“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องดูแลสุขภาพของเราจากมลพิษที่มีอยู่ในเวลานี้กันเถิด”

พระวจนะบอกเราว่า เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนก และจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น – สดุดี 91:3 ้าแต่พระเจ้าที่รัก ในเวลานี้สภาพอากาศที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่กำลังเผชิญกับความเลวร้าย ที่โลกเผชิญกับภัยพิบัติและโรคร้ายนานาชนิด อันเนื่องมาจากการกระทำด้วยมือของมนุษย์ พระองค์เจ้าข้า สำหรับประเทศไทยที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ในเวลานี้ก็กำลังเผชิญกับภัยร้อนและความแห้งแล้ง อีกทั้งยังมีสภาพอากาศที่เป็นมลพิษที่มีมากเกินมาตราฐานของการดำเนินชีวิตตามแบบปกติ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องคุ้มครองดูแลและป้องกันภัยร้ายเหล่านี้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กๆ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงชะล้างมลพิษเหล่านี้ให้เบาบางหายไปด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติต่อไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราในการสำรวจและใคร่ครวญถึงสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันนี้ด้วยกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู – ฟิลิปปี 4:8 ข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุด เมื่อคิดถึงชีวิตของผู้คนในโลกนี้ ผู้คนจำนวนมากมักจะให้ความสำคัญและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเงินร่ำรวยเงินทอง คนเหล่านี้จะถูกยกขึ้นมาเป็นต้นแบบ เป็นไอดอล เพื่อจะเลียนแบบและกระทำตาม โดยไม่ได้สนใจในความจริงที่อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องดีงามตามคุณธรรมความดีหรือไม่ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดนำและทรงประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด ที่ข้าพระองค์จะสามารถสำรวจและพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมและเป็นกระแสสังคมนิยมอยู่ในเวลานี้ว่า เป็นสิ่งที่ข้าพระองค์สมควรที่จะดำเนินตามแบบนั้นด้วยหรือไม่ด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะทราบได้ว่าสิ่งดี สิ่งใดยอมเยี่ยม และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยพระองค์ต่อไป…

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาจิตใจของผู้ชอกช้ำกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า พระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ และทรงพันผูกบาดแผลของเขา สดุดี 147:3 สาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุด ในสภาวะปัจจุบันนี้ ผู้คนมากมายตกอยู่ในสภาพแห่งความสิ้นหวังและหมดกำลังใจ อีกทั้งที่เลวร้ายกว่านั้นมีผู้ถูกทำร้ายจิตใจเป็นจำนวนไม่น้อยที่ได้รับบาดแผลที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ จนเป็นรากแห่งความขมขื่นภายในชีวิต อันเกิดจากการถูกกระทำของสังคม ของผู้มีอิทธิพล และจากคนอธรรมที่มีอยู่ในทุกหนแห่งบนโลกใบนี้ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเมตตาระลึกถึงพี่น้องเหล่านี้โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ที่กำลังเผชิญกับความชอกช้ำระกำใจ จากการถูกข่มเหงด้วยความอยุติธรรม ขอพระองค์ทรงรักษาและพันผูกบาดแผลของเขาให้หายดีกลับมามีชีวิตที่มีความหวังใจ มีกำลังใจและมีจิตใจใหม่ในพระองค์ด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงนำเขาให้มารู้จักกับพระองค์ผู้เป็นแพทย์แห่งการดูแลรักษาทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเป็นการส่วนตัวด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงขจัดจิตใจที่ยังโกรธอยู่ของเราออกไปกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่ เอเฟซัส 4:26 ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงอภัยเสมอ พระองค์ไม่ทรงถือโทษโกรธอย่างยาวนาน สำหรับผู้ที่เข้ามาหาพระองค์แล้วยอมสารภาพต่อพระองค์ในความไม่ถูกต้อง ยอมรับผิดในความผิด ในความบาป แล้วยอมให้พระองค์ทรงชำระความผิดบาปให้ ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้าพระองค์ไม่เก็บความโกรธไว้ในจิตใจ ขอพระองค์ทรงสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนรู้ที่จะยกโทษและให้อภัยแก่ผู้อื่น เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงอภัยแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงนำความโกรธออกไปจากชีวิตและจิตใจของข้าพระองค์ ขอการชำระและสร้างใจใหม่เป็นใจแห่งความรักและการให้อภัยตามแบบของพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานระลึกถึงพี่น้องที่ถูกจำจองด้วยกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า จงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจำจองอยู่ เหมือนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายก็ถูกจำจองอยู่กับเขาด้วย ฮีบรู 13:3 สรรเสริญ สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตและอิสรภาพแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงให้เสรีภาพในการดำรงชีวิต ในการดำเนินชีวิต ในการเลือกที่จะประกอบสัมมาอาชีพ ให้อิสระในการกิน ในการอยู่ และในการเดินทาง พระองค์ทรงปรารถนาเพียงให้เราดำเนินทุกอย่างโดยมีพระองค์เป็นผู้นำ เป็นผู้ชี้ทาง เป็นผู้ดูแล เป็นผู้อารักขา และอวยพระพร เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีสันติสุขในชีวิตของตนเอง ขอบพระคุณพระองค์ ถึงกระนั้นพระองค์ยังคงทรงสอนให้ข้าพระองค์ได้ระลึกถึงพี่น้องที่ขาดสันติสุข ไม่มีอิสระในพระองค์โดยเฉพาะพี่น้องที่ถูกจองจำด้วย ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาระลึกถึงพี่น้องที่ถูกจองจำ ขาดอิสระภาพในชีวิต อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตอันนำมาสู่การขาดอิสระภาพ ขอพระองค์ทรงนำชีวิตจิตใจพี่น้องเหล่าที่จะมีความอดทนและกลับใจใหม่ ตั้งใจใหม่ เป็นคนใหม่ ดำเนินชีวิตแบบใหม่ในทางที่ดีและถูกต้อง…

Continue reading