“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราดุจเลี้ยงแกะกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน สดุดี 23:1 ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์เสมอมา พระองค์จะไม่ทรงให้ประชากรของพระองค์ที่ฟังเสียงของพระองค์และเดินตามการทรงนำของพระองค์ขัดสน ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่วางใจในพระองค์ได้อิ่มบริบูรณ์ ขอพระองค์ทรงประทานความสงบสุขในฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกาย ขอพระองค์ทรงฟื้นฟูร่างกายจิตใจจิตวิญญาณที่จะมีกำลังขึ้นในพระองค์เพื่อการติดตาม ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายพ้นจากความขัดสน ขอพระองค์ทรงประทานสิ่งของที่พอเพียงต่อการดำรงชีพแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในทุกๆ วันด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานทูลขอให้ชีวิตเราเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอย เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย ฮีบรู 10:38 สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรม ขอบพระคุณความชอบธรรมของพระองค์ที่ทรงค้ำจุนชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในพระองค์ โดยความชอบธรรมของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ได้ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้โลกได้ละทิ้งความชอบธรรมของพระองค์หันไปกระทำตามใจปรารถนาของตนเอง เพียงเพราะคิดว่าเป็นทางที่มั่นคงและปลอดภัย ซึ่งแท้จริงแล้วชีวิตที่ขาดพระองค์สุดท้ายก็ไม่เหลือสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดช่วยได้เมื่อวันเวลาของพระองค์มาถึง ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด ขออย่าให้ข้าพระองค์ออกไปจากความเชื่อและความไว้วางใจในพระองค์ ขอพระองค์ทรงผูกพันและประทานความชอบธรรมแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์เสมอไป ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอความสุขแท้จากพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย ยอห์น 14:27 สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานสันติสุขในใจแก่ทุกคนที่วางใจในพระองค์เสมอ พระองค์เจ้าข้า ในเวลานี้ผู้คนมากมายกำลังเผชิญกับความทุกข์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ และทางจิตวิญญาณ พวกเขาเหล่านั้นพยายามและดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข แต่สิ่งที่ได้รับนั้นเป็นเพียงความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น ไม่กี่วันก็ต้องเผชิญกับความทุกข์เช่นเดิม ข้าแต่พระเจ้า แต่ในพระองค์มีความสุขแท้และเป็นสันติสุขที่นิรันดร์ที่ไม่มีผู้ใดมาแย่งชิงเอาไปได้ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในความสุขแท้และสุขนิรันดร์ของพระองค์ตลอดไปด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าประทานคำปรึกษาแก่เรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์ และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศ สดุดี73:24 ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงกอปรด้วยพระปัญญาสูงสุด ไม่มีสิ่งใดยากเกินความเข้าใจของพระองค์ เพราะทุกสิ่งเป็นขึ้นและเป็นมาจากพระองค์ ไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นไปจากพระเนตรของพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงหยั่งรู้ในสรรพสิ่งทั้งปวง ข้าแต่พระเจ้า ด้วยปัญญาของข้าพระองค์มีแต่น้อยและยังมีความเขลาในหลายสิ่งหลายอย่าง จึงเป็นเหตุให้ข้าพระองค์เดินหลงทางกระทำความผิดและพลาดในการดำเนินชีวิตได้เสมอ ข้าแต่พระเจ้า มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงช่วยได้ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเข้าใจและปัญญาจากพระองค์แก่ข้าพระองค์ในการดำเนินชีวิตทุกๆ วันด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะไม่เดินหลงทางไปจากทางของพระองค์ และเพื่อข้าพระองค์จะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นที่พอพระทัยพระองค์ต่อไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานมอบทุกสิ่งในเราไว้กับพระเจ้าด้วยกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร 1 เปโตร 5:6 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและเป็นเจ้าของชีวิตที่แท้จริงของสรรพสิ่งทั้งปวง ชีวิตของข้าพระองค์เป็นมาโดยพระองค์และเป็นของพระองค์ ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงดูแลเสมอ พระองค์ทรงพร้อมรับผิดชอบชีวิตของทุกคน พระองค์ทรงยอมรับเอาความผิดบาปของทุกคนให้ตกกับพระองค์แต่ผู้เดียว เนื่องจากพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตและจิตวิญญาณของเรา และผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์พระองค์ทรงพร้อมดูแลผู้นั้นเสมอ ในเวลานี้ข้าพระองค์ขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของข้าพระองค์ไว้ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเป็นผู้นำและเป็นเจ้าของทั้งสิ้น ข้าพระองค์กราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading