ความเป็นมา

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง (Journey Into Light – Lutheran Hour Ministries-Thailand) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจนานาชาติของหน่วยงาน Lutheran Hour Ministries, St. Louis in USA ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าให้เริ่มพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐแก่พี่น้องชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 จดทะเบียนภายใต้สังกัดองค์การสหกิจคริสเตียน แห่งประเทศไทย โดยยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมมาระโก 16:15 ว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”
นโยบายในการปฏิบัติพันธกิจ
พันธกิจหลักคือ นำพระคริสต์สู่ปวงชน และนำปวงชนสู่คริสตจักร โดยการใช้สื่อสารมวลชนประกาศพระกิตติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์แก่ปวงชนชาวไทย โดยอาศัยพระวจนะ และการทรงนำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำผู้เชื่อไปสู่คริสตจักรท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระคริสต์แก่ชาวไทย โดยอาศัยการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. เพื่อร่วมมือและสนับสนุนคริสตจักร ศิษยาภิบาล และมิชชันนารี ในการประกาศพระกิตติคุณ
3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ โดยยึดหลักคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์

พันธกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
รายการวิทยุ อินเตอร์เน็ท ข้อความหนุนใจผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การประกาศในโรงเรียน การประกาศในโอกาสพิเศษ เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไปสู่ปวงชนชาวไทย และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ EQUIPPING THE SAINTS ซึ่งเป็นการร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการหนุนใจแก่พี่น้องสมาชิกในคริสตจักรในด้านการประกาศและติดตามผล อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือรับใช้ แบ่งปันพระคริสต์สู่เพื่อนบ้าน ต้อนรับเพื่อนบ้านสู่คริสตจักร และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการร่วมรับใช้พระเจ้าต่อไป

ผลิตสื่อเพื่อประกาศพระคริสต์
บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ วีซีดีอนิเมชั่น ซีดีเพลง สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประกาศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการแก่ผู้สนใจที่จะเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และช่วยสร้างพื้นฐานความเชื่อและการดำเนินชีวิตของคริสเตียน

การร่วมภารกิจเพื่อสังคมและประเทศชาติ
นอกจากดำเนินพันธกิจโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างเองแล้ว องค์การฯยังร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล/เอกชนและหน่วยงานคริสเตียนและคริสตจักร ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อสังคมและประเทศชาติด้วย โดยใช้หลักการสำแดงความรักไปสู่เพื่อนมนุษย์ผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาจิตใจในโครงการต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายเพื่อพันธกิจ
พี่น้องชาวไทยที่ยังไม่เชื่อพระคริสต์ คริสเตียนที่หลงหาย และคริสเตียนทุกเพศทุกวัย

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
Journey Into Light
Lutheran Hour Ministries-Thailand
เลขที่ 29/186 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 02-982-5274, 02-982-5315 โทรสาร 02-573-8933
E-mail:lhmthailand@gmail.com Website: http://www.jilthailand.org
Face book: LHM Thailand ก้าวไปสู่ความสว่าง LHM Thailand On the Air

Comments are closed.