Tag: devotion

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2021 “งาน”

ยอห์น 6:24-25a, 26-30 – เหตุฉะนั้นเมื่อประชาชนเห็นว่า พระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่น เขาจึงลงเรือไปตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปอรนาอุม ครั้นเขาได้พบพระองค์ … เขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ท่านมาที่นี่เมื่อไร” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญ แต่เพราะได้กินขนมปังอิ่ม อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไป แต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้ว” แล้วเขาทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใด จึงจะทำงานของพระเจ้าได้” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “งานของพระเจ้านั้น คือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มา” เขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั้นท่านจะกระทำหมายสำคัญอะไร เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะเห็นและวางใจในท่าน ท่านจะกระทำอะไรบ้าง” ผู้คนที่ติดตามพระเยซูในเรื่องนี้ต้องใช้สมองคิด เขาต้องการรู้ว่า “เราต้องทำอะไรเพื่อเป็นการทำงานของพระเจ้า พระเจ้าทรงต้องการอะไร เราต้องกระโดดสูงแค่ไหน และกี่ครั้ง ช่วยบอกความคาดหวังให้ชัดเจน แล้วเราจะทำให้งานที่ต้องทำให้ดีที่สุด พระเยซูทรงบอกเขาว่าเขากำลังทำผิด ไม่ใช่งานที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาทำ นั่นคือท่าทีของความคิดและจิตใจ พระองค์ตรัสว่า “นี่เป็นงานของพระเจ้า นั่นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มา” พระเจ้าไม่ทรงเฝ้าดูการทำดีให้มากขึ้นและมากขึ้น พระองค์ทรงต้องการให้เราวางใจในพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อเรา นี่เป็นสิ่งที่ยากสำหรับเรา เพราะเราอาศัยอยู่ในโลกที่ผู้คนสนทนากันโดยป้อนคำถามเราว่าเราทำอาชีพอะไร ผลงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ทุกคนวัดเราด้วยสิ่งที่เราทำและเราทำได้มากเท่าไหร่ ดังนั้น แนวคิดของการทำงานหนักเพื่อให้พระเจ้าทรงพอพระทัยจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับเรา เรารู้สึกคุ้นเคยกับความคิดนี้ ถึงแม้เราจะสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเราเองที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่การหยุดทำงานหรือ […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2021 “การฟูมฟักทารก”

เอเฟซัส 4:11-16 – ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะ คือพระคริสต์ คือเนื่องจากพระองค์นั้น ร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ทรงประทาน ได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว บางทีคนที่ไปคริสตจักรนานๆ สามารถบอกคุณได้ว่าชีวิตในคริสตจักรไม่ได้ราบรื่นเสมอไป สิ่งที่เห็นว่ามั่นคงหรือยั่งยืนจากภายนอกบางครั้งก็มีหลากหลายเรื่องราวภายใน นี่ไม่ใช่เป็นการด้อยค่าของชีวิตในคริสตจักรหรือทำให้คริสเตียนเสียชื่อเสียง แต่เพื่อชี้ให้เห็นบทสรุปที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ คริสตจักรประกอบด้วยผู้คนซึ่งเป็นคนที่มาด้วยปัญหาต่างๆ มากมาย และปัญหาใหญ่ที่สุดคือบาป (ดู ยากอบ 4:1) แน่นอนว่า นี่ไม่ได้ทำให้คริสเตียนหรือพระเจ้าแปลกใจแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกของพระองค์ (พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์) ต่อทุกคนและทุกประชาชาติ (ดู มัทธิว 28:19-20) นี่คือเหตุผลที่เปาโลเขียนไว้ข้างต้นว่า พระเจ้าทรงใช้ผู้เชื่อกลุ่มแรกสุดซึ่งประกอบด้วยอัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาล และอาจารย์ พระเจ้าทรงทราบว่าจะมีความท้าทายต่อพระกายของพระคริสต์ทั่วโลก และพระองค์ทรงอนุญาตให้สาวกวงในที่สุดของพระองค์รู้ด้วยเช่นกัน โดยตรัสว่า “ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2021 “ความอดทน”

อพยพ 16:2-4, 6-7, 13-15 – ชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั้งปวงก็พากันบ่นต่อโมเสสและอาโรนในถิ่นทุรกันดาร คนอิสราเอลกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่า “พวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์ ขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อและรับประทานอาหารอิ่มหนำจะดีกว่า นี่ท่านกลับนำพวกข้าพเจ้าออกมาในถิ่นทุรกันดารอย่างนี้ เพื่อจะให้ชุมนุมชนทั้งหมดหิวตายเท่านั้น” แล้วพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่า “ดูเถิด เราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุจฝนสำหรับพวกเจ้า ให้ประชาชนออกไปเก็บทุกวัน พอกินเฉพาะวันหนึ่งๆ เพื่อเราจะได้ลองใจว่าเขาจะปฏิบัติตามโอวาท ของเราหรือไม่… โมเสสกับอาโรนจึงบอกชนชาติอิสราเอลทั้งปวงว่า “ในเวลาเย็นท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่า พระเจ้าเป็นผู้ทรงนำพวกท่านออกจากประเทศอียิปต์ ในเวลาเช้าพวกท่านจะได้เห็นพระสิริแห่งพระเจ้า เพราะคำบ่นต่อว่าของพวกท่านต่อพระเจ้าทราบถึงพระองค์แล้ว เราทั้งสองเป็นผู้ใดเล่า พวกท่านจึงมาบ่นต่อว่าเรา”… ครั้นถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ในเวลาเช้าก็มีน้ำค้างตกรอบค่ายที่พัก เมื่อน้ำค้างระเหยไปแล้ว ก็เห็นสิ่งหนึ่งเหมือนเกล็ดเล็กๆ เท่าเม็ดน้ำค้างแข็งอยู่ที่พื้นดินในถิ่นทุรกันดารนั้น เมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึงพูดกันว่า “นี่อะไรหนอ” เพราะเขาไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใด โมเสสจึงบอกเขาว่า “นี่แหละเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้พวกท่านรับประทาน” สิ่งที่ข้าพเจ้าแปลกใจมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือความอดทนของพระเจ้า คนอิสราเอลเพิ่งเดินทางได้เดือนครึ่งนับจากวันที่พระเจ้าทรงกู้เขาออกมาจากอียิปต์ สิ่งอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อช่วยเขาให้รอดจากอียิปต์น่าจะสดใหม่ในใจของเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติที่พระองค์ทรงให้เกิดกับคนอียิปต์ วิธีการที่พระองค์ทรงปกป้องคนอิสราเอลจากความเลวร้าย การแหวกทะเลแดงให้เป็นทางเดินเพื่อให้เขารอดจากทหารที่ติดตามมา แต่เพียง 45 วันต่อมาเท่านั้นเขาคร่ำครวญเพราะความหิวโหย และด้วยเหตุใดก็ตามเขาลืมสิ่งไม่ดีทั้งปวงเกี่ยวกับอียิปต์อย่างเช่น การเป็นทาสและการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่เขากลับจำได้แต่สิ่งที่ดีๆ อย่างเพิ่งเข้าใจผิด ข้าพเจ้าไม่ได้พูดว่าเขาควรทนหิวไปอย่างเงียบๆ แต่มีความแตกต่างระหว่างการบ่นและการขอดีๆ หลังจากการอัศจรรย์ต่างๆ แล้วเขาควรรู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถจัดเตรียมเพื่อเขาได้ ทำไมเขาไม่อธิษฐานล่ะ แต่เขาก็ไม่อธิษฐาน กลับเอาแต่บ่น […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2021 “อิ่มเอม”

สดุดี 145:15-16 – นัยน์ตาทั้งปวงมองดูพระองค์ และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลา พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สัตว์โลกทุกอย่างอิ่มตามความปรารถนา บางครั้งเราใช้พระคัมภีร์ข้อเหล่านี้เป็นคำอธิษฐานที่โต๊ะอาหารเพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่พระองค์ทรงจัดเตรียม แต่ไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ พระองค์ “ทรงให้สัตว์โลกทุกอย่าง” อิ่มตามความปรารถนาด้วยเช่นกัน จากปฐมกาลพระเจ้าทรงวางการจัดเตรียมนั้นไว้ในการทรงสร้างของพระองค์ด้วยการปลูกพืชที่ให้เมล็ดพันธุ์และต้นไม้ที่ให้ผลและทรงให้ “หญ้าเขียวเป็นอาหาร” (ปฐมกาล 1:30ข) สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ พระเจ้าตรัสกับโนอาห์และครอบครัวของท่านว่า “ดังที่เราให้พืชเขียวเป็นอาหารแก่ท่านแล้ว” (ปฐมกาล 9:3ข) ความห่วงใยของพระผู้สร้างยังดำเนินต่อไป ในสดุดี 104 ผู้เขียนสดุดีชื่นชมในน้ำพุที่พลุ่งขึ้นมาเพื่อทำให้สัตว์ป่าทุกตัวได้ดื่ม หญ้าที่งอกออกมาเพื่อสัตว์เลี้ยง และพืชผักที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเพื่อมนุษยได้ดูแล พระเยซูเจ้าทรงชี้นำความสนใจของเราไปยังความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อสิ่งทรงสร้างของพระองค์ เพื่อเตือนให้เราระลึกถึงความห่วงใยของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่มีต่อเรา นกไม่ได้หว่านหรือเก็บเกี่ยวหรือส่ำสมพืชผลเอาไว้ แต่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกเหล่านั้น พระเยซูตรัสกับเราว่า “ท่านทั้งหลายประเสริฐกว่านกมากทีเดียว” (ลูกา 12:24ข) เราประเสริฐกว่านกมาก แต่เราก็กบฏต่อพระผู้สร้างของเราทุกวัน เราไม่พอใจกับการจัดเตรียมของพระองค์และเสาะหาสิ่งที่จะให้ความอิ่มตามความปรารถนาของเรา ในการทำเช่นนั้นเราก็ทำตามบรรพบุรุษคู่แรกของเราที่ไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในสวนเอเดน แม้ทั้งสองมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ในสวน แต่เขาก็เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและกินผลไม้ต้องห้ามนั้น การจัดเตรียมเพื่อตัวเราเองและครอบครัวของเราไม่ใช่สิ่งที่ผิด งานที่เราทำเพื่อจะดูแลซึ่งกันและกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อเรา พระองค์ทรงจัดเตรียมแบบเดียวกันสำหรับอาดัมเมื่อพระองค์ “ทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและรักษาสวน” (ปฐมกาล 2:15ข) กระนั้น บ่อยครั้งเราคิดว่าเราต้องการมากขึ้นเพื่อตนเอง เช่น อาหารมากขึ้น ทรัพย์สินและเงินทองมากขึ้น บางครั้งเราโหยหาสิ่งที่เป็นภัยสำหรับเรา […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2021 “แด่ธรรมิกชนของพระองค์ทุกคนที่อยู่ในสงคราม”

