ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2022 “ภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์”

สดุดี 3:2-4 – เขากำลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า “ในพระเจ้าไม่มีทางรอดสำหรับเขา” ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ ป้องกันศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้า และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ “ในพระเจ้าไม่มีทางรอดสำหรับเขา” เราอาจได้ยินคำพูดคล้ายๆ กันนี้ในวัฒนธรรมของเราทุกวันนี้ คนที่ไม่เชื่ออาจเย้ยหยันความเชื่อของเราว่าไร้ประโยชน์ เขาคิดว่าความเชื่อของเราก็เป็นเพียงการสะสมกฎเกณฑ์และเรื่องเล่าตำนานที่ล้าสมัย  ความเชื่อของคริสเตียนถูกมองว่าแค่เหมือนกับศาสนาอื่นๆ ที่มีอยู่มากมาย การนมัสการพระเยซูเท่านั้นซึ่งเป็นเพียงหนทางเดียวแห่งความรอดถูกบางคนมองว่า “เป็นจริงสำหรับเรา” แต่ไม่ใช่ความจริงที่จำเป็นสำหรับเขา คริสเตียนอาจถูกกล่าวหาว่า “พูดจาทำให้เกิดความเกลียดชัง” เมื่อเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพูดเกี่ยวกับการออกแบบของพระเจ้าเรื่องการแต่งงานและการดำเนินชีวิต เราต้องการเป็นแสงสว่างของโลกอย่างที่พระเยซูทรงเรียกเราให้เป็น เราเคารพความเชื่อของผู้อื่นและหาทางเป็นพยานด้วยความสุภาพ แต่ก็ไม่ควรแปลกใจถ้ามีคนไม่ชอบเรา พระเยซูทรงเตือนเราถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าว่า “ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลาย ก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อน” (ยอห์น…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 “ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าพระบิดา”

“ขอพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าพระบิดา ขอพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าพระบุตร ขอพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าพระวิญญาณ พระเยโฮวาห์ผู้ยิ่งใหญ่ สามพระภาคในองค์เดียวกัน ขอพระเกียรติดำรงอยู่ตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์ “ขอพระเกียรติจงมีแด่กษัตริย์ของทูตสวรรค์ทั้งหลาย ขอพระเกียรติจงมีแด่กษัตริย์ของคริสตจักร ขอพระเกียรติจงมีแด่กษัตริย์ของบรรดาประชาชาติ ในสวรรค์และแผ่นดินโลก จงนำคำสรรเสริญมาแด่พระองค์ จงร้องเพลงถวายพระเกียรติ ถวายพระเกียรติแด่กษัตริย์แห่งราศี” ในหลักข้อเชื่อเอเธนบางครั้งมีการพูดถึงในวันอาทิตย์ตรีเอกานุภาพ เช่น เรายอมรับว่า “สามพระภาคเป็นหนึ่งและหนึ่งพระภาคอยู่ในสามคือผู้ที่เรานมัสการ” นี่คือสิ่งที่เราทำในเพลงนมัสการของเรา เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้งสามพระภาค นี่คือสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้ ตรีเอกานุภาพบริสุทธิ์คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ พระเจ้าองค์เดียวในสามบุคคล เรื่องนี้ลี้ลับเกินความเข้าใจของเรา เรารู้ถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยกับเราเกี่ยวกับพระเจ้าตรีเอกานุภาพที่เรานมัสการ เราได้ยิน “ความเป็นหนึ่งในสามพระภาค” ในการทรงสำแดงร่วมกันตลอดหกวันของการทรงสร้าง…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2022 “สมบูรณ์อย่างที่เป็นอยู่”

กาลาเทีย 1:6-9 – ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจ ที่พวกท่านพากันละทิ้งพระองค์ไปอย่างรวดเร็ว พระองค์ทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์ แต่ท่านกลับหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสีย ความจริงข่าวประเสริฐอื่นไม่มี แต่ว่ามีบางคนที่ทำให้ท่านยุ่งยาก และปรารถนาที่จะบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์ แม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์ ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่าน ซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนั้น ก็จะต้องถูกแช่งสาป ตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าพูดอีกว่า ถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่าน ที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไว้แล้ว ผู้นั้นจะต้องถูกแช่งสาป ในพระเยซูคริสต์รากฐานของชีวิตใหม่ถูกวางไว้แล้วสำหรับทุกคน พระกิตติคุณของพระบุตรของพระเจ้าคือบททดสอบของทุกอย่าง เป็นบททดสอบของทุกศาสนาและคณะนิกาย ไม่ว่าจะใหญ่ เก่าแก่หรือมีระบบดีเพียงใดก็ตาม พระคริสต์ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างและโดยพระองค์ทุกสิ่งยืนหยัดอยู่ (ดู เอเฟซัส 2:19-22)…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2022 “พระเจ้าทรงมากับชุมชน”

กิจการ 2:29ก, 36-39 – [เปโตรกล่าว] “พี่น้องทั้งหลาย …เหตุฉะนั้น ให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนนั้น ทรงตั้งขึ้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์” เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตรและอัครทูตอื่นๆ ว่า “พี่น้องเอ๋ย เราจะทำอย่างไรดี” ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์” เปโตรมองไปที่ฝูงชน เยรูซาเล็มเต็มไปด้วยผู้คนเพราะเป็นวันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเทศกาลของชาวยิว เพียงแค่มุมของถนนสายนี้เท่านั้นก็มีคนเกินพันคนอยู่รวมกัน แต่เปโตรไม่ได้เห็นเพียงฝูงชนเท่านั้น ท่านเห็นหน้าตาคนเหล่านั้นซึ่งบอกเรื่องราวพันๆ เรื่อง บางคนท่านรู้จัก…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2022 “น่าตกใจ”

ยอห์น 8:48-49, 51-52ก, 53ข-54-59ก – พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า “ที่เราพูดว่า ท่านเป็นชาวสะมาเรียและมีผีสิงนั้นไม่จริงหรือ” พระเยซูตรัสตอบว่า “เราไม่มีผีสิง แต่เราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเรา และท่านลบหลู่เกียรติเรา …เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดประพฤติตามคำของเรา ผู้นั้นจะไม่ประสบความตายเลย” พวกยิวทูลพระองค์ว่า “เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าท่านมีผีสิง อับราฮัมก็ตายไปแล้ว และพวกผู้เผยพระวจนะก็ตายไปแล้วเช่นเดียวกัน …ท่านอวดอ้างว่าท่านเป็นผู้ใดเล่า พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเอง เกียรติของเราก็ไม่มีความหมาย พระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือ พระบิดาของเรา ผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่าน ท่านไม่รู้จักพระองค์ แต่เรารู้จักพระองค์ ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์ เราก็จะเป็นคนมุสาเหมือนกับท่าน…

Continue reading