มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยกันเถิด

พระวจนะสอนเราว่า…เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า “เรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใด ทุกคนจะคุกเข่ากราบเรา และทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้า ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้า โรม 14:11-12 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ในแต่ละวันของข้าพระองค์นั้นมีเรื่องมากมายที่จะกระทำ ในบางวันและบางครั้งข้าพระองค์ก็ไม่สามารถกระทำได้ดังใจปรารถนา อันมีสาเหตุนานาประการที่ทำให้ไม่สามารถกระทำได้ แต่ในหลายๆ ครั้งที่ข้าพระองค์ไม่ได้กระทำก็สืบเนื่องมาจากความเกียจคร้าน ไม่ใส่ใจไม่เอาจริงเอาจัง การผลัดวันประกันพรุ่ง และมักมีข้ออ้างมากมายมากล่าวอ้างเพื่อจะไม่กระทำ หรือบอกว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ตนต้องกระทำด้วยหน้าที่นี้เป็นของผู้อื่น โดยเฉพาะหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบหมายแก่ทุกๆ คนรวมถึงข้าพระองค์คือ การนมัสการและการรับใช้พระองค์ตามหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบหมาย โดยเฉพาะการประกาศและเป็นพยานฝ่ายพระองค์ ซึ่งในวันเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ว่าทุกคนจะต้องรายงานเรื่องราวของตนเองต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงพิจารณาตามการกระทำของทุกคนด้วย ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดทรงนำให้ข้าพระองค์มีกำลังและไม่ลืมที่จะกระทำหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบหมายในทุกวันได้ด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะสามารถทูลต่อพระองค์ในวันเวลาของพระองค์ได้ ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะที่ทรงประทานแก่เรากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า…สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา – 1 โครินธ์ 15:57 สรรเสริญ สาธุการพระนามพระเจ้าผู้สูงสุด พระเจ้าผู้ทรงชัยชนะเหนือทุกสิ่งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียว โดยพระเยซูพระบุตรนั้น พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย เหนือความบาปผิด เหนือผีมารซาตาน และเหนือทุกสิ่ง ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระองค์ที่ทรงประทานแก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ พระองค์ทรงประทานพระบุตรแก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นชัยชนะที่สูงสุดแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่ไม่มีผู้ใดช่วยได้หรือประทานให้ได้ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะแห่งพระสัญญาที่ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เราเรียนรู้ในการเผชิญกับทุกสิ่งได้กันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า…ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน ฟิลิปปี 4:12 สรรเสริญพระเจ้า พระผู้ทรงเลี้ยงดูและดูแลประชากรของพระองค์ในทุกๆ วันเวลา ไม่ว่าวันไหนๆ พระองค์จะทรงเฝ้าดู พระองค์จะทรงสถิตอยู่ด้วยกับทุกๆ สถานการณ์แห่งชีวิต ทั้งในเวลาพบกับความสุข สดชื่น สมหวัง และในเวลาที่ร้องไห้ เศร้าใจ ผิดหวัง เจ็บปวด เจ็บป่วย เวลาทนทุกข์ และเวลาแห่งความยากลำบาก พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้ง แต่พระองค์ทรงเสริมกำลัง พระองค์ทรงชูใจ และมากไปกว่านั้นพระองค์ทรงรับเอาความรู้สึกเหล่านั้นร่วมกับประชากรของพระองค์เสมอ ขอบพระคุณพระองค์…

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้านำจิตใจเราในการถวายด้วยใจยินดีกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า…ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี 2 โครินธ์ 9:7 ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงประทานของขวัญที่ดีที่สุดแก่มวลมนุษย์โลก เพราะพระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือ องค์พระเยซูคริสต์ ทรงเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อเป็นค่าไถ่ความผิดความบาปของคนทั้งปวง อันเป็นการประทานให้ด้วยความเต็มพระทัย และองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ก็ได้ทรงเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อเป็นค่าไถ่ของมวลมนุษย์ด้วยความเต็มพระทัยดุจกัน ขอบพระคุณพระองค์เป็นที่สุด ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดสอนและทรงนำชีวิตจิตใจของข้าพระองค์ให้เรียนรู้และพร้อมที่จะทำตามพระองค์พระผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งการให้ ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีจิตใจถวายแด่พระองค์และเพื่อการงานของพระองค์ด้วยความยินดีและเต็มใจด้วยเถิด เพราะพระองค์ทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้านำเราให้ดำเนินอยู่ในความสัตย์ซื่อเสมอด้วยกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราว่า คนยากจนที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อของเขา ก็ดีกว่าคนมั่งคั่งที่คดโกงในทางของตน สุภาษิต 28:6 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อทุกเวลา พระองค์เจ้าข้า ในโลกปัจจุบันนี้ ผู้คนมากมายคิดว่าความมั่งมีเป็นสิ่งปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ เพราะจะนำมาซึ่งความสะดวกสบายในชีวิต ทำให้ผู้คนมากมายยอมกระทำทุกสิ่งให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองโดยไม่สนใจว่าจะได้มาอย่างไร ถูกหรือผิด โดยปราศจากความสัตย์ซื่อในการงานอาชีพ ยอมกระทำผิด คดโกง แย่งชิงและปล้นเอา ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อพระทัยพระองค์ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ข้าแต่พระเจ้า แม้ทรัพย์สินเงินทองจะจำเป็นในการดำเนินชีวิตอยู่ก็จริง แต่ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ ถึงพระทัยของพระองค์ในเรื่องของความสัตย์ซื่อที่พระองค์ทรงปรารถนาให้ข้าพระองค์ทรงดำเนิน เพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยพระองค์ในเรื่องของความสัตย์ซื่อด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading