จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น

องค์การ ก้าวไปสู่ ความสว่าง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1991 ด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อ การประกาศ ข่าวประเสริฐ แก่พี่น้อง ชาวไทย ผ่านทาง สื่อสารมวลชน โดยเริ่ม ผลิต สื่อแรก คือรายการ วิทยุ โดยใช้ ชื่อรายการ ว่า “สู่ความสว่าง” ซึ่งออกอากาศ ทางสถานี วิทยุฯ สวท. กรุงเทพฯ ทุกคืน วันอาทิตย์ จัดรายการ โดย อาจารย์กันยา ณ ถลาง ผู้บุกเบิก งานด้านวิทยุ ต่อมา ได้เพิ่ม การออกอากาศ รายการ “ดอกไม้แห่งชีวิต” ทางสถานี วิทยุ ตชด.กรุงเทพฯ และ สวพ.ภูเก็ต จัดรายการ โดย คุณดรุณี มหาวงษ์ จนกระทั่ง ถึงปัจจุบัน องค์การฯ มีรายการวิทยุ ที่ออกอากาศ 7 รายการ 10 สถานี ครอบคลุม พื้นที่ เกือบทุกภาค ของประเทศ

การดำเนินงาน

รายการวิทยุฯ เป็น พันธกิจแรก ขององค์การ ก้าวไปสู่ความสว่าง ในการ ดำเนินงาน ด้านการ ประกาศข่าว ประเสริฐ ให้แก่ พี่น้อง ชาวไทย ด้วยตระหนักว่า “สื่อวิทยุฯ เป็นสื่อ ชนิดหนึ่ง ที่สามารถ เข้าถึง คนไทยได้ มากที่สุด สามารถ เข้าถึง ผู้ฟัง ได้อย่าง กว้างขวาง ในทุกสถานที่ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา โดย วัตถุประสงค์ หลักของการ ประกาศ ข่าวประเสริฐ ในรายการ วิทยุฯ ก็เพื่อ ให้ผู้ฟัง ได้ค่อย ๆ รับรู้ เรื่องราว ของพระเจ้าและมีโอกาส ที่จะ เปิดใจ รับพระเจ้า ในที่สุด

ในกรณี ที่มี ผู้สนใจ อยากรู้ เรื่องราว ของพระเจ้า มากยิ่งขึ้น ทางองค์การฯ ได้ จัดเตรียม บทเรียน พระคัมภีร์ ทางไปรษณีย์ ส่งให้ ผู้ฟัง ฟรีถึงบ้าน และ เมื่อผู้ฟัง ต้องการ ที่จะได้ สัมผัสถึง ความรัก อันยิ่งใหญ่ ของพระเจ้า ให้มาก ยิ่งขึ้น องค์การฯ จะประสานงาน กับ คริสตจักร ท้องถิ่น ที่พร้อม ที่จะดูแล ผู้เชื่อ ใหม่เหล่านี้ ให้ได้รับ ความรอดต่อไป

การดำเนินงาน ขององค์การฯ จึงเป็น ส่วนที่ เสริมงาน พันธกิจ ของคริสตจักร ท้องถิ่น โดย ประสานกับ คริสตจักร ที่มี ความพร้อม และความต้องการ ที่จะ ต้อนรับ และดูแล เอาใจใส่ ผู้เชื่อใหม่ ให้ได้รับ ความรัก อันยิ่งใหญ่ จากพระเจ้า องค์การ ก้าวไปสู่ ความสว่าง เน้นการ เป็นสื่อกลาง ระหว่าง ผู้สนใจ ในพระเจ้า กับผู้เลี้ยง ที่ดี จากคริสตจักร ท้องถิ่น ดังเป้าหมาย ขององค์การฯ ที่ว่า “นำพระคริสต์สู่ปวงชน และนำปวงชนสู่คริสตจักร”
ขอเพียง ท่านมี ความเชื่อ ในพระเจ้า และพร้อม ที่จะ ร่วมมือกัน เลี้ยงดู ลูกแกะ ที่หลงทาง ให้กลับ คืนสู่ ทางอัน ชอบธรรม เมื่อนั้น เชิญติดต่อ มาที่ องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ตู้ ปณ. 173 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ โทร.0-2574-2626 หรือที่ jilgun@access.inet.co.th

 

Comments are closed.