“ค่ายจริยธรรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะขาม

ในวันที่20 ธันวาคม 2018 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรโมทนาราชบุรี คริสตจักรโมทนาฟิลาเดลเฟีย คริสตจักรสามัคคีธรรมบ้านคา คริสตจักรบ้านสวนผึ้ง และมูลนิธิศุภนิมิตราชบุรี ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม “ค่ายจริยธรรมและคุณธรรม” สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะขาม ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะขาม ประมาณ 120 คน จากเด็กนักเรียนทั้งหมดประมาณ 430 คน เนื่องจากนโยบายของโรงเรียนบ้านท่ามะขามได้กำหนดให้มี“ค่ายจริยธรรมและคุณธรรม” สำหรับเด็กโดยให้เด็กนักเรียนเขาร่วมกิจกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของตน ซึ่งในโรงเรียนบ้านท่ามะขามมีเด็กที่มีพ่อแม่เป็นคริสตชนประมาณ 120 คน จึงได้แยกจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มตามความเชื่อทางศาสนา 

anigif 20-1
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในที่คริสตจักรบ้านสวนผึ้ง ซึ่งกิจกรรมนอกจากจะเป็นกิจกรรมสันทนาการโดยทั่วไป เด็กๆเหล่านี้ยังได้ฟังการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้า อีกทั้งยังได้ร่วมกันเสนอความคิด ได้แสดงข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรมและหลักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่าสันติและมีความสุขได้อย่างไร ซึ่งเป็นจริยธรรมพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
anigif 18-2
ขอบพระคุณพระเจ้าที่เด็กเหล่านี้ได้เรียนรู้แนวทางแห่งความคิด แนวทางแห่งการกระทำและดำเนินชีวิตที่ใช้หลักพระวจนะของพระเจ้าเป็นตัวกำหนด
ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรในเด็กเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นในพระคุณและความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพื่อเขาเหล่านี้จะได้เป้เกลือและเป็นแสงสว่างสำหรับชุมชนของเขาต่อไป

Updated: January 22, 2019 — 9:21 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา