สนับสนุนองค์การฯ

Ban Don Tan Sian9

พระคริสต์ตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต
ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก” (ยอห์น 11:25)

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์
เราจะทำอย่างไรเพื่อให้พระกิตติคุณของพระองค์
ไปถึงพี่น้องชาวไทยหลายล้านคนที่ไม่รู้จักพระองค์นั้น

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสามารถทำหน้าที่แทนท่าน
เพื่อนำพระคริสต์สู่ปวงชน และนำปวงชนสู่คริสตจักร

ท่านสามารถมีส่วนสนับสนุนการถวายทรัพย์ผ่านทางพันธกิจที่องค์การดำเนินอยู่

account

Comments are closed.