“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงควบคุมดูแลความคิดและอารมณ์ของเรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า จงสงบอยู่ต่อพระเจ้า และเพียรรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่ว จงระงับความโกรธ และทิ้งความพิโรธ อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อน มีแต่จะชั่วไป เพราะคนที่กระทำชั่วจะถูกตัดออกไป แต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก สดุดี 37:7-9 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงประทานความสงบและสันติสุขในชีวิตแก่ทุกคน ที่ถ่อมตัวลงอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์เสมอ พระองค์เจ้าข้า ในบางครั้งบางเวลาข้าพระองค์ยังคงเผลอเรอในการดำเนินชีวิต ยังขาดการควบคุมตัวเองทั้งในความคิดและการกระทำ โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่โกรธง่าย ใจร้อน ไม่สามารถระงับการกระทำที่ไม่ดีบางอย่างได้ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงดูแล ทรงระงับและควบคุมสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด เพื่อการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์จะไม่ทำความผิดบาปต่อพี่น้องและต่อพระองค์ แต่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เสมอไป ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“ให้เรามาอธิษฐานขอการเริ่มต้นใหม่จากพระเจ้ากันเถอะ”

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายดังนี้ว่า “ถ้าเขาทั้งหลายกระทำบาปต่อพระองค์ (เพราะไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งซึ่งมิได้กระทำบาป) และพระองค์ทรงกริ้วต่อเขา และพระองค์ทรงมอบเขาไว้กับศัตรูเขาจึงถูกจับไปเป็นเชลยยังแผ่นดินหนึ่งไม่ว่าไกลหรือใกล้ แต่ถ้าเขาสำนึกผิดในใจในแผ่นดิน ซึ่งเขาได้ถูกจับไปเป็นเชลยและได้กลับใจ และได้ทำการวิงวอนต่อพระองค์ในแผ่นดินที่เขาไปเป็นเชลย ทูลว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาป และได้ประพฤติชั่วร้ายและอย่างอธรรม” ถ้าเขาทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขา ในแผ่นดินที่เขาไปเป็นเชลย ที่ซึ่งศัตรูกวาดเขาไปเป็นเชลย และอธิษฐานต่อพระองค์ตรงต่อแผ่นดินของเขา ซึ่งพระองค์พระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย คือเมืองซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้ และพระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้ในพระนามของพระองค์  2 พงศาวดาร 6:36-38 วันนี้ใคร่ให้เรามาอธิษฐานขอการเริ่มต้นใหม่จากพระเจ้าด้วยกันเถิด สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประทานโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่แก่ผู้มีใจสำนึกผิดและกลับใจใหม่เสมอ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์ได้กระทำความผิดพลาดในชีวิตและได้กระทำความผิดบาปต่อพระองค์และต่อผู้อื่น ข้าพระองค์สำนึกได้และเข้ามาเพื่อสารภาพทูลขอพระเมตตาจากพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานอภัยแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ในพระองค์ และขอพระองค์ทรงเมตตานำข้าพระองค์กลับมาอยู่ในแผ่นดินของพระองค์อีกครั้งด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอพระเมตตาต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า…

Continue reading

มาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้หลีกพ้นจากการทำรูปเคารพกันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายดังนี้ว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้า และชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้าย และเราทั้งหลายรู้ว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และได้ทรงประทานสติปัญญาให้เรา เพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าแท้ และเราอยู่ในพระเจ้าแท้นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัว อย่าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ 1ยอห์น 5 :19-21 ในวันนี้ใคร่ขอให้เราทั้งหลายมาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้หลีกพ้นจากการทำรูปเคารพกันเถอะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้พระองค์เดียว ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลง ข้าแต่พระเจ้า ในปัจจุบันนี้มีพระและรูปเคารพที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาทั้งเป็นวัตถุที่จับต้องมองเห็นได้ อีกทั้งถูกสร้างขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้มีซาตานวิญญาณชั่วอยู่เบื้องหลังและกำลังหลอกและล่อลวงให้มนุษย์ตกหลุมพรางของมัน เพื่อให้ผู้คนตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัน ซึ่งพระองค์ทรงรังเกียจสิ่งเหล่านี้ และปลายทางของมันและผู้ที่ติดตามมันคือความพินาศทั้งสิ้น ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองและดูแลชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายให้สามารถหลีกพ้นจากการทำรูปเคารพทั้งสิ้นด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงประทานจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีใจเดียวในความรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ ด้วยสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกำลังด้วยเถิด…

Continue reading

บทเพลงแห่งความชื่นชมยินดี มอบแด่ทุกท่าน”

“บทเพลงแห่งความชื่นชมยินดี มอบแด่ทุกท่าน”🎄🌲🎄🌲✝🎄🌲🎄🌲ช่วงเวลาแห่งการความชื่นชมยินดี เป็นเวลาแห่งความรักให้เรามาแบ่งปันและส่งต่อความรักไปยังบุคคลที่เรารักและรักเราด้วยบทเพลงแห่งการเฉลิมฉลองเหล่านี้ *มอบแด่ทุกท่านในเดือนแห่งคริสต์มาสนี้ ฟรี!!! **โดยส่งชื่อนามสกุล(ชื่อ นามสกุลจริง ของท่าน/บุคคลที่ท่านรักและบุคคลที่ท่านกำลังประกาศอยู่ ) พร้อมที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน ส่งมาที่เมล์ : jillhm7@gmail.com หรือเข้าไปแจ้งรายระเอียดใน Inbox ก็ได้ครับ *** องค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอสงวนสิทธิ์ในการแจกให้เป็นสิทธิ์ขององค์การฯในการดำเนินการใดๆก็ได้ในการแจก*** (เยี่ยมชมเว็บไซท์ของเราได้ที่ : www.jilthailand.org)

Continue reading

โครงการ “ให้ด้วยรัก 2” (2) โดย องค์การสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการ “ให้ด้วยรัก 2” เป็นกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งทางองค์การสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยได้ประสานไปยังคริสตจักรท้องถิ่น และองค์การก้าวไปสู่ความสว่างก็ได้รับโอกาสในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นเหล่านั้น ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นสู่ความสว่าง องค์กรคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่น นำโดย ศาสนาจารย์สมปอง หาญประดิษฐ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นสู่ความสว่าง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2021 ระหว่างเวลา 09:00-12:00 น. เพื่อนำถุงยังชีพจำนวน 200…

Continue reading