ธรรมชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการแว่นตา #3
โครงการแว่นตา #2
โครงการแว่นตา #1

ฟังเพลงคริสเตียน

อ่านหนังสือออนไลน์

มุมอธิษฐาน

มาอธิษฐานทูลขอการเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเราจากพระเจ้ากันเถิด

พระวจนะสอนเราว่า แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ มัทธิว 6:33 ข้าแต่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของทุกๆ สิ่งในโลกนี้ แม้กระทั่งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและเป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทั้งสิ้น พระองค์เจ้าข้า ในเวลานี้ข้าพระองค์ได้เข้ามาเพื่อทูลขอการประทานและเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งในฝ่ายเนื้อหนังและในฝ่ายจิตวิญญาณ พระองค์เจ้าข้า ในเวลาที่ข้าพระองค์ขัดสน

Continue reading

มุมของแจก

“มาอธิษฐานตอบรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าด้วยปากและด้วยใจของเรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด โรม 10:9 ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงชำระล้างความผิดบาปของข้าพระองค์ได้ มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำการอภัยโทษมาถึงข้าพระองค์ได้ มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำการคืนดีของข้าพระองค์กลับไปสู่พระเจ้าพระบิดา มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระเจ้าแก่ข้าพระองค์ได้ และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ชีวิตนิรันดร์บนแผ่นดินของพระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาเพื่อถ่อมกายใจลงต่อหน้าพระองค์เพื่อยกย่องนมัสการพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เดียวในชีวิตจิตใจของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระองค์ และขอพระองค์ทรงนำและเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เสมอไป ข้าพระองค์รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจในพระองค์ อาเมน

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโหมดสีเทา