“มาอธิษฐานเผื่อผู้อาวุโสของเรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า “เจ้าจงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพคนชรา และจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเจ้า – เลวีนิติ 19:32 ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด พระเจ้าผู้ทรงดำรงในกาลก่อน พระเจ้าผู้ทรงดำรงในกาลปัจจุบัน และทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงในอนาคตกาลเป็นนิตย์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงยกชูบรรดาผู้อาวุโสและทรงให้คุณค่าแก่ผู้ชราที่เชื่อฟังยำเกรงในพระองค์ ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ให้เป็นผู้ดูแล เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้แนะนำสิ่งดีและสิ่งที่ทรงคุณค่าในการดำเนินชีวิตแก่บรรดาชนรุ่นหลังและรุ่นต่อๆ ไปในการดำเนินชีวิต ติดตาม และรับใช้พระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้อาจมีผู้อาวุโสหลายๆ ท่านถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่และไม่ได้รับความเครารพอย่างที่ควรจะเป็น สำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับบรรดาผู้รับใช้ และบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายที่พระองค์ทรงให้ท่านเหล่านี้ยังดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ยังเคารพบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ด้วยใจยำเกรงในพระองค์เสมอ ขอพระองคทรงโปรดเมตตาระลึกถึงบรรดาท่านเหล่านั้นด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงดูแลท่านในด้านสุขภาพฝ่ายกายที่อ่อนแอถดถอยลง ขอพระองค์ทรงปกป้องและประทานกำลังใหม่ในทุกวันแก่ท่านเหล่านี้ด้วยเถิด เพื่อท่านจะได้เป็นแบบอย่าง…

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องดูแลสุขภาพของเราจากโรคภัยในฤดูร้อนกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน – สดุดี 91:7 ข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุด พระเจ้าผู้ทรงปกป้องคุ้มภัยแก่ประชากรของพระองค์เสมอ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระองค์ที่ทรงมีต่อผู้ที่เข้าอาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และต่อผู้ร้องทูลพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองและช่วยกู้เขาจากโรคภัยอันร้ายแรง พระองค์จะทรงปกป้องเขาไว้ด้วยปีกของพระองค์ เพราะความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง ขอบพระคุณพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพระองค์ทั้งหลายที่เข้ามาพึ่งอาศัยในพระองค์ให้พ้นจากโรคภัยที่เกิดขึ้นและมากับฤดูร้อนในปีนี้ ที่มีความร้อนที่มากขึ้นและรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนเป็นจำนวนมาก พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ร้องทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานทูลขอการลุกขึ้นใหม่ในพระเจ้าเมื่อเราล้มลง”

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีก แต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็นคว่ำลง – สุภาษิต 24:16 ข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุด ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาแก่บรรดาประชากรของพระองค์ทั้งหลาย ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตและล้มลง โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตในทางแห่งความชอบธรรม พระองค์เจ้าข้า เมื่อการทดลองเข้ามาในชีวิตของบรรดาประชากรของพระองค์ เมื่อเขาเหล่านั้นถูกโจมตีจากศัตรูหมู่มารทำให้บางท่านล้มลงและหมดกำลังเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาใหม่ ที่จะต่อสู้ยืนหยัดต่อไปได้ ข้าแต่พระเจ้า ด้วยหัวใจแห่งความเชื่อและความหวังใจที่มีอยู่ในพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานการลุกขึ้นมาใหม่ ขอพระองค์ทรงประทานกำลังใหม่ในพระองค์แก่บรรดาพี่น้องเหล่านั้นด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงให้ทุกคนที่ร้องทูลขอการลุกขึ้นใหม่ในพระองค์ได้มีกำลังที่ลุกขึ้นมาสู้และลุกขึ้นมาเพื่อยืนหยัดยืนยัน และก้าวเดินไปในทางแห่งความชอบธรรมแห่งพระองค์จนถึงที่สุดในชีวิตแห่งโลกนี้ด้วยเถิด ลูกทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องเราให้พ้นจากการล่อลวงกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามภูตผีปิศาจของจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์ – โคโลสี 2:8 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงเป็นความจริงทั้งสิ้น ในพระองค์ไม่มีการหลอกลวงหรือล่อลวงใดๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงตรัสสั่งสอนและทุกอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายล้วนเป็นความดีงามและเป็นความจริงตามนั้นทุกประการ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ได้มีข้อเสนอต่างๆ นานาโดยสัญญาว่าจะได้ จะเป็น หากยอมกระทำตามข้อเสนอเหล่านั้น ซึ่งถูกนำเสนอเข้ามายังผู้คนในโลกนี้มากมายเพื่อการตอบสนองทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ แต่ข้อเสนอทั้งสิ้นเหล่านั้นแอบแฝงและเคลือบไปด้วยความชั่วร้ายและการอธรรมที่มีพิษร้ายติดมาด้วย จนในที่สุดเพื่อนำผู้คนไปสู่ความทุกข์ทรมานและตายในที่สุด โดยเฉพาะความตายในฝ่ายจิตวิญญาณ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาปกป้องประชากรของพระองค์และผู้คนทั้งหลายให้สามารถหลีกพ้นจากการล่อลวงเหล่านี้ด้วยเถิด เพื่อเขาทั้งหลายจะมีความปลอดภัยในชีวิตและจิตวิญญาณอยู่ในพระองค์เสมอไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เราได้อาศัยอยู่ในร่มเงาของพระองค์กันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า…เขาทั้งหลายจะกลับมาอยู่ใต้ร่มเงาของเรา เขาจะเจริญขึ้นเหมือนอุทยาน จะออกดอกเหมือนเถาองุ่น และจะมีกลิ่นเหมือนเหล้าองุ่นแห่งเลบานอน – โฮเชยา 14:7 ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงเป็นร่มเงาอันร่มเย็นแห่งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์นั้น เต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุข เต็มไปด้วยความสงบสันติ ปลอดภัย มั่นคง และเต็มไปด้วยพระพรนานาประการ ปราศจากซึ่งชั่วร้ายทั้งสิ้น เพราะพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของทุกชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ พระองค์จะทรงขจัดความทุกข์ร้อน ความทุกข์ใจ และความยากลำบากโพยภัยอันตรายทุกอย่างให้ห่างหายไปจากทุกคนที่เข้ามาพึ่งอาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระคุณของพระองค์ ตามพระพระวจนะและพระสัญญาของพระองค์เสมอ ขอบพระคุณพระองค์ ในเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาเพื่อร้องทูลพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้เข้าไปและพักอาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระคุณพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์เชื่อมั่นและวางใจในพระสัญญาแห่งพระวจนะของพระองค์ด้วยสุดใจ ข้าพระองค์จึงกราบทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading