“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราให้สามารถดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติได้อย่างถูกต้องกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า เราทั้งหลายรู้อยู่ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูก 1 ทิโมธี 1:8 ข้าแต่พระเจ้า ธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูก เพราะธรรมบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์เป็นกฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ เป็นคำสั่ง ก็เพื่อความปลอดภัย เพื่อความสุขความเจริญแก่ชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์เจ้าข้า โดยกำลังและความสามารถของข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์ล้มเหลวไม่สามารถดำเนินและใช้ธรรมบัญญัติได้อย่างถูกต้องทั้งหมด แม้ข้าพระองค์จะทราบว่าหากปฏิบัติได้นั้นดี ข้าแต่พระเจ้า มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงช่วยได้ ข้าพระองค์จึงเข้ามาขอการทรงนำ ทรงสอน และทรงช่วยให้ข้าพระองค์สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์ได้ด้วยเถิด เพื่อชีวิตของข้าพระองค์จะเป็นที่ถวายเกียรติและเป็นที่พอพระทัยพระองค์ต่อไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอให้ชีวิตเราได้อยู่ในร่มพระคุณพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า… โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเรา {หรือ ให้เรา} ชื่นชมยินดีในความไว้วางใจ ว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า โรม 5:2 ข้าแต่พระเจ้า ในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่ปลอดภัยที่สุด และไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้นภัยได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากมนุษย์ด้วยกัน จากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษ จากโรคภัยนานาชนิด จากภัยสงคราม และปลอดภัยจากผีมารซาตาน พระองค์เจ้าข้า มีพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำและประทานความปลอดภัยแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด ทรงเป็นป้อมปราการและเป็นกำบังที่เข้มแข็งปลอดภัยที่สุด ในเวลานี้ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำชีวิตของข้าพระองค์ให้เข้าไปอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ตามความเชื่อและไว้วางใจที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ด้วยเถิด ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเป็นป้อมป้องกันภัยแก่คนชอบธรรมด้วยกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า… พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย สุภาษิต 18:10 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระผู้ทรงชอบธรรมและเที่ยงธรรม ในเวลานี้เป็นเวลาที่คนชอบธรรมในหลายแห่งได้ถูกต่อต้าน ถูกใส่ร้าย ถูกโจมตี และถูกทำร้ายหมายเอาชีวิต โดยที่ไม่มีผู้ใดช่วยได้ เพราะคนรอบข้างที่พบเห็นต่างก็เฉยเมยและทำเป็นมองไม่เห็น เนื่องด้วยความกลัวว่าชีวิตของตนจะได้รับผลกระทบและได้รับอันตรายไปด้วย พระองค์เจ้าข้า มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ช่วยได้ ขอพระองค์ทรงโปรดเป็นป้อมปราการแก่ผู้ชอบธรรมเหล่านั้นด้วยเถิด เพราะพระองค์เองทรงเป็นป้อมที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุด มั่นคงดำรงอยู่เป็นนิตย์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเข้ามาเพื่อกราบทูลและทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกำลังใหม่แก่เราในทุกๆ วันกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า… ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ฟิลิปปี 4:13 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังและเรี่ยวแรงของทุกๆ คน ในทุกๆ วันขอข้าพระองค์ทั้งหลายจำเป็นต้องใช้กำลังกาย กำลังในการดำเนินชีวิต ในการประกอบสัมมาอาชีพการงาน ทำให้ทุกๆ วันของข้าพระองค์ทั้งหลายลดน้อยถอยลง บางวันถึงกับหมดเรี่ยวแรงและไม่มีกำลังที่จะดำเนินต่อ ข้าแต่พระเจ้า มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถเสริมกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ และด้วยกำลังที่มาจากพระองค์เช่นกันที่กระทำให้ข้าพระองค์สามารถที่จะเผชิญกับทุกสิ่งได้ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดเสริมกำลังใหม่แก่ข้าพระองค์ในทุกๆ วันด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะเผชิญทุกสิ่งโดยกำลังและโดยพระนามของพระองค์ได้ ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานมอบชีวิตของเราไว้ภายใต้การปกครองของพระเจ้าตลอดปีนี้กันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจ้า ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล มีคาห์ 5:2 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการช่วยกู้ให้รอดที่มาจากพระองค์ผ่านทางพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ขอบพระคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงไถ่บาปผิดของเราตามพระสัญญาของพระเจ้าพระบิดา พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามาเพื่อขอบพระคุณพระองค์และเข้ามาเพื่อทูลขอต่อพระองค์เพื่อที่จะมอบชีวิตของข้าพระองค์ ไว้ภายใต้การปกครองและการทรงนำที่มาจากพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดปี 2023 นี้ ตามพระสัญญาของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เป็นอิสราเอลหรือประชากรของพระองค์โดยความเชื่อที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ด้วยเถิด ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading