ธรรมชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการแว่นตา #3
โครงการแว่นตา #2
โครงการแว่นตา #1

ฟังเพลงคริสเตียน

อ่านหนังสือออนไลน์

มุมอธิษฐาน

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราดุจเลี้ยงแกะกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน สดุดี 23:1 ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์เสมอมา พระองค์จะไม่ทรงให้ประชากรของพระองค์ที่ฟังเสียงของพระองค์และเดินตามการทรงนำของพระองค์ขัดสน ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่วางใจในพระองค์ได้อิ่มบริบูรณ์ ขอพระองค์ทรงประทานความสงบสุขในฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกาย ขอพระองค์ทรงฟื้นฟูร่างกายจิตใจจิตวิญญาณที่จะมีกำลังขึ้นในพระองค์เพื่อการติดตาม ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายพ้นจากความขัดสน ขอพระองค์ทรงประทานสิ่งของที่พอเพียงต่อการดำรงชีพแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในทุกๆ วันด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

Continue reading

มุมของแจก

“มาอธิษฐานตอบรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าด้วยปากและด้วยใจของเรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด โรม 10:9 ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงชำระล้างความผิดบาปของข้าพระองค์ได้ มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำการอภัยโทษมาถึงข้าพระองค์ได้ มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำการคืนดีของข้าพระองค์กลับไปสู่พระเจ้าพระบิดา มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระเจ้าแก่ข้าพระองค์ได้ และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ชีวิตนิรันดร์บนแผ่นดินของพระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาเพื่อถ่อมกายใจลงต่อหน้าพระองค์เพื่อยกย่องนมัสการพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เดียวในชีวิตจิตใจของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระองค์ และขอพระองค์ทรงนำและเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เสมอไป ข้าพระองค์รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจในพระองค์ อาเมน

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโหมดสีเทา