่งที่ข้าพระองค์ดำเนินการกระทำลงไปนั้นอาจเป็นสิ่งที่ถูกใจข้าพระองค์แต่กลับไม่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ข้าพระองค์ได้เข้ามาเพื่อทูลขอการทรงนำวิถีของข้าพระองค์ในทุกๆวันด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์และเป็นที่พอพระทัยพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์การบทูลและทูลขอต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

มาอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความยำเกรงพระองค์กันเถิด

พระวจนะสอนเราว่า พวกเรารู้ว่าพระเจ้ามิได้ฟังคนบาป แต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้า และกระทำตามพระทัยพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้น – ยอห์น 9:31 ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์เกรียงไกรสูงสุด ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเพียงหนึ่งในการทรงสร้างของพระองค์ แต่ด้วยพระคุณความรักที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างและประทานชีวิตให้ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นของพระองค์ อยู่ใต้สิทธิอำนาจทั้งสิ้นของพระองค์ และโดยความบาปทั้งบาปกำเนิดบาปละเมิดของข้าพระองค์ ทำให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ถึงพระองค์ พระองค์ไม่ทรงฟัง ข้าแต่พระเจ้าแต่ด้วยพระคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ทรงมีนั้น พระองค์ทรงพระเมตตาแก่ผู้ที่เข้ามาร้องทูลต่อพระองค์ด้วยใจยำเกรง ด้วยความเคารพรัก ด้วยซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณ และด้วยการเชื่อฟังพระดำรัสตรัสสั่ง ตรัสสอนและแนะนำ พระองค์จะทรงฟังผู้นั้น สรรเสริญพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าของข้าพระองค์ ในเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาทูลขอต่อพระองค์ด้วยจิตใจถ่อมที่ยกย่องพระองค์เป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของข้าพระองค์เพียงผู้เดียว ขอพระองค์ทรงสดับรับฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ที่ร้องดังออกมาจากจิตใจภายในของข้าพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์กราบทูลและทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า…

Continue reading