“แด่ธรรมิกชนของพระองค์ทุกคนที่อยู่ในสงคราม เพื่อให้ธรรมิกชนของพระองค์ทุกคนหยุดพัก พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ โอ พระเยซู เป็นที่ยกสรรเสริญตลอดนิรันดร์ เพราะพระองค์ทรงมีชัยชนะในการต่อสู้ เพื่อให้เขาได้สวมมงกุฎ และบัดนี้คนเหล่านั้นสุกใสด้วยสง่าราศี ที่สะท้อนจากพระบัลลังก์ของพระองค์” “โอ องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะยากอบข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ ซึ่งล้มลงเพราะดาบของเฮโรด ท่านดื่มจากถ้วยแห่งความทุกข์ลำบาก และทำให้พระคำของพระองค์สำเร็จ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดยับยั้งความใจร้อนที่จะมีเกียรติและชื่อเสียงของข้าพระองค์ทั้งหลาย โปรดเตรียมข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เพื่อความทุกข์ลำบาก เพื่อจะถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์” ยากอบกับยอห์นทูลพระเยซูว่า “พระอาจารย์ ข้าพระองค์ทั้งสองอยากจะขอให้พระองค์ทำตามคำทูลขอของพวกข้าพระองค์” (มาระโก 10:35ข) พี่น้องสองคนอยากนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์และเบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับเกียรติ สง่าราศีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่พี่น้องสองคนนี้ไม่เข้าใจว่ากางเขนต้องมาก่อน ยากอบกับยอห์นจะดื่มถ้วยแห่งความทุกข์ลำบากที่พระเยซูจะดื่มอีกไม่นานนั้นได้หรือไม่ เขาจะเข้าร่วมในบัพติศมาแห่งความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ พี่น้องสองคนพูดว่าเขาสามารถทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้ แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าเขาจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ลำบากอย่างแน่นอน ตามคำบอกเล่าในธรรมเนียมกล่าวว่ายอห์นไม่ได้ถูกฆ่าเพราะความเชื่อ แต่ท่านถูกจำคุกหรือถูกเนรเทศเพราะความเชื่อของท่านในพระเยซู ยากอบ “ล้มลงเพราะดาบของเฮโรด” เหมือนที่เพลงของเรากล่าวไว้ ในระหว่างการข่มเหงคริสตจักร (ดูกิจการ 12:1-2) ถ้าเราสัตย์จริง เราต้องยอมรับว่าบ่อยครั้งเราก็อยากมีเกียรติเหมือนยากอบกับยอห์นเช่นกัน เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรง “ยับยั้งความใจร้อนเพื่อเกียรติและชื่อเสียงของข้าพระองค์ทั้งหลาย” แม้เราจะไม่แสวงหาชื่อเสียงโดยตรงก็ตาม แต่เราก็ไม่รังเกียจที่จะเป็นศูนย์กลางของความสนใจ บ่อยครั้งเราลังเลที่จะมองไปที่ “ประโยชน์ของคนอื่น” เหมือนที่พระคำเตือนเราไว้ (ฟิลิปปี 2:4ข) การเดินตามพระเยซู คือ การมองไปที่ประโยชน์ของคนอื่น ไม่ใช่เพียงประโยชน์ของเราเอง […]

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา