ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2022 “การเผชิญความเจ็บปวดกับการเริ่มต้นรักษา”

กิจการ 2:14ก, 22-24, 32-33, 36 ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครทูตสิบเอ็ดคน และได้กล่าวแก่คนทั้งปวง “…ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอล ขอฟังคำของข้าพเจ้า คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบ โดยการอิทธิฤทธิ์ การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้น ท่ามกลางท่านทั้งหลาย ดังที่ท่านทราบอยู่แล้ว พระเยซูนี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อน ท่านทั้งหลายได้ให้คนอธรรมจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสีย พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนม์ ด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสีย เพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้ …พระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้ เหตุฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้า และครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา พระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมา ดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้ว …เหตุฉะนั้น ให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2022 “พระเยซูทรงเป็นปัญญาของเรา”

สุภาษิต 8:1-4 – ปัญญามิได้ร้องเรียกหรือ ความเข้าใจมิได้เปล่งเสียงหรือ ณ ที่สูงที่ข้างทาง ที่กลางถนนปัญญาก็ยืนอยู่ ข้างประตูหน้าเมือง ที่ทางเข้ามุข ปัญญาก็ร้องเสียงดังว่า “โอ บรรดาผู้ชายเอ๋ย เราเรียกเจ้า และเสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษย์” คุณแสวงหาปัญญาอย่างไร ถ้าคุณดูการ์ตูนและรายการตลกก็จะได้คำตอบหนึ่ง คือ ถ้าคุณต้องการปัญญาคุณต้องปีนภูเขาสูง ต้องไปหาศาสนสถานและผู้นำศาสนาที่อยู่ในดินแดนห่างไกลผู้คน คุณอาจต้องบวชเป็นแม่ชีหรือพระและมีชีวิตสันโดษ แล้วก็ทำสมาธิตลอดเวลา มีความจริงบางอย่างในเรื่องนี้ หลายๆ ศาสนาของโลกบอกว่าปัญญาเป็นของหายาก คุณต้องทำอะไรมากมายเพื่อให้ได้ปัญญา คนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาและกำลังจึงคิดว่า “เราคงต้องค้นหาปัญญาในชาติหน้า” แต่นั่นไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นเหมือนภาพของปัญญาในพระคัมภีร์ที่เราอ่านวันนี้…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2022 ”สวมศักดิ์ศรี”

สดุดี 8:4-6 – มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขา พระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา ประสบการณ์ของการยืนมองท้องฟ้ากว้างอันเต็มไปด้วยดวงดาวในคืนที่ท้องฟ้าแจ่มใส หรือมองพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตาสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กมากๆ บางทีผู้เขียนสดุดีคงรู้สึกว่าตัวเองเล็กน้อยเมื่อท่านนั่งอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่มีดวงดาวนับไม่ถ้วนหรือมองไปยังทิวเขาที่ทอดต่อกันไม่สิ้นสุด นี่ทำให้ท่านถามพระเจ้าว่า “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา” มนุษย์คือใคร มนุษย์เป็นผู้ใดที่พระเจ้าต้องทรงสนใจเขา พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ “พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” (ปฐมกาล 1:27ข) แม้มนุษย์จะ “ต่ำกว่า” พระเจ้าแต่พระเจ้าก็ทรงสร้างเขาให้นมัสการและรับใช้ผู้ที่ทรงสร้างเขา พระเจ้าทรงสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้เขา ทรงให้เขาเป็นผู้จัดการหรือดูแลโลกที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานของพระองค์ และทรงบอกให้เขา “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022 “เสด็จมาเถิด พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระผู้สร้างอำนวยพร”

“เสด็จมาเถิด พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระผู้สร้างอำนวยพร และทำให้จิตใจผองข้าฯ ทั้งหลายเป็นที่หยุดพักของพระองค์ ขอเสด็จมาด้วยพระคุณของพระองค์และด้วยความช่วยเหลือของสวรรค์ และเติมจิตใจที่พระองค์ทรงสร้างไว้… ฃ“โปรดเผยความสว่างของพระองค์สู่ทุกความคิด และหลั่งความรักของพระองค์มาในใจทุกดวง โปรดเสริมกำลังให้กับความอ่อนแอแห่งสภาพที่ต้องตายแห่งผองข้าฯ ด้วยพลังอำนาจที่ไม่ตายของพระองค์” ในหลักข้อเชื่อไนเซียเรายอมรับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ “องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ทรงให้ชีวิต” ถ้าไม่มีพันธกิจการช่วยให้รอดของพระเจ้าเราก็ตายในบาปของเรา เราไม่สามารถช่วยตัวเราเองให้รอดได้และไม่สามารถวางใจในพระเจ้าให้ช่วยเรา เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพื่อขยับตัวเราเองไปสู่ความเชื่อ จนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงใส่ลมปราณแห่งชีวิตใหม่เข้ามาในเราในการบัพติศมา เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงให้ลมปราณแห่งชีวิตแก่อาดัมที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาจากดิน ใจหินและใจที่ไม่สำนึกผิดของเราจะได้รับการทดแทนด้วยใจใหม่ที่มีความเชื่อ เป็นใจที่ขับเคลื่อนด้วยพระวิญญาณให้วางใจในพระเจ้าและพระคำของพระองค์ตามพระสัญญา พระเจ้าตรัสว่า “เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุ จิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า” มีเพียงใจที่ถูกสร้างใหม่โดยพระวิญญาณเท่านั้นที่สามารถยอมรับความเชื่อในพระเยซูดังที่อัครทูตเปาโลอธิบายว่า “ไม่มีผู้ใดอาจพูดว่า ‘พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า’ นอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (1…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022 “พระคำที่ไม่เคยผิดพลาดของพระองค์”

อิสยาห์ 55:10-11 – (พระเจ้าตรัส) “เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รดแผ่นดินโลก กระทำให้มันบังเกิดผลและแตกหน่อ อำนวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉันใด คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น รายการวิทยุลูเธอรั่นเริ่มออกอากาศพระกิตติคุณครั้งแรกในปี ค.ศ. 1930 ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายขององค์กรตั้งแต่เวลานั้นเช่นเดียวกับเวลานี้ คือ การนำพระคริสต์สู่ปวงชน วันนี้คำเทศนาประจำสัปดาห์ของผู้ประกาศศจ.ดร.ไมค์ ซีกเลอร์ ออกอากาศมากกว่า 1,800 สถานีวิทยุทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกกว่า 80 สถานีในประเทศแคนาดา รายการวิทยุลูเธอรั่นเป็นรายการวิทยุคริสเตียนที่ออกอากาศมายาวนานที่สุดในโลก แต่ไม่ได้หมายความว่า รายการวิทยุของเราเป็นเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นที่เราเล่าเรื่องความรอดของพระผู้ช่วยให้รอด (คุณสามารถค้นหาได้ที่ lutheranhour.org)…

Continue reading