“กิจกรรมคริสต์มาส “ รักอัศจรรย์ 2018 Amazing Love” /คจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี”

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์ และเป็นการประกาศพร้อมกันไปด้วย ซึ่งจัดขึ้นโดยคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี ในระหว่างเวลา 17.00-22.00 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2018 และองค์การก้าวไปสู่ความสว่างก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในด้านการลงทะเบียนและกิ๊ฟเซ็ทสำหรับผู้มาร่วมงาน อีกทั้งทีมงานยังได้มีส่วนในการนำรายการต่างๆ บนเวทีการแสดงอีกด้วย

anigif ธนบุรี

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดให้องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาสในการร่วมมือ ร่วมใจ กับคริสตจักรต่างๆ ในการประกาศผ่านกิจกรรมต่างๆ ในทุกปี

ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสันติสุขและประทานพระคุณความรักให้แก่ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเถิด

Updated: January 23, 2019 — 8:08 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา