“Equipping The Saints” (พยัคฆภูมิพิสัย17-6-2017)

Equipping The Saints
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ
วันที่ 17 มิถุนายน 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
ได้ร่วมมือร่วมใจกับคริสตจักรท้องถิ่น จัดการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ
ที่คริสตจักรพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
เพื่อเป็นการกระตุ้นพี่น้องสมาชิกในคริสตจักร
ให้มีส่วนที่มากขึ้นในการประกาศข่าวประเสริฐ

anigif พยัคฆ 1
และในครั้งนี้มีตัวแทนพี่น้องจาก 9 คริสตจักร ได้แก่
1. คริสตจักรแห่งพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
2. คริสตจักรชิโลห์ไธสง จ.บุรีรัมย์
3. คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
4. คริสตจักรสันติสุขศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
5. คริสตจักรชัยพรจอมพระ จ.สุรินทร์
6. คริสตจักรนาซารีนสตึก จ.บุรีรัมย์
7. คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณ จ.มหาสารคาม
8. คริสตจักรแห่งพระสิริมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
9. คริสตจักรยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

anigif พยัคฆ 2
*ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำ
และทรงอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้
สำเร็จผลอย่างยอดเยี่ยม
***ขอบคุณ อ.เฉลิม สะเทือนรัมย์
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพยัคฆภูมิพิสัย
ที่ประสานงานจนกิจกรรมสำเร็จผลเป็นอย่างดี
***ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนา
ในครั้งนี้ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในทุกๆกิจกรรม
จนทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรัก
เต็มไปด้วยพระคุณ และเต็มไปด้วยพระพรจริงๆ

anigif พยุคฆ 3
*** คริสตจักรใดสนใจกินกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศ
และสนับสนุนพันธกิจ ( Equipping The Saints)
ติดต่อทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
ได้ที่ 080-621-8722 ( ฟรี!!!!ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

Comments

comments

Updated: July 12, 2017 — 7:40 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา