ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2023 “ไม่ต้องแปลกใจ”

1 เปโตร 4:12-13; 5:6-10 – ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน  แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย… เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร  จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย  ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้  จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ เพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน และเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้ว พระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศ ผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์ พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคง และมีกำลังขึ้น ตอนที่ครอบครัวของข้าพเจ้าเริ่มต้นทำพันธกิจกับชาวเวียดนาม ข้าพเจ้ามีความคิดโง่ๆ อยู่ในหัว  เวลานั้นเราต้องคอยจัดการกับความเดือดร้อนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย อุบัติเหตุทางรถยนต์…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2023 “ทำไมการคืนพระชนม์จึงสำคัญ”

กิจการ 1:21-22, 24ก, 26ข – [เปโตรกล่าว] เหตุฉะนั้น ในบรรดาคนที่เป็นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้าออกกับเรา คือตั้งแต่บัพติศมาของยอห์น จนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเรา คนหนึ่งในพวกนี้จะต้องเป็นพยานกับเราว่าพระองค์ได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว” … แล้วพวกศิษย์จึงอธิษฐาน … และสลากนั้นได้แก่มัทธีอัสจึงนับเขาเข้ากับอัครทูตสิบเอ็ดคนนั้น เปโตรเร่งรีบหาคนมาแทนยูดาส เราสามารถโต้แย้งเกี่ยวกับว่าท่านรีบเกินไปหรือไม่ มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ และคริสเตียนยุคแรกควรรอไปจนหลังวันเพนเทคอสต์หรือไม่ แต่เมื่อดูเหตุผลของการเร่งรีบก็เหมาะสม เขาต้องการให้อัครทูตที่เลือกมาแทนทำอะไร เปโตรกล่าวว่า “คนหนึ่งในพวกนี้จะต้องเป็นพยานกับเราว่าพระองค์ได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว” นั่นคือสิ่งที่สำคัญต่อผู้เชื่อยุคแรก การคืนพระชนม์ของพระเยซูมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด และเขาต้องการให้สาวกทั้งสิบสองคนเป็นพยานอย่างแข็งขันเต็มกำลัง เพราะอะไร อะไรสำคัญเกี่ยวกับความจริงที่ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย มีมากมาย เริ่มต้นด้วยการที่เรามีความอุ่นใจในการคืนพระชนม์ของพระเยซู…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2023 “การประกาศข่าว”

สดุดี 68:1-2 – ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้ศัตรูของพระองค์กระจายไป ให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์  ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไล่เขาไปฉันนั้น  ขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด ก็ขอให้คนอธรรมพินาศต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าฉันนั้น บางครั้งบทสดุดีก็พูดให้เห็นความแตกต่างที่ตรงข้ามกันของความชอบธรรมและความชั่วร้าย เช่น “เพราะพระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรม แต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไป” (สดุดี 1:6)  แม้พระคัมภีร์ย้ำเตือนบ่อยๆ ว่าคนอธรรมจะพินาศชั่วนิรันดร์ เราก็อาจไม่ใช้เวลามากในการคิดเรื่องนั้น  ความคิดที่ว่าพระพิโรธของพระเจ้ามีต่อคนอธรรมอาจทำให้เราอึดอัดใจ ดังที่ผู้เขียนสดุดีอธิษฐานว่าพระเจ้า “ขอทรงหักฟันในปากของมันเสีย” และขอให้คนอธรรม “เหมือนทากที่ละลายเป็นเมือกไป” (สดุดี 58:6ก, 8ก) นั่นคือ สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการหรือ พระเยซูทรงบอกเราว่า…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2023 “ร้องฮาเลลูยาแด่พระเยซู”

“ฮาเลลูยา กษัตริย์นิรันดร์ พระเจ้าที่เรามีทรงฤทธานุภาพสูงสุด ฮาเลลูยา ทรงบังเกิดจากมารีย์ โลกเป็นที่วางพระบาทพระองค์ สวรรค์เป็นบังลังก์ของพระองค์ ในม่านที่พระองค์ผ่านเข้าไป ทรงหุ้มด้วยเนื้อหนัง มหาปุโรหิตของเรา บนโลกนี้ทรงเป็นทั้งปุโรหิตและเหยื่อในงานเลี้ยงขอบพระคุณ” ในพระวิหารแห่งเยรูซาเล็มมีม่านหนาซึ่งแบ่งแยกส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุด (อภิสุทธิสถาน) อันเป็นที่สถิตของพระเจ้าจากส่วนอื่นของพระวิหาร ม่านนี้ทอด้วยผ้าสีฟ้า สีม่วง และสีแดงสด และทอเป็นรูปเครูปเชรูบีม หลังม่านเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ของพระเจ้า นั่นคือ หีบของพันธสัญญา มหาปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในอภิสุทธิสถานได้โดยการนำเลือดเข้าไปถวายเป็นเครื่องบูชาสำหรับบาปของตนและของประชาชน (ดู ฮีบรู 9:3-7) ในระหว่างการทำพันธกิจบนโลกนี้ของพระเยซู พระองค์ทรงเข้าไปยังพระมหาวิหารซึ่งกษัตริย์เฮโรดบูรณะไว้ เมื่อพระองค์ทรงมีอายุ 12 ปี…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2023 “รักษาคุณให้ปลอดภัย”

สดุดี 121:1-2 – ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ขอให้คุณจินตนาการภาพจากอิสราเอลโบราณ: ค่ำคืนคืบคลานเข้ามา และนักเดินทางกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งหยุดเพื่อสร้างที่พักค้างแรม ที่นั่นไม่มีตำรวจรักษากฎหมายและระเบียบการในชนบทอันกว้างใหญ่ เขาต้องจัดการกับพวกโจรที่คอยปล้นสะดมซึ่งตระเวนอยู่ตามภูเขา และสัตว์ป่าอาจจู่โจมนักเดินทางที่มาตั้งค่ายพักค้างแรมใกล้กับรังของมัน นี่เป็นชีวิตที่อยู่ในความเสี่ยงต่ออันตรายเหนือการควบคุม นี่อาจเป็นสถานการณ์ที่ผู้เขียนสดุดีซึ่งเป็นนักเดินทางกล่าว “ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา” การมองดูภูเขาสูงเหนือหุบเขาทำให้ท่านจดจำพระเจ้าผู้ทรงปกป้องอิสราเอล พระองค์ทรงเข้มแข็งเหมือนภูเขาและความรักของพระองค์มั่นคง นักเดินทางรู้ดีว่าอันตรายอาจกำลังซุ่มซ่อนอยู่ เขาจึงพูดกับตัวเองว่า “ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” เราแต่ละคนเดินอยู่บนหนทางที่ผ่านความยากลำบากของโลกนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนไปเป็นปีๆ น่าสงสัยว่าสิ่งต่างๆ จะกลับคืนสู่สภาพดีหรือไม่ และจะมีคุณค่าในการดำเนินชีวิตต่อไปหรือไม่ ถ้าต้องสูญเสียคนรัก…

Continue reading