ความเป็นมา

  lu

ความเป็นมา
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง (Journey Into Light – Lutheran Hour Ministries-Thailand) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจนานาชาติของหน่วยงาน Lutheran Hour Ministries, St. Louis in USA ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าให้เริ่มพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐแก่พี่น้องชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 จดทะเบียนภายใต้สังกัดองค์การสหกิจคริสเตียน แห่งประเทศไทย โดยยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมมาระโก 16:15 ว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”

นโยบายในการปฏิบัติพันธกิจ
พันธกิจหลักคือ นำพระคริสต์สู่ปวงชน และนำปวงชนสู่คริสตจักร โดยการใช้สื่อสารมวลชนประกาศพระกิตติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์แก่ปวงชนชาวไทย โดยอาศัยพระวจนะ และการทรงนำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำผู้เชื่อไปสู่คริสตจักรท้องถิ่น

pic02

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระคริสต์แก่ชาวไทย โดยอาศัยการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. เพื่อร่วมมือและสนับสนุนคริสตจักร ศิษยาภิบาล และมิชชันนารี ในการประกาศพระกิตติคุณ
3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ โดยยึดหลักคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์

พันธกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
รายการวิทยุ อินเตอร์เน็ท ข้อความหนุนใจผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การประกาศในโรงเรียน การประกาศในโอกาสพิเศษ เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไปสู่ปวงชนชาวไทย และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ EQUIPPING THE SAINTS ซึ่งเป็นการร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการหนุนใจแก่พี่น้องสมาชิกในคริสตจักรในด้านการประกาศและติดตามผล อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือรับใช้ แบ่งปันพระคริสต์สู่เพื่อนบ้าน ต้อนรับเพื่อนบ้านสู่คริสตจักร และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการร่วมรับใช้พระเจ้าต่อไป

ผลิตสื่อเพื่อประกาศพระคริสต์
บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ วีซีดีอนิเมชั่น ซีดีเพลง สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประกาศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการแก่ผู้สนใจที่จะเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และช่วยสร้างพื้นฐานความเชื่อและการดำเนินชีวิตของคริสเตียน

การร่วมภารกิจเพื่อสังคมและประเทศชาติ
นอกจากดำเนินพันธกิจโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างเองแล้ว องค์การฯยังร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล/เอกชนและหน่วยงานคริสเตียนและคริสตจักร ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อสังคมและประเทศชาติด้วย โดยใช้หลักการสำแดงความรักไปสู่เพื่อนมนุษย์ผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาจิตใจในโครงการต่างๆ

ร้านหนังสือคริสเตียนตรัยเอกา (Triaega Christian Bookstore)
– จำหน่ายพระคัมภีร์ วรรณกรรมคริสเตียนเพื่อการประกาศและการหนุนใจ
– วีซีดีอนิเมชั่นสำหรับคุณหนู ซีดีเพลงแห่งพระพรและกำลังใจ
– ของที่ระลึกและของขวัญตามเทศกาล
“ปัญญานั้นดีเลิศและคงอยู่นิรันดร์กาลฉันใด พระวจนะของพระเจ้ายิ่งดำรงอยู่และทรงคุณค่ากว่าฉันนั้น”

JIL STUDIO
ห้องบันทึกเสียงคริสเตียน ให้บริการด้านการผลิตรายการวิทยุ ผลิตสปอตโฆษณา และงานสร้างสรรค์ด้านเสียง โดยเปิดบริการแก่ หน่วยงาน สถาบัน องค์การ คริสตจักร และบุคคลทั่วไป ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยในราคาย่อมเยา เพื่อช่วยส่งเสริมงานการประกาศข่าวประเสริฐ และงานสร้างสรรค์คุณภาพอื่นๆ

กลุ่มเป้าหมายเพื่อพันธกิจ
พี่น้องชาวไทยที่ยังไม่เชื่อพระคริสต์ คริสเตียนที่หลงหาย และคริสเตียนทุกเพศทุกวัย

 

JIL Staff1

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา