“มาอธิษฐานขอให้เราสามารถสำแดงความรักกับทุกคนได้กันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า ที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้ว ด้วยการเชื่อฟังความจริง จนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจ ท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง 1 เปโตร 1:22 สรรเสริญพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณความรัก เพราะพระองค์ทรงสำแดงความรักแก่ทุกคนโดยไม่เว้นสักคน ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นผู้ใด มีสภาพชีวิตแบบไหน หรือผู้นั้นจะเป็นคนไม่ดี เป็นคนบาปมากเพียงใด พระองค์ก็ยังทรงรักแม้พระองค์ทรงเกลียดชังความบาปก็ตาม ด้วยความรักที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนพระองค์จึงทรงยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อให้คนบาปทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์พ้นโทษของความบาป นี่คือรักแท้ นี่คือรักนิรันดร์ และนี่คือรักต้นแบบ ข้าแต่พระเจ้า ในทุกๆ วันของข้าพระองค์นั้นขอพระองค์ทรงโปรดนำชีวิตของข้าพระองค์ที่จะสามารถสำแดงความรักตามแบบของพระองค์ไปยังพี่น้อ งไปยังเพื่อนบ้าน และผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิด เพื่อเขาจะได้สัมผัสและทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักแท้ ข้าพระองค์กราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานด้วยใจถ่อมต่อพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น ยากอบ 4:10 ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด พระองค์เจ้าข้า ในหลายๆ ครั้งข้าพระองค์เองมักจะเผลอและลืมพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ประสบผลสำเร็จในชีวิตในการงาน แทนที่จะสำนึกในพระคุณและขอบพระคุณพระองค์กลับยกตัวเองขึ้นสูงด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นธรรมชาติแห่งความผิดบาปและความเย่อหยิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่แรก ขอพระองค์ทรงเมตตาและทรงอภัยข้าพระองค์ด้วยเถิดที่ทำการไม่สมควรเช่นนี้ เพราะในเวลานี้ข้าพระองค์ได้คิดถึงพระวจนะของพระองค์ที่ย้ำเตือนและดังในจิตใจว่า “เพราะว่าทุกคนที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้น” ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์ได้เข้ามาหาพระองค์ด้วยใจถ่อมจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงอภัย ข้าพระองค์ขอมอบถวายความสำเร็จทั้งสิ้นให้เป็นของพระองค์ ขอพระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องในความสำเร็จที่เกิดขึ้น และขอให้ทุกคนได้ทราบว่าทั้งสิ้นที่สำเร็จผลดีเป็นมาจากพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณและขอยกย่องสรรเสริญพระองค์ที่ทรงเมตตาต่อข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าประทานความสงบในจิตใจเรากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า จงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย ฮีบรู 12:14 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงประทานสันติสุขในชีวิตและจิตใจแก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ พระองค์เจ้าข้า ในทุกๆ วันนี้มีเรื่องมากมายที่ผ่านเข้ามาและสิ่งต่างๆ ที่ข้าพระองค์ต้องเผชิญในชีวิต จนบางครั้งทำให้ชีวิตของข้าพระองค์สับสนวุ่นวาย ความคิดจิตใจไม่สงบสุข หาทางออกในชีวิตไม่ได้ ติดกับดักของสังคมและโลกทำให้ต้องตกอยู่ในความทุกข์ และมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน พระองค์เจ้าข้า เวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาเพื่อสงบนิ่งกับพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานจิตใจใหม่ในพระองค์ที่มีสันติสุขภายในจิตใจแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานความคิดจิตใจที่ออกมาจากพระองค์อันเป็นความคิดและจิตใจที่บริสุทธิ์ และขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ก้าวไปในแต่ละวันด้วยความสงบสุขสงบใจในพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอพระเมตตาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าประทานความชอบธรรมแก่เรากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า … แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้ จงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุภาพ 1 ทิโมธี 6:11 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมเสมอ ในพระองค์เต็มล้นไปด้วยความเที่ยงธรรม เต็มล้นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ในพระองค์ไม่มีความผิดและความบาป ในพระองค์ไม่มีความเอนเอียงและสินจ้างสินบนใดๆ เพราะในพระองค์เที่ยงตรงอยู่ทุกเวลา ข้าแต่พระเจ้า แต่ภายในจิตใจของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความเอนเอียง เต็มไปด้วยความอธรรม ซ่อนเร้นไปด้วยผลประโยชน์และการเข้าข้างลำเอียง ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดนำชีวิตและจิตใจของข้าพระองค์ที่จะสามารถดำเนินอยู่ในทางแห่งชอบธรรมของพระองค์ด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะไม่เป็นคนที่ดำเนินชีวิตออกไปจากทางของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงชอบธรรม เมื่อพระองค์ทรงนำและข้าพระองค์เดินตาม ข้าพระองค์ก็จะอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์…

Continue reading

“มาอธิษฐานขอรับพระพรจากพระเจ้าที่ประทานแก่เราดุจน้ำฝนกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า ด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอ และเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลาย ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้า – ฮีบรู 6:7 สรรเสริญ สรรเสริญ พระเจ้าผู้ทรงเดชา พระเจ้าผู้ทรงประทานพระพรแก่มวลมนุษย์ทุกคนผ่านทางธรรมชาติโดยไม่เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ใด ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานแสงแดด สายลม ภูเขา ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง ป่าไม้ พืชพันธุ์ สัตว์นานาชนิด และอื่นๆ อีกมากมายแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อการดำรงชีวิตอยู่โดยเฉพาะน้ำฝนที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อทรงประทานความสดชื่น ความชื่นบานใจ ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตแก่พืชพันธุ์และเพื่อการดำรงชีพแก่ทุกๆ คน ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาเพื่อขอบพระคุณพระองค์…

Continue reading