Category: Uncategorized

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2021 “โดยน้ำและพระโลหิต”

1 ยอห์น 5:1, 4-8 – ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้า และผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด ผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย… เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก ใครเล่าชนะโลก ไม่ใช่คนอื่น คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง นี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำสิ่งเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง มีพยานอยู่สามประการด้วยกัน คือพระวิญญาณ น้ำ และพระโลหิต และพยานทั้งสามนี้สอดคล้องกัน นี่เป็นข้อพระคำที่แปลก “นี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิต” มาโดยน้ำและพระโลหิตหมายความว่าอะไร ฟังดูลึกลับและออกจะน่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้มีความสำคัญ ยอห์นกล่าวว่าน้ำและพระโลหิตเป็นพยานร่วมกันกับพระวิญญาณ ทั้งสามเป็นพยานถึงความจริงเดียวกัน แล้วความจริงนั้นคืออะไร คือพระเยซูคริสต์เสด็จมา พระองค์คือพระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เรารู้และเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในใจของเรา พระองค์ทรงประทานความเชื่อในพระเยซูแก่เรา เราเข้าใจในเรื่องนั้น แล้วน้ำล่ะ ทรงมาโดยน้ำหมายถึงอะไร เราอาจค้นหาได้จาก ยอห์น 3:5ข-6 เมื่อพระเยซูทรงบอกนิโคเดมัสว่า “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” น้ำในที่นี้หมายถึงการเกิดฝ่ายร่างกาย และใครที่เคยให้กำเนิดบุตรคงรู้ว่ามีน้ำจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการให้กำเนิด ทารกเข้ามาในโลกนี้ด้วยน้ำ และทารกได้รับการห่อหุ้มด้วยน้ำเมื่ออยู่ในครรภ์ของแม่ พระเยซูทรงมาโดยน้ำวิธีนี้หรือไม่ ใช่ซิ พระองค์ประสูติจากแม่ที่เป็นมนุษย์ชื่อนางมารีย์และทรงเหมือนบุตรของคนทั่วไป […]

ฟังเพลงคริสเตียนฟังต่อเนื่อง : อัลบั้ม Sweet Gospel ชุดที่ 1

มาแล้ว! มาฟังเพลงแห่งกำลังใจในอัลบั้ม Sweet Gospel ชุดที่ 1 ให้เรามาเติมพลังกายใจของเราด้วยเพลงเหล่านี้ เพื่อเราจะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าด้วยพลังความรักขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยกัน คลิกเพื่อรับฟังได้เลย ฟังแล้ว!! อย่าลืมกด Like กด Love และกด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

“โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลง” คจ.พรทวี จ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลง ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลงกับคริสตจักรพรทวี อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา อันเป็นการดูแลสุขภาพกายและจิตใจตั้งแต่เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

“ETS อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา