มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานความเพียรในการรอคอยแก่เรากันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู – ยากอบ 5:7 สรรเสริญโมทนาพระคุณพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความอดทนนาน โดยเฉพาะความอดทนนานต่อความผิดและความบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงรอคอยการกลับใจ การสารภาพบาป การยอมรับความช่วยเหลือ และการอวยพระพรจากพระองค์ทุกวันเวลาที่ผ่านมาและผ่านไป พระองค์มิทรงเบื่อหน่ายการรอคอยการกลับไปหาพระองค์ของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้เช่นกันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างในชีวิต รอคอยพระคุณพระพรของพระองค์ที่จะมาถึงชีวิต พระองค์เจ้าข้า ในระหว่างที่ข้าพระองค์รอคอยอยู่นั้นขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานความอดทนและประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเพียรรอคอยได้จนถึงวันเวลาของพระองค์ที่จะทรงเทพระพรลงมายังชีวิตได้ด้วยเถิด ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้ล้มลง หยุดลง หรือล้มเลิก แต่จะมีกำลังในการรอคอยพระองค์ด้วยความเพียร ด้วยความหวังใจ และด้วยความอดทนจนถึงวันแห่งพระพร ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องดูแลสุขภาพของเราจากโรคภัยในฤดูร้อนกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน – สดุดี 91:7 ข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุด พระเจ้าผู้ทรงปกป้องคุ้มภัยแก่ประชากรของพระองค์เสมอ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระองค์ที่ทรงมีต่อผู้ที่เข้าอาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และต่อผู้ร้องทูลพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองและช่วยกู้เขาจากโรคภัยอันร้ายแรง พระองค์จะทรงปกป้องเขาไว้ด้วยปีกของพระองค์ เพราะความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง ขอบพระคุณพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพระองค์ทั้งหลายที่เข้ามาพึ่งอาศัยในพระองค์ให้พ้นจากโรคภัยที่เกิดขึ้นและมากับฤดูร้อนในปีนี้ ที่มีความร้อนที่มากขึ้นและรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนเป็นจำนวนมาก พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ร้องทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องเราให้พ้นจากการล่อลวงกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามภูตผีปิศาจของจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์ – โคโลสี 2:8 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงเป็นความจริงทั้งสิ้น ในพระองค์ไม่มีการหลอกลวงหรือล่อลวงใดๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงตรัสสั่งสอนและทุกอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายล้วนเป็นความดีงามและเป็นความจริงตามนั้นทุกประการ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ได้มีข้อเสนอต่างๆ นานาโดยสัญญาว่าจะได้ จะเป็น หากยอมกระทำตามข้อเสนอเหล่านั้น ซึ่งถูกนำเสนอเข้ามายังผู้คนในโลกนี้มากมายเพื่อการตอบสนองทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ แต่ข้อเสนอทั้งสิ้นเหล่านั้นแอบแฝงและเคลือบไปด้วยความชั่วร้ายและการอธรรมที่มีพิษร้ายติดมาด้วย จนในที่สุดเพื่อนำผู้คนไปสู่ความทุกข์ทรมานและตายในที่สุด โดยเฉพาะความตายในฝ่ายจิตวิญญาณ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาปกป้องประชากรของพระองค์และผู้คนทั้งหลายให้สามารถหลีกพ้นจากการล่อลวงเหล่านี้ด้วยเถิด เพื่อเขาทั้งหลายจะมีความปลอดภัยในชีวิตและจิตวิญญาณอยู่ในพระองค์เสมอไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (10)”

ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 14:00 ถึง 15:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสถานประกาศบ้านหนองแซง ตำบล สระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริง แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดดอนสุโข หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของวันนี้ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ…

Continue reading

“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีแก่เราในเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงกันเถิด”

พระวจนะสอนให้เราว่า จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด ฟิลิปปี 4:4 สรรเสริญ สรรเสริญ พระเจ้า พระผู้เป็นความชื่นบานใจของข้าพระองค์ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงประทานความชื่นชมยินดีในพระองค์แก่ข้าพระองค์อยู่ทุกวันเวลาของข้าพระองค์ด้วยเถิด โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการทรงเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูพระบุตร ขอให้จิตใจของข้าพระองค์ชื่นบานอยู่ในพระองค์ และขอให้ข้าพระองค์มีความเต็มใจและยินดีในการบอกเล่าข่าวดีแห่งการเสด็จมาบังเกิดแก่ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมีความยินดีในการประกาศและรับใช้พระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นความชื่นบานในชีวิตของข้าพระองค์ผู้เดียว อาเมน

Continue reading