ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022 “สูญเสียและได้รับ”

ลูกา 9:57-62 – เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไป มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระองค์เสด็จไปทางไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้น” พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ” พระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่า “จงตามเรามาเถิด” แต่คนนั้นทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ก่อน” พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด แต่ส่วนท่าน จงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า” อีกคนหนึ่งทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไป แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อน” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้ว หันหน้ากลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า” เมื่ออ่านตอนนี้ของพระกิตติคุณลูกาก็รู้สึกเจ็บปวด สามคนบอกว่าเขาจะติดตามพระเยซู เป็นข่าวดีใช่ไหม…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2022 “ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดีกว่า”

กาลาเทีย 5:16-25 – แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้น สิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้ แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่าน ท่านก็จะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2022 “ความเงียบและเอาใจใส่”

1 พงศ์กษัตริย์ 19:9ข-13 – และดูเถิด พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่าน และพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่” ท่านทูลว่า “ข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ยิ่งนัก เพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายแสวงชีวิตของ ข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย” และพระองค์ตรัสว่า “จงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเจ้า” และดูเถิด พระเจ้าทรงผ่านไป และลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขา และทำให้หินแตกเป็นก้อนๆ ต่อพระพักตร์พระเจ้า แต่พระเจ้ามิได้สถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็แผ่นดินไหว แต่พระเจ้าหาทรงสถิตในแผ่นดินไหวนั้นไม่ ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2022 “ความดีทั้งปวง”

สดุดี 16:1-2 – ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ นอกเหนือพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย” อะไรที่ถือว่า “ดี” ในชีวิต เราคงจะมีรายการยาวมากรวมถึงชีวิตเองด้วย แน่นอนว่าสุขภาพดีก็ดี รวมทั้งครอบครัว เพื่อน บ้าน การงาน อาหารและทรัพย์สิน แต่ผู้เขียนสดุดีอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์” ถ้าเรามีมากมายซึ่งเป็นเรื่องดีในชีวิตแล้วเราต้องการให้พระเจ้าทรงพิทักษ์เราจากอะไร ทำไมเราต้องการสถานที่ซึ่งปลอดภัยเป็นที่ลี้ภัยอีก เรารู้แน่นอนเช่นเดียวกับที่ดาวิดผู้เขียนสดุดีรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเป็นสิ่งดี เช่น สุขภาพอาจเสื่อมโทรมไป ความป่วยไข้รุนแรงและความตายอาจพรากสมาชิกครอบครัวและเพื่อนไป…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 “พระเยซูคริสต์ ผู้ปกป้องอันมั่นคงของข้าฯ”

“พระเยซูคริสต์ ผู้ปกป้องและผู้ช่วยให้รอดที่มั่นคงของข้าฯ ผู้ทรงพระชนม์อยู่ในเวลานี้ โปรดทรงรู้ว่าความมั่นใจของข้าฯ วางอยู่บนความหวังที่มอบตรงนี้ แม้คืนแห่งความตายจะเต็มไปด้วยอันตรายที่ยังมีความคิดกระวนกระวาย” “หัวเราะเย้ยหลุมศพที่อับเฉาและกับความตายไม่สั่นสะท้านอีกต่อไป องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ผู้เสด็จมาช่วยกู้จะรวบรวมประชากรของพระองค์ในบั้นปลาย เขาจะไปพบปะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาพร้อมกับบดขยี้ความตายไว้ใต้เท้าของตน” บทเพลงของเรารวมแนวคิดสองอย่างเข้าไว้ด้วยกัน นั่นคือ “ความมั่นใจของข้าฯ วางอยู่บน…ความหวัง” ปกติเราคิดว่าความมั่นใจคือสิ่งที่หนักแน่นและแน่นอน ซึ่งเป็นความรู้แน่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเปิดเผยออกมาตามที่ควรจะเป็น ความมั่นใจไม่มีที่ว่างให้กับความสงสัย ความหวังคือสิ่งที่สำคัญน้อยกว่า เรา “หวัง” ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แต่เราไม่รู้แน่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น สิ่งที่เราหวังไว้อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ กระนั้น จากบทเพลงของเรา ความมั่นใจของเราวางอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งของความหวัง อีกแนวคิดหนึ่งที่ตรงกันข้ามกัน เรา “หัวเราะเย้ยหลุมศพที่อับเฉา” เรารู้ว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่าหัวเราะและบทเพลงของเรายอมรับว่าการคืบคลานเข้ามาของความตายเต็มไปด้วย…

Continue reading