“Equipping The Saints” (คจ.ครบุรี)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักร ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2016 เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น

Continue reading

” TCLC Youth Camp 2016 “
( Day 4)

เป็นกิจกรรมในวันสุดท้ายของค่ายอนุชนลูเธอรั่นครั้งที่ 5 ” STAND FIRM ” ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สัมพันธภาพที่งดงาม ความพูกพันที่มิลืมเลือน การจากลาที่เต็มไปด้วยความหวังที่จะได้พบกันใหม่ กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วย -ศึกษาพระคำยามเช้า -นมัสการ-ทบทวนบทเรียน -สิ่งที่ได้รับจากการมาค่าย -ความคาดหวังจากกิจกรรมค่ายครั้งต่อไป

Continue reading

” TCLC Youth Camp 2016″
(Day 3)

กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายแต่ทั้งหมดก็ยังคงส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องความเชื่อเพื่อนำไปใช้เพื่อยืนหยัดในการดำเนินชีวิต “STAND FIRM” ซึ่งประกอบไปด้วย -พระคำยามเช้า -นมัสการ -STAND FIRM # 3 -Team Building -Beach Game -เทศนา -แคมป์ไฟ -ข้อคิดก่อนนอน เชื่อว่าการหล่อหลอม เรียนรู้ จะทำให้เยาวชนสามารถยืนหยัดและยืนยันความเชื่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตได้เป็นอย่างดี

Continue reading

” TCLC Youth Camp 2016″
(Day 2)

วันที่ 2 ของค่ายอนุชนลูเธอรั่น ในหัวข้อ ” STAND FIRM” ยังคงเต็มไปด้วยพระคุณและพระพรอย่างมากล้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า -เริ่มด้วยการศึกษาพระวจนะยามเช้า -สามัคคีธรรมด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน -นมัสการ -เรียน ” STAND FIRM” # 2 -Team Building – 5 นิ้วเพื่อการประกาศ -เกมมันๆ -นมัสการ -เทศนา -ข้อคิดก่อนนอน เชื่อว่าทุกอย่างในวันนี้จะทำให้อนุชนได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันข้างหน้าต่อไป  

Continue reading

” TCLC Youth Camp 2016 “
(Day 1)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีส่วนเข้าไปจัดกิจกรรม ค่ายอนุชนลูเธอรั่นครั้งที่ 5 ” STAND FIRM” 2-5 พ.ค.2016 ณ บ้านพักและศูนย์ฝึกอบรมปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์-วันแรกเป็นการต้อนรับเข้าสู่ค่าย -ปฐมนิเทศน์ -กิจกรรมเกม -เรียนรู้ ” STAND FIRM” (1)… -แบ่งสี บัดดี้ -นมัสการ -เทศนา -พิธีเปิดค่าย ทุกอย่างเต็มไปด้วยพระพรและความชื่นบานใจ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำในการเดินทางที่ปลอดภัยและการเริ่มต้นค่ายที่ราบรื่น ขอพระองค์ทรงโปรดนำต่อไปจนทุกอย่างสำเร็จและถวายเกียรติแด่พระองค์สูงสุด

Continue reading