“Bright Teeth and Happy Feet ” (2)

” โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข” 3/2/2016 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ยังคงดำเนินกิจกรรม โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพปากและเท้าที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์เป็นวันที่สอง โดยนำยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำและถุงเท้าไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน 3 โรงเรียนด้วยกันได้แก่ ตชด.ย่านซื่อ โรงเรียนบ้านรวมไทย และโรงเรียนบ้านไร่บน เชื่อว่าสุขภาพที่ดีของเยาวชนมีผลต่อชุมชนอย่างแน่นอน   นอกจากจะมอบของแล้วยังนำ ความสุข สนุกสนานและความรักในพระเจ้าไปมอบแก่เด็กๆเหล่านี้ด้วย

Continue reading

“Bright Teeth and Happy Feet ” (1)

” โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข” 2/2/2016องค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ได้นำโครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพปากและเท้าที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยนำยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำและถุงเท้าไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ และโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง อีกทั้งยังได้รับการร่วมมือจากโรงพยาบาลกุยบุรีที่ส่งเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์และนักศึกษามาสาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแก่เด็กนักเรียนด้วย ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำและอวยพระพรให้พันธกิจนี้สำเร็จเป็นอย่างดี นำมาซึ่งความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โปรดอธิษฐานเผื่อเด็กๆเหล่านี้ที่จะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านโครงการนี้ด้วย

Continue reading