ธรรมชีวิตประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2021 “โดยน้ำและพระโลหิต”

1 ยอห์น 5:1, 4-8 – ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้า และผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด ผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย… เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก ใครเล่าชนะโลก ไม่ใช่คนอื่น คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง นี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำสิ่งเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง มีพยานอยู่สามประการด้วยกัน คือพระวิญญาณ น้ำ และพระโลหิต และพยานทั้งสามนี้สอดคล้องกัน นี่เป็นข้อพระคำที่แปลก “นี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิต” มาโดยน้ำและพระโลหิตหมายความว่าอะไร ฟังดูลึกลับและออกจะน่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้มีความสำคัญ ยอห์นกล่าวว่าน้ำและพระโลหิตเป็นพยานร่วมกันกับพระวิญญาณ ทั้งสามเป็นพยานถึงความจริงเดียวกัน แล้วความจริงนั้นคืออะไร คือพระเยซูคริสต์เสด็จมา พระองค์คือพระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เรารู้และเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในใจของเรา พระองค์ทรงประทานความเชื่อในพระเยซูแก่เรา เราเข้าใจในเรื่องนั้น แล้วน้ำล่ะ ทรงมาโดยน้ำหมายถึงอะไร เราอาจค้นหาได้จาก ยอห์น 3:5ข-6 เมื่อพระเยซูทรงบอกนิโคเดมัสว่า “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” น้ำในที่นี้หมายถึงการเกิดฝ่ายร่างกาย และใครที่เคยให้กำเนิดบุตรคงรู้ว่ามีน้ำจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการให้กำเนิด ทารกเข้ามาในโลกนี้ด้วยน้ำ และทารกได้รับการห่อหุ้มด้วยน้ำเมื่ออยู่ในครรภ์ของแม่ พระเยซูทรงมาโดยน้ำวิธีนี้หรือไม่ ใช่ซิ พระองค์ประสูติจากแม่ที่เป็นมนุษย์ชื่อนางมารีย์และทรงเหมือนบุตรของคนทั่วไป […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2021 “ไม่ใช่พลเมืองชั้นสอง”

กิจการ 10:34-36a, 39b-47 – ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่า พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด แต่คนใดๆ ในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์ และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ เรื่องที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอล คือทรงประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์… พระองค์นั้นเขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้ ในวันที่สาม พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนม์และทรงให้ปรากฏ มิใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทั่วไป แต่ทรงปรากฏแก่เราพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อน คือทรงปรากฏแก่พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงสั่งให้เราทั้งหลายประกาศแก่คนทั้งปวง และเป็นพยานว่า พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า ทุกๆ คนที่เชื่อถือในพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์” เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้น ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุหนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้า คือที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า “ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้” นับเป็นเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้าเป็นคนผิวขาวคนแรกๆ ที่เด็กชาวเวียดนามในคริสตจักรของเราเคยเห็น เมื่อเด็กเหล่านั้นเห็นหน้าข้าพเจ้า ปฏิกิริยาของเขาก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมทุกครั้งไป ตอนแรก เขาจะทำหน้าเบะหน้าย่นเหมือนกำลังจะร้องไห้ จากนั้นเขาจะยื่นมือออกมาจับที่จมูกที่โด่งมากของข้าพเจ้าและเขาจะดึงจมูกของข้าพเจ้า พวกเราทุกคนหัวเราะ แต่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะคุณกำลังอยู่ในท่ามกลางผู้คนที่แตกต่างจากคุณ คนเหล่านั้นจะทำอะไรกับคุณ คนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือคนร้าย คุณไว้ใจเขาได้หรือเปล่า คนเหล่านั้นเป็นคนจริงๆ หรือเปล่า เปโตรเจอปัญหานี้เช่นกัน (แต่เป็นปัญหาแบบผู้ใหญ่) เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งท่านไปเยี่ยมโครเนลิอัสผู้เป็นทหารโรมและครัวเรือนของเขา […]

ฟังเพลงคริสเตียนฟังต่อเนื่อง : อัลบั้ม Sweet Gospel ชุดที่ 1

มาแล้ว! มาฟังเพลงแห่งกำลังใจในอัลบั้ม Sweet Gospel ชุดที่ 1 ให้เรามาเติมพลังกายใจของเราด้วยเพลงเหล่านี้ เพื่อเราจะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าด้วยพลังความรักขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยกัน คลิกเพื่อรับฟังได้เลย ฟังแล้ว!! อย่าลืมกด Like กด Love และกด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง Comments comments

“หนังสือไม้กางเขนและสร้อยกางเขน จะนำท่านไปสู่ความจริง”

ช่วงเวลาแห่งการระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ เป็นเวลาที่มีคุณค่า มีความหมาย มีความหวัง และมีชัยชนะได้โดยพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา หนังสือไม้กางเขนและสร้อยกางเขน จะนำท่านไปสู่ความจริงนี้ เรายินดีมอบแด่ทุกท่านในช่วงเทศกาลแห่งการระลึกถึงการทนทุกข์นี้ Comments comments

“หนึ่งปาก..แต่สองหู” (กรุณาคลิ๊กอ่านที่หัวเรื่อง)

เคยคิดบ้างไหมคับว่า ทำไมคนเราถึงต้องมี “  หนึ่งปากแต่สองหู ” แสดงว่าพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างมีพระประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับการใช้อวัยวะทั้งสองดังกล่าวนี้ เพราะอวัยวะทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเรานั้น ล้วนแต่มีหน้าที่ทำงานประสานกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองทั้งสิน Comments comments

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา