มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เราเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ขัดสนด้วยกันเถิด

พระวจนะสอนเราว่า เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสนคนยากจน ซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 15:11 พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างและประทานชีวิตลมหายใจแก่มนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อการนมัสการ สรรเสริญยกย่องพระนามของพระองค์ รับการอวยพรจากพระองค์ และให้มนุษย์นั้นช่วยเหลือดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผูกพันกัน ห่วงใยกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ข้าแต่พระเจ้า แน่นอนว่า การรับพระพรจากพระองค์นั้นพระองค์ทรงประทานให้แก่มนุษย์ซึ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ที่อาจเหมือนกัน คล้ายกัน และแตกต่างกัน ซึ่งก็เพื่อให้มนุษย์นั้นผูกพันกันโดยมีพระองค์เป็นศูนย์กลาง เป็นจุดยึดมั่น เป็นจุดหลักแห่งชีวิต สามารถดำเนินชีวิตไปข้างหน้าได้ พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาให้ข้าพระองค์มีอันจะอยู่จะกินที่สามารถดำรงอยู่ได้ ขอบพระคุณพระองค์ในพระเมตตานั้นพระองค์ทรงประทานให้มือของข้าพระองค์สามารถยื่นออกไปและสนับสนุนพี่น้องท่านอื่นที่ยังขาดอยู่ พระองค์เจ้าข้า…

Continue reading

มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราในการหว่านข่าวประเสริฐและพระพรของพระองค์กันเถิด

พระวจนะสอนเราว่า อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น กาลาเทีย 6:7 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักและเป็นความจริง ในพระองค์ไม่มีการหลอกลวง เพราะในพระองค์ล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น จึงไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกลวงพระเจ้าได้ เนื่องด้วยความสัพพัญญูของพระองค์ พระองค์จะทรงตอบสนองต่อมนุษย์ตามน้ำพระทัยของพระองค์และตามการกระทำของพวกเขา ที่ได้ดำเนินชีวิตและลงมือกระทำการในสิ่งต่างๆ ลงไปในแต่ละวัน และในแต่ละการกระทำด้วยความยุติธรรมและเที่ยงธรรมเสมอ ข้าแต่พระเจ้า ในทุกๆ วันขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพระองค์ที่จะสามารถมีกำลังในการดำเนินและกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้ด้วยเถิด โดยเฉพาะการที่ข้าพระองค์จะมีกำลังในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการทรงช่วยให้รอด และความรักอันประเสริฐของพระองค์ที่ทรงมีต่อทุกคน ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามีจิตใจที่ให้อภัยแก่ผู้อื่นได้กันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า บุคคลผู้ให้อภัยการทรยศก็มุ่งจะสร้างมิตรภาพแต่คนปากโป้งจะทำลายความเป็นมิตร สุภาษิต 17:9 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา หากไม่มีการอภัยจากพระองค์มนุษย์ทุกคนก็จะตกอยู่ในความผิดและความบาปตลอดไปเป็นนิตย์ แต่ด้วยความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์จึงทรงประทานการอภัยบาปผ่านทางพระเยซูพระบุตรแก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้น ขอบพระคุณพระเยซูที่บนกางเขนนั้นพระองค์ทรงนำการอภัยและไม่ถือโทษบาปผิดที่ข้าพระองค์ได้กระทำ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้เช่นกันขอพระองค์ทรงสอนและทรงนำจิตใจของข้าพระองค์ที่จะเรียนรู้ในการให้อภัยแก่ผู้อื่นที่ได้กระทำผิดต่อข้าพระองค์ พระองค์ทรงให้อภัยและรักข้าพระองค์โดยไม่มีข้อแม้ ขอให้ข้าพระองค์ให้อภัยและรักผู้อื่นได้ด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอการเลี้ยงดูจากพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน สดุดี 23:1 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงสร้าง พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวงและเป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ ในเวลานี้ข้าพระองค์กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต พระองค์เจ้าข้า ไม่มีการช่วยเหลือจากผู้ใดมาถึงข้าพระองค์เลย ข้าพระองค์กำลังสับสนและมืดมนมองไม่เห็นหนทางที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่เป็นความหวัง พระองค์เจ้าข้า มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ช่วยได้ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำข้าพระองค์ไปในทางของพระองค์และขอพระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพระองค์ดุจเลี้ยงแกะด้วยเถิด ข้าพระองค์รอคอยการเลี้ยงดูจากพระองค์ด้วยความหวังและความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์ที่เชื่อวางใจในพระองค์ว่าเขาจะไม่ขัดสน ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงดูแลจิตใจที่ฟกช้ำและสำนึกผิดกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำ และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิด สดุดี 34:18 สรรเสริญพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงหยั่งรู้จิตใจภายในมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าในส่วนลึกของผู้นั้นจะถูกผู้นั้นปิดบังไว้ หรือเก็บไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดและไม่ยอมให้ผู้ใดรับรู้ก็ตาม พระองค์ยังคงทรงทอดพระเนตรเห็นทั้งหมด ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้มีพี่น้องของข้าพระองค์เป็นจำนวนมากที่เก็บเอาความเจ็บปวดในชีวิตเก็บซ่อนไว้ในจิตใจ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือถูกกระทำ ข้าแต่พระเจ้า แท้จริงเขาเหล่านั้นไม่ปรารถนาที่จะเก็บเอาความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้ในชีวิต เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะเอาออกไปได้อย่างไรจึงเก็บซ่อนและปิดบังไว้ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเมตตาทรงโปรดสถิตและทรงช่วยพี่น้องเหล่านี้ด้วยเถิด ที่เขาจะนำความเจ็บปวดนี้มอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยใจถ่อมต่อพระองค์ ขอความรักของพระองค์ทรงปลอบโยนทรงฟื้นฟูจิตใจและสร้างจิตใจใหม่แก่ทุกคนที่สำนึกผิดและร้องทูลต่อพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading